Burgemeester Klinkhamerweg

De Burgemeester Klinkhamerweg is al sinds jaren onderwerp van de maatschappelijke discussie over verkeersveiligheid. Het Gebiedspaspoort Zevenhuizen, het project 'Prikker op de kaart' en het Risicogestuurd uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid Zuidplas benadrukken de wens van bewoners en belanghebbenden om de kruisingen veiliger in te richten.


Door de uiteenlopende wensen van belanghebbenden is er nog geen overeenstemming bereikt over de inrichting van de Burgemeester Klinkhamerweg. Daarom heeft het college in december 2023 ingestemd met een participatieplan om de maatschappelijke inrichtingsvoorkeuren op een andere manier inzichtelijk te maken. Op deze manier verwachten we meer begrip voor en acceptatie van de inrichtingsvoorkeuren.

Inventarisatie maatschappelijke voorkeuren

Met het participatieplan willen we de maatschappelijke voorkeuren onderzoeken voor de inrichting van de kruising van de Burgemeester Klinkhamerweg met de Noordelijke Dwarsweg, de kruising met De Opril/Potgietersingel en de tussenliggende voetgangersoversteekplaats (VOP). Mede op basis hiervan beslist de gemeenteraad of en zo ja, wanneer de inrichting van de kruisingen en de VOP wordt aangepast.

In gesprek met belanghebbenden

Het inzichtelijk maken van de maatschappelijke voorkeuren gebeurd in een aantal stappen. Inmiddels hebben we vertegenwoordigers van verschillende groepen verkeersdeelnemers gesproken. Met hen bespraken we wat zij belangrijk vinden (criteria). Daarbij wordt ook bepaald welke criteria belangrijk en welke minder belangrijk zijn (weging). Hierbij gaat het om bijvoorbeeld de doorstroming van het verkeer, wachttijden, overzichtelijkheid en rijsnelheden.

Beoordelen van de inrichtingsvarianten

De gemeente heeft vervolgens alle belanghebbenden (inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en overige gebruikers van de Burg. Klinkhamerweg) de mogelijkheid gegeven om tot 8 april 2024 de meest kansrijke inrichtingsvarianten te beoordelen. Dit vormt samen de algemene en de collectieve voorkeuren. Wilt u meer weten over de varianten die men kon beoordelen? Bekijk dit op www.maakzuidplas.nl.

Hoe nu verder

Op dit moment verwerken we alle ingevulde enquêtes. Naar verwachting bieden we voor de zomer van 2024 het college en de raad alle bevindingen aan. Het is dan aan de raad een besluit te nemen over de kruisingen van de Burgemeester Klinkhamerweg.

Meer informatie

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met projectleider Jeroen Jansen via (0180) 330 300 of mail naar jeroen.jansen@zuidplas.nl.