Ontwerpbestemmingsplan

Een ontwerpbestemmingsplan wordt door het college van burgemeester en wethouders vrijgegeven voor publicatie in Hart van Holland en op ruimtelijkeplannen.nl en terinzagelegging. Gedurende 6 weken ligt het plan ter inzage. In die periode van terinzagelegging wordt iedereen in staat gesteld om een eventuele zienswijze in te dienen, bijvoorbeeld als u het niet eens bent met (een onderdeel van) het plan.

Vastgesteld bestemmingsplan

De gemeente behandelt de binnengekomen zienswijzen en maakt hiervan een Nota van beantwoording Zienswijzen en na goedkeuring en vaststelling door de gemeenteraad wordt het al dan niet aangepaste plan opnieuw zes weken ter inzage gelegd. Indieners van zienswijzen kunnen er voor kiezen om in beroep te gaan tegen het plan als ze van mening zijn dat het plan niet voldoende is aangepast.

Beroep (na vaststelling van het bestemmingsplan)

Tegen het bestemmingsplan kan gedurende 6 weken (ingaande de dag na publicatie) beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan. Indien u niet in de gelegenheid bent geweest om zienswijzen tegen dit bestemmingsplan in te dienen en u kunt niet aantonen dat u daartoe door omstandigheden niet in staat bent geweest, dan kunt u slechts beroep aantekenen tegen de gewijzigde onderdelen van het bestemmingsplan. Als u beroep instelt, kunt u verzoeken om een voorlopige voorziening. Als er geen schorsing wordt aangevraagd, treedt het plan in werking. Dit verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van voornoemde afdeling. Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij toepassing wordt gegeven aan artikel 3.8 lid 6 Wet ruimtelijke ordening (Wro) of wanneer om een voorlopige voorziening wordt verzocht.

Het plan is onherroepelijk als de Raad van State er uitspraak over heeft gedaan.

Verklaring van geen bedenkingen (VVGB)

Een verklaring van geen bedenkingen is een instemming van de gemeenteraad voor het verlenen van de omgevingsvergunning. Zonder de verklaring van geen bedenkingen kan het bevoegd gezag de omgevingsvergunning niet verlenen.

Een VVGB is nodig voor het verlenen van een omgevingsvergunning die afwijkt van de planologische regels van het bestemmingsplan. Dit geldt voor de buitenplanse afwijking van een bestemmingsplan, beheersverordening of inpassingsplan.