Plattegrond van hoe het vijfde dorp er (mogelijke) uit komt te zien

Voor de ontwikkeling van het Middengebied is een milieueffectrapport (MER) opgesteld in het kader van de zogeheten m.e.r.-procedure. Een m.e.r.-procedure is een wettelijk-vastgelegde procedure die wordt doorlopen ten behoeve van de besluitvorming over een ruimtelijke ontwikkeling van een bepaalde omvang. In dit geval is de procedure doorlopen voor het bestemmingsplan voor het Middengebied. De Commissie voor de m.e.r. is een onafhankelijke commissie die tot taak heet de kwaliteit van de milieueffectrapportages te controleren en borgen. De Commissie m.e.r. heeft het eindadvies uitgebracht over het MER Middengebied.
 
Het oordeel van de Commissie is dat het MER Middengebied de relevante en goed onderbouwde essentiële informatie bevat om een besluit te kunnen nemen over het bestemmingsplan Middengebied Zuidplaspolder 1. De Commissie benoemd daarbij het MER als goed voorbeeld voor vergelijkbare gebiedsontwikkelingen. De Commissie geeft geen oordeel over de bestuurlijke keuzes die in het Voorkeursalternatief zijn gemaakt.
 
Alle adviezen van de Commissie m.e.r. zijn in te zien op de adviespagina van de Commissie m.e.r: www.commissiemer.nl.