Na iedere gemeenteraadsvergadering wordt op deze pagina de besluitenlijst van de gemeenteraad gepubliceerd. U kunt per vergaderdatum de besluitenlijsten van de gemeenteraad bekijken. In de besluitenlijst van de gemeenteraad staat vermeld wat de gemeenteraad tijdens een vergadering heeft besloten.

Staat de door u gezochte besluitenlijst niet vermeld? U kunt raadsbesluiten vanaf 2013 bekijken of downloaden via ons 'Webarchief'.

Besluitenlijst gemeenteraad Zuidplas 3 april 2024

Overzicht vergaderpunten
 

1. Rv Ontwerpwijziging gemeenschappelijke regeling Regio Midden-Holland (R24.000007)

De raad heeft unaniem besloten geen zienswijze in te dienen op de voorgestelde herziene regeling Regio Midden-Holland en het college van burgemeester en wethouders op te dragen het algemeen bestuur van de Regio Midden-Holland hierover te informeren middels reactiebrief.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

2. Rv Reactie op toezichtbrief provincie Zuid-Holland over Begroting 2024 (R24.000020)

De raad heeft unaniem besloten in te stemmen met en verzenden van de concept reactiebrief aan de provincie Zuid-Holland over het toezicht naar aanleiding van de Begroting 2024.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

3. Lijst Ingekomen stukken (Z24.000829)

De raad heeft unaniem het voorstel voor de afdoening van de lijst van ingekomen stukken vastgesteld. 
Met betrekking tot de inhoud van de geheime stukken die aan de raad is voorgelegd, is geheimhouding opgelegd en bekrachtigd conform art. 87 Gemeentewet.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel
 

Moties behorende bij B 1667 - Infonota Moties en toezeggingen Regionale Opvanglocatie_Z24.000243

4. Motie 2024M17 Motie Regionale Opvang Locatie - afspraak is afspraak VVD, NEZ, PvdA-GL, Groep Van

De raad heeft de motie ‘afspraak is afspraak’ met een meerderheid van de stemmen verworpen.

Stemming: De raad heeft de motie met 11 stemmen (VVD, NEZ, PvdA/GroenLinks en Groep Van) voor en 16 stemmen (CU-SGP, D66, CDA, SP, Groep Pouwels) tegen verworpen

5. Motie 2024M18 Motie Regionale Opvang Locatie - informeren inwoners ROL CDA, CU-SGP

De raad heeft de motie ‘informeren inwoners ROL’ unaniem aangenomen en roept het college op 
zo snel mogelijk stappen te zetten om inwoners beter te informeren over de eventuele komst van de ROL; een terugkoppeling te geven middels een informatienota over de voortgang van de communicatie en participatie en de inwoners maximaal te betrekken en informeren tijdens de realisatie van de ROL.

Stemming: De raad heeft de motie unaniem aangenomen

6. Motie 2024M19 Motie Regionale Opvang Locatie - geen fluctuatie boven 50% SP, VVD 

De raad heeft de motie ‘geen fluctuatie boven 50%’ met een meerderheid van de stemmen aangenomen en roept het college op in de intentieovereenkomst op te nemen dat dit percentage nooit boven de 50% mag fluctueren.

Stemming: De raad heeft de motie met 26 stemmen (CU-SGP, VVD, CDA, D66, NEZ, PvdA/GroenLinks, SP en Groep Van) voor en 1 stem (Groep Pouwels) tegen verworpen.

Besluitenlijst gemeenteraad Zuidplas 12 maart 2024

Overzicht vergaderpunten
 

1. Rv Investeringskrediet uitbreiding scholen Nieuwerkerk, wijk Esse (R23.000024)

De raad heeft unaniem besloten om in te stemmen met het Raadsvoorstel Investeringskrediet uitbreiding scholen Nieuwerkerk, wijk Esse; Een aanvullend investeringskrediet van totaal € 8.522.260,- beschikbaar te stellen voor het realiseren van de uitbreiding van de twee scholen in Nieuwerkerk a/d IJssel, wijk Esse en voor het realiseren van de uitbreiding van de kinderopvanglocatie aan de Wolga 2 te Nieuwerkerk a/d IJssel; Het gereserveerde maar nog niet gevoteerde krediet voor de eerste inrichting, dat in het IHP en het MIP is opgenomen, open te stellen in 2024. Het gaat om een bedrag van totaal € 145.860,-; De begrotingswijziging A23.001860 vast te stellen, in vervolg op beslispunt 1 en 2.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het raadsvoorstel.

2. Rv Reactie gemeenteraad Zuidplas op de presentatie “Beeldvorming GR Sociaal domein” (R24.000019)

De raad heeft besloten om in te stemmen met het Raadsvoorstel Reactie gemeenteraad Zuidplas op de presentatie “Beeldvorming GR Sociaal domein; De reactiebrief vast te stellen (U24.002362) en aan het College van Burgemeester en Wethouders toe te sturen; Het college op te dragen de standpunten van de gemeenteraad van Zuidplas in te brengen bij het BOSD voor de op te stellen Gemeenschappelijke regeling voor het Sociaal Domein; De gemeenteraden van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard en Waddinxveen een afschrift van deze reactie brief toe te zenden en hun reactie te vragen ten aanzien van het ondersteunen van een Raadsregeling; De gemeenteraden van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard en Waddinxveen een afschrift van deze reactie brief toe te zenden en hun reactie te vragen ten aanzien van het ondersteunen van de overige genoemde punten.

Stemming: De raad stemde met 26 stemmen voor (CU-SGP, VVD, D66, CDA, NEZ, PvdA-GL, Groep Van) en 3 stemmen tegen (SP, Groep Pouwels), in met het raadsvoorstel.

3. Rv Vaststellen bestemmingsplan Julianaweg 10 (R24.000004)

De raad heeft unaniem besloten om in te stemmen met het Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Julianaweg 10; Het bestemmingsplan "Julianaweg 10” gewijzigd vast te stellen; De Nota van Beantwoording Zienswijzen van het bestemmingsplan "Julianaweg 10” vast te stellen; Geen exploitatieplan, als bedoeld in afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening, vast te stellen.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het raadsvoorstel.

4. Rv Spelregels BOPA – raadsvergadering (R24.000010)

De raad heeft unaniem besloten om, met inachtneming van het amendement ‘Raadsvoorstel Spelregels BOPA-Raadsvergaderingen Wijzigen Artikel 11 Lid 5 en Lid 6’, in te stemmen met het Raadvoorstel Spelregels BOPA-Raadsvergaderingen; De wijziging van het reglement van orde naar aanleiding van de Buitenplanse Omgevingsplanactiviteiten (BOPA’s).

De raad heeft unaniem besloten om in te stemmen met het amendement ‘Raadsvoorstel Spelregels BOPA-Raadsvergaderingen Wijzigen Artikel 11 Lid 5 en Lid 6’. De raad heeft unaniem besloten om in te stemmen met de motie ‘Advies Inwinnen Spelregels BOPA Bindend Advies Raad’.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het raadsvoorstel.

5. Rv Autorisatie langlopende financiering conform Treasurystatuut (R24.000001)

De raad heeft unaniem besloten om in te stemmen met het Raadsvoorstel Autorisatie langlopende financiering conform Treasurystatuut; Autorisatie te verlenen aan de aangetrokken langlopende financiering bij een medeoverheid, met referentienummer 51037, om de onrechtmatigheid te voorkomen.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het raadsvoorstel.

6. Rv Wijziging GR IJsselgemeenten (R24.000015)

De raad heeft besloten om in te stemmen met het Raadsvoorstel Wijziging IJsselgemeenten; Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om over te gaan tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten conform bijgevoegd wijzigingsbesluit (A24.000259).

Stemming: De raad stemde met 28 stemmen voor (CU-SGP, VVD, D66, CDA, NEZ, PvdA-GL, SP, Groep Van) en 1 stem tegen (Groep Pouwels), in met het raadsvoorstel.

7. Rv Wijziging GR Promen (R24.000008)

De raad heeft unaniem besloten om in te stemmen met het Raadsvoorstel Wijziging GR Promen; Kennis te nemen van de voorgestelde herziene gemeenschappelijke regeling Promen; Een zienswijze in te dienen op de voorgestelde herziene regeling Promen en het college van burgemeester en wethouders op te dragen het algemeen bestuur van Promen hierover te informeren middels reactiebrief.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het raadsvoorstel.

8. Lijst ingekomen stukken (Z24.000596)

De raad heeft unaniem het voorstel voor de afdoening van de lijst van ingekomen stukken vastgesteld. Met betrekking tot de inhoud van de geheime stukken die aan de raad is voorgelegd, is geheimhouding opgelegd conform art. 87 Gemeentewet.

Stemming: De raad heeft unaniem besloten de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

9. Lijsten moties (Z24.000514) en toezeggingen (Z24.000512)

De raad heeft unaniem het voorstel voor de vaststelling van de lijsten moties en toezeggingen vastgesteld. Met betrekking tot de inhoud van de geheime stukken die aan de raad is voorgelegd, is geheimhouding opgelegd conform art. 87 Gemeentewet.

Stemming: de raad heeft unaniem besloten de lijsten moties en toezeggingen vast te stellen.

Besluitenlijst gemeenteraad Zuidplas 13/14 februari 2024

Overzicht vergaderpunten
 

1. Rv Tijdelijke toelating en beëdiging nieuw raadslid (R24.000016)

De raad heeft unaniem besloten om in te stemmen met het Raadsvoorstel Tijdelijke toelating en beëdiging nieuw raadslid; De in het raadsbesluit genoemde persoon, de heer J.J.G. Bovens (PvdA-GroenLinks) die benoemd is tot lid van de gemeenteraad van Zuidplas toe te laten als tijdelijk lid van de gemeenteraad van Zuidplas.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het raadsvoorstel.

2. Rv Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Wooncomplex Hollevoeterlaan Moerkapelle (Beth San) (R23.000038)

De raad heeft besloten om in te stemmen met het Raadsvoorstel Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Wooncomplex Hollevoeterlaan Moerkapelle (Beth San); 1. De Nota van beantwoording zienswijze (en wijzigingen) van het bestemmingsplan Wooncomplex Hollevoeterlaan, Moerkapelle (Beth San) (A23.000290) vast te stellen; 2. Het bestemmingsplan Wooncomplex Hollevoeterlaan, Moerkapelle (Beth San) gewijzigd vast te stellen; 3. Geen exploitatieplan, als bedoeld in afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening, vast te stellen; 4. De crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren.

Stemming: De raad stemde met 19 stemmen voor (CU-SGP, VVD, D66, CDA, Groep Pouwels) en 6 stemmen tegen (NEZ, PvdA-GL, SP) in met het raadsvoorstel.

3. Rv Beleidskader Armoede en Schulden (R22.000145)

De raad heeft, met in achtneming van drie moties, unaniem besloten om in te stemmen met het Raadsvoorstel Beleidskader Armoede en Schulden; Het beleidskader Armoede en schulden 2024-2027 vaststellen.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het raadsvoorstel. De raad stemde unaniem in met de motie ‘2024M12 Vergroten Gebruik Minimaregelingen en Inzet Maatschappelijke Partners’. De raad stemde met 18 stemmen voor (CU-SGP, VVD, D66, SP, Groep Pouwels) en 7 stemmen tegen (CDA, NEZ, PvdA-GL) in met de motie ‘2024M13 Armoede Conferentie’. De raad stemde met 18 stemmen voor (CU-SGP, D66, CDA, NEZ, SP, Groep Pouwels) en 7 stemmen tegen (VVD, PvdA-GL) in met de motie ‘2024M14 Programma Schoolmaaltijden’.

4. Rv Wensen en bedenkingen programma Zon op Veld (R23.000136)

De raad heeft unaniem besloten om, met inachtneming van het amendement ‘2024A02 Amendement Wensen en Bedenkingen Programma Zon op Land, in te stemmen met het Raadsvoorstel Wensen en bedenkingen programma Zon op Veld; in reactie op het verzoek van de regio Midden-Holland geen wensen en bedenken in te dienen en het college van burgemeester en wethouders te verzoeken om de regio hiervan op de hoogte brengen.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het raadsvoorstel. De raad stemde unaniem in met het amendement ‘2024A02 Amendement Wensen en Bedenkingen Programma Zon op Land.

5. Rv Ontwerpwijziging gemeenschappelijke regeling recreatieschap Hitland 2024 (R23.000141)

De raad heeft unaniem besloten om in te stemmen met het Raadsvoorstel Ontwerpwijziging gemeenschappelijke regeling recreatieschap Hitland 2024; 1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpwijziging regeling recreatieschap Hitland 2024; 2. Het algemeen bestuur van het recreatieschap Hitland hierover te informeren met een reactiebrief (U23.003191).

Stemming: De raad stemde unaniem in met het raadsvoorstel.

6. Rv Ontwerpwijziging gemeenschappelijke regeling recreatieschap Rottemeren (R23.000142)

De raad heeft unaniem besloten om in te stemmen met het Raadsvoorstel Ontwerpwijziging gemeenschappelijke regeling recreatieschap Rottemeren; 1. Kennis te nemen van de voorgestelde concepttekst herziene gemeenschappelijke regeling recreatieschap Rottemeren; 2. Geen zienswijze in te dienen op de voorgestelde concepttekst herziene gemeenschappelijke regeling recreatieschap Rottemeren; 3. Het college van burgemeester en wethouders op te dragen het algemeen bestuur van het recreatieschap Rottemeren hierover te informeren met een reactiebrief; 4. De financiële effecten van de wijziging van de deelnemersbijdrage, namelijk €93.000,00 structureel vanaf 2025, te verwerken in de Zomernota 2024.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het raadsvoorstel.

7. Rv Herijking Transitievisie Warmte 2023 (R24.000106)

De raad heeft besloten om in te stemmen met het Raadsvoorstel Herijking Transitievisie Warmte 2023; Akkoord gaan met de herijking van de Transitievisie Warmte 2023. De raad heeft het amendement 2024A01 Herijking Transitievisie warmte – Ambitie en doelstelling aangepast’ verworpen.

Stemming: De raad stemde met 14 stemmen voor (CU-SGP, D66, CDA, Groep Pouwels) en 11 stemmen tegen (VVD, NEZ, PvdA-GL, SP), in met het raadsvoorstel. De raad stemde met 11 stemmen voor (VVD, NEZ, PvdA-GL, SP) en 14 stemmen tegen (CU-SGP, D66, CDA, Groep Pouwels) het amendement ‘2024A01 Herijking Transitievisie warmte – Ambitie en doelstelling aangepast’.

8. Rv Vervanging Hockeyvelden (R23.000137)

De raad heeft unaniem besloten om in te stemmen met het Raadsvoorstel Vervanging Hockeyvelden; 1. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 287.494 voor de vervanging van 2 semi watervelden door 2 watervelden bij de Hockeyvereniging "De IJssel” in Nieuwerkerk aan den IJssel; 2. De begrotingswijziging A23.001927 vast te stellen, in vervolg op beslispunt 1. De raad heeft het amendement 2024A03 Amendement Vervanging Hockeyvelden’ verworpen.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het raadsvoorstel. De raad stemde met 4 stemmen voor (VVD) en 19 stemmen tegen (CU-SGP, D66, CDA, NEZ, PvdA-GL, SP, Groep Pouwels), tegen het amendement ‘2024A03 Amendement Vervanging Hockeyvelden’.

9. Motie vreemd: Zonder geld geen gemeenten (2024M11)

De raad heeft unaniem besloten om in te stemmen met de motie: ‘2024M11 Zonder geld geen gemeenten’ en roept daarmee op: deze motie ter kennis te brengen van de informateur en onderhandelende partijen namens de gemeente Zuidplas; deze motie ter kennis te brengen van de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken; en deze motie in kopie te sturen aan het actiecomité Raden in Verzet via radeninverzet@gmail.com

Stemming: De raad stemde unaniem in met de motie.

10. Lijst Ingekomen stukken (Z24.000324)

De raad heeft unaniem het voorstel voor de afdoening van de lijst van ingekomen stukken vastgesteld. Met betrekking tot de inhoud van de geheime stukken die aan de raad is voorgelegd, is geheimhouding opgelegd conform art. 87 Gemeentewet.

Stemming: De raad heeft unaniem besloten de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

Besluitenlijst gemeenteraad Zuidplas 23/24 januari 2024

Overzicht vergaderpunten
 

1. Rv Plan Kindergemeenteraad (R23.000140)

De raad heeft unaniem besloten om in te stemmen met het Raadsvoorstel Plan Kindergemeenteraad; In te stemmen met het plan van de kindergemeenteraad 2023-2024: Het Grote Schoolsporttoernooi Zuidplas.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het raadsvoorstel.

2. Rv Toelating en beëdiging nieuwe raadsleden (R24.000006)

De raad heeft unaniem besloten om in te stemmen met het Raadsvoorstel Toelating en beëdiging nieuwe raadsleden; De in het raadsbesluit genoemde personen, mevrouw L.B Boogerman - Jongepier en de heer W.A. Van die benoemd zijn tot lid van de gemeenteraad van Zuidplas toe te laten als respectievelijk definitieve leden van de gemeenteraad van Zuidplas.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het raadsvoorstel.

3. Motie Startnotitie Mobiliteitsvisie - Bestrijden Vervoersarmoede CU-SGP, PvdA-GL, D66 - 2024M01

De raad heeft besloten om de motie Startnotitie Mobiliteitsvisie Bestrijden Vervoersarmoede, ingediend door de fracties CU-SGP, PvdA-GL en D66 unaniem aan te nemen. De motie roept het college op: Bij het vormgeven van de mobiliteitsvisie te onderzoeken of het openbaar vervoer kan worden verbeterd door inzet van ander materieel (bijvoorbeeld WMO-vervoer) als (fijnmazige) aanvulling op het OV.

Stemming: De motie is unaniem aangenomen.

4. Motie Startnotitie Mobiliteitsvisie - Inzetten op verkeersveiligheid CU-SGP, PvdA-GL, D66 - 2024M02

De raad heeft besloten om de motie Startnotitie Mobiliteitsvisie Inzetten op verkeersveiligheid, ingediend door de fracties CU-SGP, PvdA-GL en D66 aan te nemen. De motie roept het college op: Bij het vormgeven van de mobiliteitsvisie de positieve en negatieve aspecten van een maximale snelheid van 30 km/u binnen de bebouwde kom te onderzoeken.

Stemming: Met 20 stemmen voor (CU-SGP, D66, CDA, NEZ, PvdA-GL, SP, Groep Pouwels, Groep Van) en 6 stemmen tegen (VVD) is de motie aangenomen.

5. Rv Verlenen krediet ten behoeve van aankoop woningen Middengebied (R23.000149)

De raad heeft unaniem besloten om in te stemmen met het Raadsvoorstel Verlenen krediet ten behoeve van aankoop woningen Middengebied; 1. Een krediet ter hoogte van € 2.630.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de aankoop van de drie woningen plaatselijk bekend Vijfde Tochtweg 4, 8A en 8B te Moordrecht, met een gecombineerde perceeloppervlakte van 3.608 m2; 2. De financiële effecten van de aankopen verwerken in de Grondexploitatie Middengebied fase 1a en op basis van de eerstvolgende actualisatie verantwoording hiervoor af te leggen aan de raad.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het raadsvoorstel.

6. Rv Wijziging achtervangovereenkomst WSW/gemeente (R23.000105)

De raad heeft unaniem besloten om in te stemmen met het Raadsvoorstel Wijziging achtervangovereenkomst WSW/gemeente; Geen wensen of bedenkingen te uiten bij het voornemen van het college om de gewijzigde achtervangovereenkomst WSW/gemeente Zuidplas te tekenen.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het raadsvoorstel.

7. Rv Verordening bezwaarschiftencommissie gemeente Zuidplas 2024 (R23.000139)

De raad heeft unaniem besloten om in te stemmen met het Raadsvoorstel Verordening bezwaarschiftencommissie gemeente Zuidplas; De Verordening bezwaarschriftencommissie gemeente Zuidplas 2024 vast te stellen.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het raadsvoorstel.

8. Rv Definitieve verordening OZB/RZB 2024 (R23.000148)

De raad heeft unaniem besloten om in te stemmen met het Raadsvoorstel Definitieve verordening OZB/RZB 2024; 1. De berekening van de tarieven van de onroerendezaakbelastingen plaats te latenvinden volgens de door de raad in de vergadering van 7 juli 2015 vastgestelde variant B; 2. De door de VNG voorgestelde wijzigingen en aanbevelingen in de modelverordeningen onroerende en roerende-zaakbelastingen over te nemen in de verordeningen onroerende- en roerende zaakbelastingen; 3. Het tarief van de eigenarenbelasting voor onroerende- en roerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen, vast te stellen op 0,1021 %; 4. Het tarief van de eigenarenbelasting voor onroerende en roerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen, vast te stellen op 0,2378 %; 5. Het tarief van de gebruikersbelasting voor onroerende en roerende zaken die niet in hoofdzaak dienen, vast te stellen op 0,1754 %; 6. De 9e wijziging van de verordening onroerendezaakbelastingen 2016 en de 9e wijziging van de verordening roerende-zaakbelastingen 2016 vast te stellen; 7. Het positieve verschil tussen de gerealiseerde en de begrote OZB-opbrengst 2023 (woningen) terug te geven aan de woningeigenaren door deze meeropbrengst zichtbaar in mindering te brengen op de OZB-aanslag 2024.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het raadsvoorstel.

9. Rv Opheffen geheimhouding besloten raadsvergadering (R24.000005)

De raad heeft unaniem besloten om in te stemmen met het Raadsvoorstel Opheffen geheimhouding besloten raadsvergadering; 1. De geheimhouding zoals opgelegd in raadsvoorstel R21.000110 presentatie (nood)opvang asielzoekers op te heffen op grond van artikel 89 lid 3 en 4 van de Gemeentewet; 2. De geheimhouding op hetgeen is verhandeld over het opvangen van vluchtelingen en statushouders tijdens de gemeenteraadsvergadering van 10 november 2021 en tijdens de gemeenteraadsvergadering op 5 september 2023 op te heffen, op grond van artikel 23 lid 4 van de Gemeentewet.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het raadsvoorstel.

10. Motie Regionale Opvang Locatie - Spoed huisvesting eigen inwoners CDA, CU-SGP, D66, Groep Pouwels - 2024M09

De raad heeft besloten om de motie Regionale Opvang Locatie Spoed huisvesting eigen inwoners, ingediend door de fracties CDA, CU-SGP, D66 en Groep Pouwels unaniem aan te nemen. De motie roept het college op: Uiterlijk in kwartaal drie van 2024 te komen met scenario's voor locatie die specifiek gericht zijn op de tijdelijke huisvesting van starters, jongeren en ouderen in de gemeente Zuidplas en de raad hier tijdig over te informeren; Hierbij nadrukkelijk te overwegen om ook tijdelijke oplossingen op te nemen in de voorgestelde scenario's, zodat op korte termijn voorzien kan worden in de dringende behoefte aan betaalbare en passende huisvesting; om de diverse perspectieven en behoeften van de gemeenschap mee te nemen in de besluitvorming en dit inzichtelijk te maken aan de raad.

Stemming: De motie is unaniem aangenomen.

11. Motie Regionale Opvang Locatie - Informatiepunt CDA, CU-SGP, Groep Pouwels - 2024M08

De raad heeft besloten om de motie Regionale Opvang Locatie Informatiepunt, ingediend door de fracties CDA, CU-SGP en Groep Pouwels aan te nemen. De motie roept het college op: Om op korte termijn een informatiepunt in te richten waar inwoners terechtkunnen met vragen, zorgen en meldingen over de regionale opvang van statushouders, waarbij een deskundige hen te woord kan staan; Actief te communiceren over het bestaan en de functie van dit informatiepunt, zodat alle inwoners op de hoogte zijn van de mogelijkheid om deel te nemen aan de dialoog.

Stemming: Met 18 stemmen voor (CU-SGP, D66, CDA, SP, Groep Pouwels, Groep Van) en 10 stemmen tegen (VVD, NEZ, PvdA-GL) is de motie aangenomen.

12. Motie Regionale Opvang Locatie - Samen plaatsen we flexwoningen D66, CU-SGP - 2024M07

De raad heeft besloten om de motie Regionale Opvang Locatie Samen plaatsen we flexwoningen, ingediend door de fracties D66 en CU-SGP aan te nemen. De motie roept het college op: Met inwoners te overleggen/participeren over locaties voor de flexwoningen, verspreid over onze dorpen; De realisatie van deze woningen met spoed te realiseren, waarbij het participatieproces met inwoners efficiënt wordt vormgeven; De voortgang voor einde 2024 te rapporteren.

Stemming: Met 25 stemmen voor (CU-SGP, VVD, CDA, D66, PvdA-GL, SP, Groep Pouwels, Groep Van) en 3 stemmen tegen (NEZ) is de motie aangenomen.

13. Motie Regionale Opvang Locatie - Elders in de regio MH VVD - 2024M05

De raad heeft besloten om de motie Regionale Opvang Locatie Elders in de regio, ingediend door de fractie VVD te verwerpen.

Stemming: Met 10 stemmen voor (VVD, NEZ, Groep Van) en 18 stemmen tegen (CU-SGP, CDA, D66, PvdA-GL, SP, Groep Pouwels) is de motie verworpen.

14. Lijst Ingekomen stukken (Z24.000151)

De raad heeft unaniem het voorstel voor de afdoening van de lijst van ingekomen stukken vastgesteld. Met betrekking tot de inhoud van de geheime stukken die aan de raad is voorgelegd, is geheimhouding opgelegd conform art. 87 Gemeentewet.

Stemming: De raad heeft unaniem besloten de lijst ingekomen stukken vast te stellen.