Voordat een bestemmingsplan in werking treedt, doorloopt het plan een procedure.

Eerst wordt er een aankondiging gedaan in de Hart van Holland dat de gemeente van plan is om een bestemmingsplan op te stellen voor een bepaald gebied. Enkele weken tot een jaar later wordt aangekondigd wanneer het college van burgemeester en wethouders van de gemeente het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage legt. In die periode van terinzagelegging wordt iedereen in staat gesteld om een eventuele zienswijze in te dienen, bijvoorbeeld als u het niet eens bent met (een onderdeel van) het plan.

De gemeente behandelt de binnengekomen zienswijzen en na goedkeuring en vaststelling door de gemeenteraad wordt het al dan niet aangepaste plan opnieuw zes weken ter inzage gelegd. Indieners van zienswijzen kunnen er voor kiezen om in beroep te gaan tegen het plan als ze van mening zijn dat het plan niet voldoende is aangepast. Als er geen schorsing wordt aangevraagd, treedt het plan in werking.

Het plan is onherroepelijk als de Raad van State er uitspraak over heeft gedaan.

Verklaring van geen bedenkingen (VVGB)

Een verklaring van geen bedenkingen is een instemming van de gemeenteraad voor het verlenen van de omgevingsvergunning. Zonder de verklaring van geen bedenkingen kan het bevoegd gezag de omgevingsvergunning niet verlenen.

Een VVGB is nodig voor het verlenen van een omgevingsvergunning die afwijkt van de planologische regels van het bestemmingsplan. Dit geldt voor de buitenplanse afwijking van een bestemmingsplan, beheersverordening of inpassingsplan.