Na iedere gemeenteraadsvergadering wordt op deze pagina de besluitenlijst van de gemeenteraad gepubliceerd. U kunt de besluitenlijst van de gemeenteraad downloaden of bekijken. In de besluitenlijst van de gemeenteraad staat vermeld wat de gemeenteraad tijdens een vergadering heeft besloten.

Staat de door u gezochte besluitenlijst niet vermeld? U kunt raadsbesluiten vanaf 2013 bekijken of downloaden via ons 'Webarchief'.

Besluitenlijst gemeenteraad Zuidplas 5 september 2023

Vergaderdatum: 4 juli 2023.

Overzicht vergaderpunten
 

1. Rv Tijdelijke toelating nieuw raadslid (R23.000098)

De raad heeft ingestemd om mevrouw L.B. (Loura) Boogerman-Jongepier (VVD) toe te laten als tijdelijk lid van de gemeenteraad van Zuidplas.

Stemming: De raad stemde in met het voorstel.

2. Rv Vaststellen criteria lokale publieke media-instelling (R23.000077)

De raad heeft, met in achtneming van de amendementen “Vaststellen criteria lokale publieke media- instelling – toevoegen criterium H” en “Vaststellen criteria lokale publieke media – toevoegen beoordelingscriteria” unaniem besloten voorkeurscriteria vast te stellen, teneinde het Commissariaat voor de Media te kunnen adviseren over de aanvragen tot aanwijzing als lokale publieke media-instelling in Zuidplas.

Met het amendement “Vaststellen criteria lokale publieke media - instelling – toevoegen criterium H” voegt de raad het volgende voorkeurscriterium toe aan het voorstel, dictum: “Het is een pre als de aanvrager ten minste 1 (fysieke) uitzendlocatie binnen de gemeente zal hebben, met het oog op mogelijkheden voor vrijwilligers.”

Met het amendement “Vaststellen criteria lokale publieke media – toevoegen beoordelingscriteria” voegt de raad de volgende voorkeurscriteria toe aan het voorstel, dictum: “Hoe denkt de aanvrager een goede bijdrage te kunnen leveren aan de informatievoorziening binnen Zuidplas; Op welke manier is de aanvrager voornemens om de aandacht van potentiële luisteraars te trekken; Wat is de sociaaleconomische binding van de aanvrager met Zuidplas.”

Stemming: De raad stemde unaniem in met het gewijzigde voorstel op basis van het amendement.

Met 16 stemmen (VVD, CDA, NEZ, SP) voor en 12 stemmen (CU/SGP, D66, PvdA/GroenLinks, Groep Pouwels) tegen is het amendement “Vaststellen criteria lokale publieke media -instelling – toevoegen criterium H” aangenomen.

Met 17 stemmen voor (VVD, CDA, NEZ, PvdA/GroenLinks, SP) en 11 stemmen tegen (CU/SGP, D66, Groep Pouwels) is het amendement “Vaststellen criteria lokale publieke media – toevoegen beoordelingscriteria” aangenomen.

3. Rv Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan ‘Verzamelplan Zuidplas 2023’ (R23.000071)

De raad heeft unaniem besloten in te stemmen de Nota van beantwoording zienswijzen (en wijzigingen) van het bestemmingsplan ‘Verzamelplan Zuidplas 2023’ vast te stellen; het bestemmingsplan ‘Verzamelplan Zuidplas 2023’ inclusief bijlagen gewijzigd vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

4. Rv Vaststellen bestemmingsplan Hoofdweg-Zuid 48 (R23.000082)

De raad heeft unaniem besloten het bestemmingsplan ‘Hoofdweg-Zuid 48’ vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

5. Lijst Ingekomen stukken (Z23.002086)

De raad heeft unaniem het voorstel voor de afdoening van de lijst van ingekomen stukken vastgesteld. Met betrekking tot de inhoud van de geheime stukken die aan de raad is voorgelegd, is geheimhouding opgelegd conform art. 87 Gemeentewet.

Stemming: De raad heeft unaniem besloten de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

Besluitenlijst gemeenteraad Zuidplas 4 juli 2023

Vergaderdatum: 4 juli 2023.

Overzicht vergaderpunten
 

1. Rv Perspectief Ruimtelijke Opgave (PRO) 2023 (R23.000075)

De raad heeft unaniem besloten om kennis te nemen van het Perspectief Ruimtelijke Opgaven; een nieuwe wijze van het indexeren van grondprijzen voor sociale woningbouw te indexeren; kennis te nemen van de Grondprijzenbrief; de scopewijziging van de grondexploitatie Kleine Vink conform de besluitvorming van de gemeenteraad op 14 februari vast te stellen; drie nieuwe grondexploitaties vast te stellen en daarmee de voorbereidingskredieten af te sluiten; de geactualiseerde grondexploitaties per 1 januari 2023 vast te stellen; de actuele stand van diverse voorbereidingskredieten in het raadsvoorstel vast te stellen en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

2. Rv Jaarstukken 2022 (R23.000056)

De raad heeft unaniem besloten in te stemmen met de lastenoverschrijving op diverse programma’s; in te stemmen met de mutaties op de reserves en voorzieningen in 2022; in te stemmen met de mutaties op de investeringen; de Jaarstukken 2022 vast te stellen; en de begrotingswijziging vast te stellen.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het raadsvoorstel. 

3. Rv Zomernota 2023 (R23.000057)

De raad heeft, met in achtneming van het amendement "indexatie OZB" en de aangenomen moties, unaniem besloten tot het vaststellen van de financieel technische uitgangspunten voor het maken van de Programmabegroting 2024-2027,  waarbij "de vrij besteedbare ongebonden belastingen worden verhoogd tot maximaal de Consumentenprijsindex (CPI) uit de Meicirculaire", waarvan alleen kan worden afgeweken als er sprake is van een dusdanig financieel tekort dat er gewerkt moet worden met een herstelplan; de Zomernota 2023 vast te stellen; de begrotingswijziging Zomernota 2023 vast te stellen en de begrotingswijziging van de financiële effecten uit de Meicirculaire 2023 vast te stellen.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het gewijzigde voorstel op basis van het amendement.

Stemming amendement en moties Zomernota 2023
TypeTitelUitslagStemmen voorStemmen tegen
2023A010 Amendement Indexatie OZBAangenomen24 stemmen (ChristenUnie/SGP, VVD, CDA, D66, NEZ, PvdA/GroenLinks)3 stemmen (SP, Groep Pouwels)
2023M036 MotieTerugdringen zorgkostenVerworpen6 stemmen (VVD) 21 stemmen (ChristenUnie/SGP, CDA, D66, NEZ, PvdA/GroenLinks, SP, Groep Pouwels)
2023M041Doorstroming middels prestatieafsprakenAangenomen27 stemmen (ChristenUnie/SGP, VVD, CDA, D66, NEZ, PvdA/GroenLinks, SP, Groep Pouwels) 
2023M042Behoud groenAangenomen21 stemmen (ChristenUnie/SGP, CDA, D66, NEZ, PvdA/GroenLinks, SP, Groep Pouwels)  6 stemmen tegen (VVD)
2023M039Deelmobiliteit Aangenomen27 stemmen (ChristenUnie/SGP, VVD, CDA, D66, NEZ, PvdA/GroenLinks, SP, Groep Pouwels) 
2023M038Thuisbezorgen overheidsdocumentenVerworpen 11 stemmen (CDA, NEZ, PvdA/GroenLinks, SP)16 stemmen tegen (ChristenUnie/SGP, VVD, D66, Groep Pouwels)
2023M031ZelfmoordpreventieAangenomen27 stemmen (ChristenUnie/SGP, VVD, CDA, D66, NEZ, PvdA/GroenLinks, SP, Groep Pouwels) 
2023M044Omdenken in bezuinigingenAangenomen27 stemmen (ChristenUnie/SGP, VVD, CDA, D66, NEZ, PvdA/GroenLinks, SP, Groep Pouwels) 

4. Motie vreemd – geen verdere kap langs Kleuterpad

De raad heeft, met een meerderheid van de stemmen, de motie aangenomen en roept het college op om de overige bomen langs het kleuterpad in Nieuwerkerk aan den IJssel niet te kappen, en eerst de toezeggingen die gedaan zijn aan inwoners na te komen; de door inwoners aangedragen alternatieven nogmaals te bekijken; deze alternatieven ook te bespreken met het HHSK en de uitkomst hiervan te delen met de raad.

Stemming: De raad heeft de motie 'geen verder kap langs Kleuterpad' met 21 stemmen (ChristenUnie/SGP, CDA, D66, NEZ, PvdA/GroenLinks, SP, Groep Pouwels) voor en 6 stemmen (VVD) tegen aangenomen

5. Lijst ingekomen stukken (Z23.001610)

De raad heeft unaniem het voorstel voor de afdoening van de lijst van ingekomen stukken vastgesteld. Met betrekking tot de inhoud van de geheime stukken die aan de raad is voorgelegd, is geheimhouding opgelegd conform art. 87 Gemeentewet.

Stemming: De raad heeft unaniem besloten om de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

6. Lijst moties (Z23.001519)

De raad heeft unaniem het voorstel voor de vaststelling van de lijst moties vastgesteld. 

Stemming: De raad heeft unaniem besloten om de lijst openstaande moties vast te stellen.

7. Lijst toezeggingen (Z23.001520)

De raad heeft unaniem het voorstel voor de vaststelling van de lijst toezeggingen vastgesteld. 

Stemming: De raad heeft unaniem besloten om de lijst openstaande toezeggingen vast te stellen.

Besluitenlijst gemeenteraad Zuidplas 27 juni 2023

Vergaderdatum: 27 juni 2023.

Overzicht vergaderpunten
 

1. Rv Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 HECHT (R23.000008)

De raad heeft, met in achtneming van het amendement ‘aanpassing zienswijze’ en de motie ‘Gezonde Scholen’, besloten om de voorgestelde zienswijze te wijzigen, deze zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2024 van Gemeenschappelijke Regeling HECHT, en het bestuur van Gemeenschappelijke Regeling HECHT hierover te informeren middels een brief. Met de motie roept de raad het college op om in samenspraak met het onderwijs (primair en voortgezet) te verkennen wat nodig is om alle scholen een Gezonde School te laten zijn en de raad in het najaar van 2023 te informeren over de uitkomsten van deze verkenning.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het gewijzigde voorstel op basis van het amendement. De raad heeft het amendement ‘aanpassing zienswijze’ met 26 stemmen voor (ChristenUnie/SGP, VVD, CDA, D66, NEZ, PvdA/GroenLinks, SP) en 1 stem tegen (Groep Pouwels) aangenomen. De raad heeft de motie ‘Gezonde Scholen’ met 25 stemmen voor (ChristenUnie/SGP, VVD, CDA, D66, NEZ, GroenLinks, Groep Pouwels) en 2 stemmen tegen (SP) aangenomen.

2. Rv Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Parapluherziening Flitsbezorging” (R23.000059)

De raad heeft unaniem besloten de Nota van Beantwoording (en Wijziging) van het bestemmingsplan “Parapluherziening Flitsbezorging” vast te stellen; het bestemmingsplan “Parapluherziening Flitsbezorging” inclusief bijlagen vast te stellen, en geen exploitatieplan als bedoeld in afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

3. Rv Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Zuidplas 2023 (R23.000073)

De raad heeft, met in achtneming van de motie ‘Beslistermijn in de communicatie naar de aanvrager’, besloten de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Zuidplas 2023 vast te stellen. Met de motie roept de raad het college op om in de communicatie naar de aanvrager de beslistermijn van 8 weken op te nemen.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel. De motie ‘Beslistermijn in de communicatie naar de aanvrager’ is met 26 stemmen voor (ChristenUnie/SGP, VVD, CDA, D66, NEZ, PvdA/GroenLinks, SP) en 1 stem tegen (Groep Pouwels) aangenomen.

4. Rv Vaststellen bestemmingsplan “Parapluherziening supermarkten buitengebied” (R23.000060)

De raad heeft besloten de Nota van Beantwoording (en Wijziging) van het bestemmingsplan “Parapluherziening supermarkten buitengebied” vast te stellen; het bestemmingsplan “Parapluherziening supermarkten buitengebied” inclusief bijlagen vast te stellen, en geen exploitatieplan als bedoeld in afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

Stemming: De raad stemde met 22 stemmen voor (ChristenUnie/SGP, VVD, CDA, D66, PvdA/GroenLinks, SP) en 5 stemmen tegen (NEZ, Groep Pouwels)  in met het voorstel.

5. Rv Nota van Uitganspunten Kamerling Onnes (R23.000068)

De raad heeft besloten om de Nota van Uitgangspunten Kamerlingh Onnes inclusief bijlagen vast te stellen. De raad heeft het amendement ‘Beslispunt 1 wijzigen’ verworpen.

Stemming: De raad stemde met 14 stemmen voor (ChristenUnie/SGP, VVD, D66) en 13 stemmen tegen (CDA, PvdA/GroenLinks, SP, NEZ, Groep Pouwels) in met het voorstel. De raad heeft het amendement ‘Beslispunt 1 wijzigen’ met 12 stemmen voor (CDA, NEZ, PvdA/GroenLinks, SP) en 15 stemmen tegen (ChristenUnie/SGP, VVD, D66, Groep Pouwels) verworpen.

6. Rv Vaststellen partiële herzieningen beheersverordeningen “Nieuwerkerk aan en IJssel”, “Moordrecht” en “Eendragtspolder, Oud Verlaat en Zevenhuizerplas” (R23.000063)

De raad heeft unaniem besloten om de 2e partiële herziening beheersverordening “Nieuwerkerk aan den IJssel” vast te stellen; de 2e partiële herziening beheersverordening “Moordrecht” vast te stellen, en de 2e partiële herziening beheersverordening Eendragtspolder, Oud Verlaat en Zevenhuizerplas” vast te stellen.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

7. Rv Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan ‘Herziening Zuidplaspolder 2’ (R23.000058)

De raad heeft besloten het bestemmingsplan ‘Reparatieplan Herziening Zuidplaspolder 2’ gewijzigd vast te stellen; de Nota van Beantwoording zienswijzen (en Wijziging) van het bestemmingsplan ‘Reparatieplan Herziening Zuidplaspolder 2’ vast te stellen en geen exploitatieplan als bedoeld in afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

Stemming: De raad stemde met 25 stemmen voor (ChristenUnie/SGP, VVD, CDA, D66, NEZ, SP, Groep Pouwels) en 2 temmen tegen (PvdA/GroenLinks) in met het voorstel.

8. Rv Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 Regio Midden-Holland (R23.000011)

De raad heeft unaniem besloten geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2024 van Regio Midden-Holland, en het bestuur van Regio Midden-Holland hierover te informeren middels een brief.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel

9. Rv Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 Omgevingsdienst Midden-Holland (R23.000006)

De raad heeft unaniem besloten een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2024 van de Omgevingsdienst Midden-Holland, en het bestuur van de Omgevingsdienst Midden-Holland hierover te informeren middels een brief.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel

10. Rv Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 Recreatieschap Rottemeren (R23.000009)

De raad heeft unaniem besloten een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2024 van Recreatieschap Rottemeren, en het bestuur van Recreatieschap Rottemeren hierover te informeren middels een brief.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel

11. Rv Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 Streekarchief Midden-Holland (SAMH) (R23.000005)

De raad heeft unaniem besloten geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2024 van het Streekarchief Midden-Holland, en het bestuur van het Streekarchief Midden-Holland hierover te informeren middels een brief.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel

12. Rv Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 GR IJsselgemeenten (R23.000004)

De raad heeft unaniem besloten geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2024 van GR IJsselgemeenten; geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2023 van de GR IJsselgemeenten en het bestuur van GR IJsselgemeenten hierover te informeren middels een brief.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel

13. Rv Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 Recreatieschap Hitland (R23.000010)

De raad heeft unaniem besloten geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2024 van Recreatieschap Hitland, en het bestuur van Recreatieschap Hitland hierover te informeren middels een brief.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel

14. Rv E.A. accountantsdiensten – aanwijzing accountant (R23.000047)

De raad heeft unaniem besloten om Deloitte Accountants B.V. aan te wijzen als de accountant van de gemeente Zuidplas zoals bedoeld en uitgewerkt in de gehouden aanbesteding, voor een looptijd van vier jaar met de optie om twee keer een jaar te verlengen.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel

15. Rv Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 Promen (R23.000047)

De raad heeft unaniem besloten een zienswijze in te dienen op de primitieve begroting 2024 van Promen, en het bestuur van Promen hierover te informeren middels een brief.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel

16.    Rv Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 Veiligheidsregio Hollands Midden (R23.000002)
De raad heeft unaniem besloten een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2024 van de Veiligheidsregio Hollands Midden, en het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden hierover te informeren middels een brief.
Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

17.    Lijst Ingekomen stukken (Z23.001473)
De raad heeft unaniem het voorstel voor de afdoening van de lijst van ingekomen stukken vastgesteld. Met betrekking tot de inhoud van de geheime stukken die aan de raad is voorgelegd, is geheimhouding opgelegd conform art. 87 Gemeentewet.
Stemming: De raad heeft unaniem besloten de lijst ingekomen stukken vast te stellen.
 

Besluitenlijst gemeenteraad Zuidplas 6 juni 2023

Vergaderdatum: 6 juni 2023.

Overzicht vergaderpunten
 

1. Rv Benoeming kinderburgemeester 2023-2024 (R23.000061)

De raad heeft besloten in te stemmen met de door de benoemingscommissie voorgedragen Saar Hoogendoorn voor de functie van kinderburgemeester voor de gemeente Zuidplas te benoemen voor het schooljaar 2023-2024.

Stemming: De raad stemde in met het voorstel.

2. Rv Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan ‘Knibbelweg-Oost’ (R23.000074)

De raad heeft, met in achtneming van de motie ‘BP Knibbelweg-Oost - inrichtingsplan’, met een meerderheid van de stemmen besloten in te stemmen om de Nota van beantwoording zienswijzen (en wijzigingen) van het bestemmingsplan ‘KnibbelwegOost’ vast te stellen. Met de motie verzoekt de raad het college de gemeenteraad d.m.v. een informatienota op de hoogte te houden van de verdere uitwerking van het bestemmingsplan en het op te stellen inrichtingsplan voor het definitief worden van dit inrichtingsplan.

Stemming: Met 20 stemmen (VVD, ChristenUnie/SGP, CDA, D66, NEZ) voor en 3 stemmen tegen (PvdA/GroenLinks, SP) is dit voorstel aangenomen. De motie ‘BP Knibbelweg-Oost - inrichtingsplan’ is met 20 stemmen voor (VVD, ChristenUnie/SGP, CDA, D66, NEZ) en 3 stemmen tegen (PvdA/GroenLinks, SP) aangenomen. De heer Damen heeft zich onthouden van stemming. 

3. Rv Nota Omgevingskwaliteit Zuidplas (R23.000044)

De raad heeft unaniem besloten in te stemmen om de Nota Omgevingskwaliteit Zuidplas en de Nota van Beantwoording Zienswijzen (en Wijziging) van de Nota Omgevingskwaliteit Zuidplas vast te stellen.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

4. Rv Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 Stichting Zuidplas Ondersteunt! (R23.000012)

De raad heeft unaniem besloten in te stemmen om een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2024 van Stichting ZO! (Stichting Zuidplas Ondersteunt!) en het bestuur van Stichting ZO! (Stichting Zuidplas Ondersteunt!) hierover te informeren middels een brief.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

5. Rv Ontwerpwijziging gemeenschappelijke regeling ODMH (R23.000062)

De raad heeft unaniem besloten in te stemmen om kennis te nemen van de ontwerpwijziging de voorgestelde herziene gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden Holland; geen zienswijze in te dienen op de voorgestelde herziene regeling Omgevingsdienst Midden Holland en het college van burgemeester en wethouders op te dragen het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Midden Holland hierover te informeren middels een reactiebrief.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

6. Rv Ontwerpwijziging gemeenschappelijke regeling HECHT (R23.000069)

De raad heeft unaniem besloten in te stemmen om kennis te nemen van de ontwerpwijziging de voorgestelde herziene gemeenschappelijke regeling Hecht; geen zienswijze in te dienen op de voorgestelde herziene regeling Hecht en het college van burgemeester en wethouders op te dragen het bestuur van Hecht hierover te informeren middels een reactiebrief.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

7. Rv Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 Grondbank RZG Zuidplas (R23.000003)

De raad heeft unaniem besloten in te stemmen om geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2024 van de Grondbank RZG Zuidplas en het bestuur van de Grondbank RZG Zuidplas hierover te informeren middels een brief.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

8. Rv Veiligheidsregio Hollands Midden – Wensen en bedenkingen oprichting stichting waarborgfonds (R23.000070)

De raad heeft unaniem besloten in te stemmen om geen wensen of bedenkingen in te dienen ten aanzien van deelname van de Veiligheidsregio Hollands Midden aan de stichting Risicobeheer en het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden hierover te informeren middels een reactiebrief.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

9. Lijst Ingekomen stukken (Z23.001263)

De raad heeft unaniem het voorstel voor de afdoening van de lijst van ingekomen stukken vastgesteld. Met betrekking tot de inhoud van de geheime stukken die aan de raad is voorgelegd, is geheimhouding opgelegd conform art. 87 Gemeentewet.

Stemming: De raad heeft unaniem besloten de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

Besluitenlijst gemeenteraad Zuidplas 23 mei 2023

Vergaderdatum: 23 mei 2023 (vervolg van 16 mei).

Overzicht vergaderpunten
 

8. Rv Huisvestingsverordening 2023 (R23.000037)

De raad heeft, met in achtneming van de motie ‘Huisvestingsverordingen 2023 - onevenredige verdeling van woningschaarste’, unaniem besloten in te stemmen tot het vaststellen van de Huisvestingsverordening Gemeente Zuidplas 2023 inclusief schaarste-onderbouwing. Met de motie roept de raad onder andere op om de genoemde ruimte in de huisvestingsverordening te benutten – en waar mogelijk middelen in te zetten – zodat de huidige scheefgroei in schaarste verminderd wordt; 

Stemming: De raad stemde met unaniem in met het raadsvoorstel. De motie is met 25 stemmen voor (ChristenUnie/SGP, VVD, CDA, NEZ, SP) voor en 1 stem (PvdA/GroenLinks) tegen aangenomen.

9. Motie vreemd teruggave meeropbrengst OZB 2023

De raad heeft besloten om de motie vreemd: ‘teruggave meeropbrengst OZB 2023´ te verwerpen en daarmee de oproep om een correctie op de reeds verzonden aanslagen, waarvan eventueel teveel betaalde OZB zal worden terugbetaald

Stemming: De raad heeft de motie met 12 stemmen (VVD, NEZ, SP) voor en 14 stemmen (ChristenUnie/SGP, CDA, D66, PvdA/GroenLinks) tegen verworpen.

10. Motie vreemd teruggave meeropbrengst OZB 2024

De raad heeft unaniem besloten om in te stemmen met de motie vreemd: ‘teruggave meeropbrengst OZB 2024’ en roept daarmee het college om het (positieve) verschil tussen de gerealiseerde en de begrote OZB-opbrengst 2023 (woningen)op een kosten efficiënte manier terug te geven aan de woningeigenaren door deze meeropbrengst in 2023 te reserveren en zichtbaar in mindering te brengen op de OZB-aanslag 2024.

Stemming: De raad stemde unaniem in met de motie

Besluitenlijst gemeenteraad Zuidplas 16 mei 2023

Vergaderdatum: 16 mei 2023.

Overzicht vergaderpunten
 

1. Rv tijdelijke toelating nieuw raadslid (R23.000072)

De raad heeft besloten mevrouw L.B. (Loura) Boogerman-Jongepier (VVD) toe te laten als tijdelijk lid van de gemeenteraad van Zuidplas.

Stemming: De raad stemde in met het voorstel.

2. Motie geen tijdelijke ontheffing bestemmingsplan (Z23.001308)

De raad heeft de motie, ingediend aanhangend bij het onderwerp ‘Infonota Beantwoording raadsvragen 14 maart - infonota onderwijshuisvesting’, ‘Geen tijdelijke ontheffing bestemmingsplan’, verworpen.

Stemming: De raad heeft de motie met 11 stemmen (VVD, NEZ, PvdA/GroenLinks, en SP) voor  en 13 stemmen (ChristenUnie/SGP, CDA, D66) tegen verworpen.

3. Rv actualisatie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (R23.000055)

De raad heeft, met in achtneming van het amendement ‘aanpassen beslispunt 7’, met een meerderheid van de stemmen besloten in te stemmen met het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP);  de projecten in het IHP voor de eerste vijf jaar op te vatten als een aanvraag in het kader van de lokale verordening onderwijshuisvesting en een krediet van € 2.400.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van circulaire modulaire onderwijshuisvesting, als eerste in te zetten ten behoeve van het primair onderwijs in Moerkapelle en bij de inzet op andere locaties de raad middels een informatienota vooraf te informeren. 

Stemming: De raad stemde met 22 stemmen (ChristenUnie/SGP, VVD, CDA, D66, NEZ, SP) voor en 2 stemmen (PvdA/GroenLinks) tegen in met het voorstel. De raad heeft het amendement ‘aanpassen beslispunt 7’ unaniem aangenomen.

4. Rv Reactie op toezichtbrief provincie Zuid-Holland over Begroting 2023 (R23.000053)

De raad heeft unaniem besloten in te stemmen met en het verzenden van de concept reactiebrief aan de provincie Zuid-Holland over het toezicht naar aanleiding van de Begroting 2023.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel

5. Rv Controleverordening, verantwoordings- en rapportagegrens rechtmatigheidsverantwoording (R23.000022)

De raad heeft unaniem besloten om de “Controleverordening gemeente Zuidplas 2023 (artikel 213 Gemeentewet)” vast te stellen en vanaf verslagjaar 2023 de verantwoordingsgrens voor de rechtmatigheidsverantwoording door het college voor de fouten en onduidelijkheden afzonderlijk vast te stellen op 1% van de totale lasten inclusief de toevoegingen aan de reserves.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel

6. Rv E.A. Accountantsdiensten – voorgenomen gunningsbeslissing (R23.000046)

De raad heeft unaniem besloten in te stemmen om het voorstel en de besluitvorming aan te merken als geheim op basis van artikel 87 van de Gemeentewet jo. artikel 5.1 lid van de Wet open overheid (Woo) tot het moment van publicatie op TenderNed (naar verwachting 19 mei 2023) en om in te stemmen met de voorgenomen gunning van de accountantsdiensten aan Deloitte Accountants B.V voor een looptijd van vier jaar met de optie om twee keer één jaar te verlengen.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel

7. Lijst Ingekomen stukken (Z23.001012)

De raad heeft unaniem het voorstel voor de afdoening van de lijst van ingekomen stukken vastgesteld. Met betrekking tot de inhoud van de geheime stukken die aan de raad is voorgelegd, is geheimhouding opgelegd conform art. 87 Gemeentewet.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel

Besluitenlijst gemeenteraad Zuidplas 4 april 2023

Vergaderdatum: 4 april 2023.

Overzicht vergaderpunten
 

1. Rv Wijziging RvO geheimhouding (R23.000051)

De raad heeft unaniem besloten het gewijzigde Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Zuidplas vast te stellen en het gewijzigde Reglement van de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas houdende regels omtrent programmacommissies van de gemeente Zuidplas vast te stellen.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

2. Rv Tijdelijke huisvesting Comenius College (R23.000039)

De raad heeft unaniem besloten in te stemmen met de bekostiging van de voorziening Tijdelijke huisvesting voor het Comenius College Nieuwerkerk en de financiële consequenties van deze voorziening te verwerken in de zomernota.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

3. Rv Integrale Verordening Sociaal Domein Zuidplas 2023 (R23.000020)

De raad heeft, met in achtneming van het amendement ‘toevoegen beslispunt’, unaniem besloten in te stemmen met de Integrale Verordening Sociaal Domein 2023 en artikel 6 te wijzigen door een lid 7 toe te voegen: ‘Binnen 10 dagen na het gesprek versterkt het college de cliënt een bondig gespreksverslag met daarin een weergave van de zorgvraag en gemaakte afspraken.’ 

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel. De raad heeft het amendement 'schrappen opstapplaatsen' met 10 stemmen (ChristenUnie/SGP, CDA) voor en 17 stemmen (VVD, D66, NEZ, PvdA/GL, SP, Groep Pouwels) tegen verworpen. De raad heeft het amendement ‘toevoegen beslispunt’ met 21 stemmen (ChristenUnie/SGP, CDA, D66, NEZ, PvdA/GL, SP, Groep Pouwels) voor en 6 stemmen (VVD) tegen aangenomen. 

4. Rv Vaststellen fysieke verordening fysieke leefomgeving Zuidplas 2023 (R23.000042)

De raad heeft, met in achtneming van het amendement ‘Verbieden plastic strooigoed’ unaniem besloten de Verordening fysieke leefomgeving 2023 vast te stellen.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel. De raad heeft het amendement ‘Verbieden plastic strooigoed’ met 21 stemmen (ChristenUnie/SGP, CDA, D66, NEZ, PvdA/GL, SP, Groep Pouwels) voor en 6 stemmen (VVD) tegen aangenomen.

5. Rv Duurzame opvang vluchtelingen in Hollands Midden (R23.000027)

De raad heeft  unaniem besloten om het uitgangspunt om in de regio Hollands Midden in eerste instantie 2200 asielzoekers duurzaam (minimaal vijf jaar) op te vangen te onderschrijven, gebaseerd op het aan de Provinciale Regietafel Vluchtelingen Zuid-Holland (PRT) overeengekomen aantal van 10.000 op te vangen asielzoekers; het Dagelijks Bestuur van de regio Holland Rijnland/ Midden-Holland te verzoeken om de afspraken tussen de gemeenten over de duurzame opvang van asielzoekers te coördineren, stimuleren en monitoren en het onderschrijven van het uitgangspunt om het aantal op te vangen asielzoekers tussen Holland Rijnland en Midden-Holland te verdelen op basis van het aantal inwoners, waarbij bij wederzijdse instemming tussen beide regio’s de verdeling kan worden aangepast.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

6. RV Ontwerp weigering verklaring van geen bedenkingen tegenover 's-Gravenweg 114 (R23.000028)
De raad heeft unaniem besloten om in te stemmen met de ontwerp weigering verklaring van geen bedenkingen; de ontwerp weigering verklaring van geen bedenkingen gedurende zes weken ter inzage te leggen en de definitieve weigering verklaringen van geen bedenkingen voor de aanvraag te mandateren aan het college, mits er geen zienswijzen zijn ingediend.
Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel. De heer Baas heeft zich onthouden van stemming. 

7. Rv Decembercirculaire 2022 (R23.000016)

De raad heeft unaniem besloten in te stemmen met het beschikbaar stellen van de volgende middelen uit de Decembercirculaire 2022, om tot besteding over te kunnen gaan in 2023: middelen Energietoeslag 2023 van € 599.000. Technisch wordt dit als resultaatbestemming verwerkt bij het raadsvoorstel van de Jaarstukken 2022.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel. 

8. Lijst Ingekomen stukken (Z23.000711)

De raad heeft unaniem het voorstel voor de afdoening van de lijst van ingekomen stukken vastgesteld. 
Met betrekking tot de inhoud van de geheime stukken die aan de raad is voorgelegd, is geheimhouding opgelegd en bekrachtigd conform art. 25 Gemeentewet.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel

Besluitenlijst gemeenteraad Zuidplas 14 maart 2023

Vergaderdatum: 14 maart 2023.

Overzicht vergaderpunten
 

1. Rv Tijdelijke toelating en beëdiging nieuw raadslid (R23.000036)

De raad heeft besloten de in het raadsbesluit genoemde persoon, mevrouw D. (Dyonne) Rietveld (VVD) die benoemd is tot tijdelijk lid van de gemeenteraad van Zuidplas toe te laten als lid van de gemeenteraad van Zuidplas.

Stemming: De raad stemde in met het voorstel.

2. Rv Vaststellen inspraak- en participatieverordening (R23.000013)

De raad heeft, met in achtneming van amendement ‘participatie, artikel 4’, unaniem besloten de verordening inspraak- en participatie gemeente Zuidplas 2023 vast te stellen.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel. De raad heeft het amendement ‘participatie, artikel 4’ unaniem aangenomen 

3. Rv Aanwijzing plaatsvervangend griffier (R23.000035)

De raad heeft besloten mevrouw J.C. Verburg vanaf 14 maart 2023 aan te wijzen als plaatsvervangend griffier.

Stemming: De raad stemde in met het voorstel. 

4. Rv Concept liquidatiejaarrekening en jaarstukken 2022 Bedrijvenschap Regio Gouda (R22.000108)

De raad heeft unaniem besloten geen zienswijze in te dienen op de concept liquidatiejaarrekening 2022 van het Bedrijvenschap Regio Gouda.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel. 

5. Rv Aanvragen bijdrage onderzoek niet gesprongen explosieven (R23.000029)

De raad heeft unaniem besloten akkoord te gaan met het indienen van een aanvraag uit het gemeentefonds voor de vergoeding van 68% van de gemaakte kosten voor onderzoek en opsporing van niet gesprongen elementen.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel. 

6. Rv benoeming lid programmaraad Groene Hart Rekenkamer (R23.000034)

De raad heeft besloten de heer F. M. (Martin) Damen te benoemen als lid van de Programmaraad Groene Hart Rekenkamer voor de huidige raadsperiode.

Stemming: De raad stemde in met het voorstel. 

7. Lijst Ingekomen stukken (Z23.000539)

De raad heeft unaniem het voorstel voor de afdoening van de lijst van ingekomen stukken vastgesteld. 
Met betrekking tot de inhoud van de geheime stukken die aan de raad is voorgelegd, is geheimhouding opgelegd en bekrachtigd conform art. 25 Gemeentewet.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel

8. Lijst overzicht moties (Z22.000542)

De raad heeft unaniem het voorstel voor de vaststelling van de lijst moties vastgesteld. 

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel. 

9. Lijst overzicht toezeggingen (Z22.000541)

De raad heeft unaniem het voorstel voor de vaststelling van de lijst toezeggingen vastgesteld. 

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

Besluitenlijst gemeenteraad Zuidplas 25 januari 2023

Vergaderdatum: 25 januari 2023.

Overzicht vergaderpunten
 

1. Rv Tijdelijke toelating en beëdiging nieuw raadslid (R23.000023)

De raad heeft besloten de in het raadsbesluit genoemde persoon, mevrouw L.B. (Loura) Boogerman-Jongepier (VVD) die benoemd is tot tijdelijk lid van de gemeenteraad van Zuidplas toe te laten als lid van de gemeenteraad van Zuidplas.

Stemming: De raad stemde in met het voorstel.

2. Rv Subsidieverordening Recreatieschap Rottemeren (R23.000001)

De raad heeft unaniem besloten de ‘Subsidieverordening voor het recreatieschap Rottermeren’ vast te stellen, zoals die gelijkluidend voorgelegd zal worden aan de gemeenteraden van de overige individuele deelnemers (gemeente Rotterdam en gemeente Lansingerland) van het Recreatieschap Rottemeren.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel. 

3. Rv Beleidskader Lokaal Eigendom (R22.000109)

De raad heeft unaniem besloten het beleidskader lokaal eigendom Gemeente Zuidplas vast te stellen.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

4. Rv Huisvesting Oekraïners (R23.000014)

De raad heeft, met in achtneming van de moties ‘Signaal aan het Kabinet’, ‘Permanente locatie opvang ontheemden’ en ‘Opvang ontheemden’, unaniem besloten tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 6.850.000 (exclusief btw) voor de nieuw te realiseren opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen; de ontwikkeling en uitvoering van de huisvesting door de gemeente in gang zetten en het nader onderzoeken van het onderbrengen van deze huisvesting bij een woningbouwcorporatie of het onderzoeken van het oprichten van de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap (B.V.) voor de exploitatie van deze opvanglocatie.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel. De raad heeft de moties ‘Permanente locatie Opvang ontheemden’ en ‘opvang ontheemden’ unaniem aangenomen. De raad heeft de motie ‘Signaal aan het Kabinet’ met 16 stemmen (VVD, CDA, D66, NEZ en SP) voor en 7 stemmen (CU/SGP, PvdA/ GL en Groep Pouwels) tegen aangenomen. 

5. Rv Weigeren vvgb ivm omgevingsvergunning Knibbelweg 62 te Zevenhuizen (R23.000015)

De raad heeft, met een meerderheid van de stemmen, besloten de Nota van Beantwoording zienswijzen van de omgevingsvergunning ‘Knibbelweg 62 te Zevenhuizen’ vast te stellen en de verklaring van geen bedenkingen te weigeren ten behoeve van de weigering omgevingsvergunning Knibbelweg 62 te Zevenhuizen.

Stemming: De raad stemde met 19 stemmen (CU/SGP, VVD, CDA, D66, SP en Groep Pouwels) voor en 3 stemmen (NEZ, PvdA/GL) tegen in met het voorstel. De heer den Hollander heeft zich onthouden van stemming. 

6. Motie vreemd: Zienswijze RTHA Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De raad heeft de motie unaniem aangenomen en roept het college op om voor 8 maart 2023 namens Zuidplas een zienswijze in te dienen op de thans voorliggende NRD (Notitie Reikwijdte en Detailniveau).

Stemming: De raad heeft de motie unaniem aangenomen.

7. Rv Benoeming lid van de klankbordgroep Regio Midden- Holland (R23.000026)

De raad heeft besloten mevrouw H.D. (Rina) Schuil - Stoorvogel te benoemen als lid van de klankbordgroep Regio Midden-Holland voor de huidige raadsperiode

Stemming: De raad stemde in met het voorstel. 

8. Lijst Ingekomen stukken (Z23.000296)

De raad heeft unaniem het voorstel voor de afdoening van de lijst van ingekomen stukken vastgesteld. 
Met betrekking tot de inhoud van de geheime stukken die aan de raad is voorgelegd, is geheimhouding opgelegd en bekrachtigd conform art. 25 Gemeentewet.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel

Besluitenlijst gemeenteraad Zuidplas 25 januari 2023

Vergaderdatum: 25 januari 2023.

Overzicht vergaderpunten
 

1. Rv Perspectief Ruimtelijke Opgaven (PRO) 2022 (R22.000107)

De raad heeft, met inachtneming van de moties ‘Inbreilocaties voor senioren’, Specificeren verkenning flexwoningen’ en klimaatrobuust bedrijventerrein, unaniem besloten kennis te nemen van het Perspectief Ruimtelijke Opgaven 2022; kennis te nemen van het Opgaveplan Landschappelijk Zuidplas; Kennis te nemen van de Verkenning Nieuwerkerk-Noord en de afdoening van de Motie Scenario’s Nieuwerkerk-Noord en kennis te nemen van de stand van zaken toekomstverkenning Bungalowpark De Bonk en Recreatiepark de Koornmolen in Zevenhuizen. Hierbij is het amendement ’Beslispunt 2a schrappen’ aangenomen en maakt het volgende beslispunt geen onderdeel van het besluit: Instemmen met het vrijgeven van € 150.000,- budget voor het uitwerken van de Visie Ringvaartpark Zuidplas ten laste van de reserve BIP onderdeel bovenwijkse voorzieningen.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel    . De raad heeft de motie specificeren verkenning flexwoningen unaniem aangenomen. De raad heeft de motie Inbreilocaties voor senioren met 15 stemmen (ChristenUnie-SGP, VVD, NEZ, SP en PvdA/GroenLinks) voor en 10 stemmen (CDA, D66 en SP) tegen aangenomen en heeft de motie klimaatrobuust bedrijventerrein met 17 stemmen (Christen-Unie/SGP, D66, NEZ, PvdA/GroenLinks en SP) voor en 8 stemmen (VVD en CDA) tegen aangenomen. 

2. Motie – Voorkeursalternatief (VKA) MER

De raad heeft de motie unaniem aangenomen en roept het college op om het VKA niet in de nu voorgelegde vorm vast te stellen, maar hier eerst zaken in te wijzigen. Daarnaast, alvorens het gewijzigde VKA vast stellen, de impact hiervan vast te stellen t.o.v. het bij het Masterplan vastgestelde financieel kader. En aanvullend de invloed van ontwikkelingen van Rotterdam / The Hague Airport te blijven monitoren en de invloed op zowel milieu als voorgenomen bouwplannen te onderzoeken.

Stemming: De raad heeft de motie unaniem aangenomen. 

Besluitenlijst gemeenteraad Zuidplas 24 januari 2023

Vergaderdatum: 24 januari 2023.

Overzicht vergaderpunten
 

1. Rv Plan Kindergemeenteraad 2022-2023 (R22.000106)

De raad heeft unaniem besloten in te stemmen met het plan van de kindergemeenteraad 2022-2023: 'van afval naar kunst'.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

2. Rv Gebiedspaspoort Zevenhuizen (R22.000104)

De raad heeft, met inachtneming van verschillende moties, unaniem besloten kennis te nemen van het Gebiedspaspoort Zevenhuizen; in te stemmen met de uitwerking van een studie naar de transformatiegebieden Zevenhuizencentrum, Ringvaartzone en Nijverheidscentrum; in te stemmen met een nadere verkenning naar de maatschappelijke functie van het Huis van het dorp Swanla in Zevenhuizen en Multifunctioneel buurthuis De Vierkap in Oud Verlaat. 

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

Stemming moties Gebiedspaspoort Zevenhuizen:
TypeTitelUitslagStemmen voorStemmen tegen
Motie2023M001 Motie Onderzoeken verplaatsing Nijverheid centrum op lange termijnAangenomen26 stemmen (CU/SGP, VVD, CDA, D66, NEZ, PvdA/GL, SP)-
Motie2023M003 Motie Dorpstraat 38 voorkeurscenarioVerworpen10 stemmen (CU/SGP, D66)16 stemmen (VVD, CDA, NEZ, PvdA/GL, SP)
Motie2023M004 Motie onderzoek dorpshart Zevenhuizen locatie Hubo tm VoorbroodAangenomen26 stemmen (CU/SGP, VVD, CDA, D66, NEZ, PvdA/GL, SP)-
Motie2023M005 Motie Verkeersveiligheid en ontsluiting winkelgebied Dorpsstraat ZevenhuizenAangenomen26 stemmen (CU/SGP, VVD, CDA, D66, NEZ, PvdA/GL, SP)-
Motie2023M006 Motie Onderzoek naar tijdelijke tweede supermarkt KPN locatie ZuidplaswegAangenomen20 stemmen (VVD, CDA, D66, NEZ, PvdA/GL, SP)6 stemmen (CU/SGP)
Motie2023M007 Motie Dorpsstraat 38 ZevenhuizenAangenomen16 stemmen (VVD, CDA, NEZ, PvdA/GL, SP)10 stemmen (CU/SGP, D66)
Motie2023M008 Motie Verkenning tweede supermarkt ZuidplaswegAangenomen20 stemmen (VVD, CDA, D66, NEZ, PvdA/GL, SP)6 stemmen (CU/SGP)
Motie2023M009 Motie Verkenning tweede supermarkt KoningskwartierAangenomen16 stemmen (VVD, CDA, NEZ, PvdA/GL, SP)10 stemmen (CU/SGP, D66)

3. Rv Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan "Buisleiding RoCa, Zuidplas" (R22.000102)

De raad heeft unaniem besloten om de beantwoording zienswijzen en wijzigingen van het bestemmingsplan "Buisleiding RoCa, Zuidplas" vast te stellen; het bestemmingsplan "Buisleiding RoCa, Zuidplas" inclusief bijlagen gewijzigd vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

4. Rv Splitsing Vestia (R22.000096)

De raad heeft unaniem besloten geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken bij het voorgenomen besluit van het college om uiterlijk eind maart 2023 een Maatwerkachtervangovereenkomst te tekenen met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel. 

5. Rv Europese aanbesteding accountantsdiensten (R22.000112)

De raad heeft unaniem besloten in te stemmen met het beschrijvend document ten behoeve van de publicatie van de Europese aanbesteding voor de accountantsdiensten en in te stemmen met het programma van eisen ten behoeve van de publicatie van de Europese aanbesteding voor de accountantsdiensten.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

(Het besluit betreft de Europese aanbesteding accountantsdiensten is in het besloten deel van de vergadering genomen. Door de publicatie van de documenten op TenderNed, is de geheimhouding komen te vervallen).

6. Lijst Ingekomen stukken (Z23.000067)

De raad heeft unaniem het voorstel voor de afdoening van de lijst van ingekomen stukken vastgesteld. 
Met betrekking tot de inhoud van de geheime stukken die aan de raad is voorgelegd, is geheimhouding opgelegd en bekrachtigd conform art. 25 Gemeentewet.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.