Na iedere gemeenteraadsvergadering wordt op deze pagina de besluitenlijst van de gemeenteraad gepubliceerd. U kunt de besluitenlijst van de gemeenteraad downloaden of bekijken. In de besluitenlijst van de gemeenteraad staat vermeld wat de gemeenteraad tijdens een vergadering heeft besloten.

Staat de door u gezochte besluitenlijst niet vermeld? U kunt raadsbesluiten vanaf 2013 bekijken of downloaden via ons 'Webarchief'.

Besluitenlijst gemeenteraad Zuidplas 5 juli 2022

Vergaderdatum: 5 juli 2022.

Overzicht vergaderpunten
 

Rv Perspectief Ruimtelijke Opgave (PRO) Light 2022 (R22.000046)

De raad heeft unaniem besloten tot het vaststellen van de scope wijzigingen van twee grondexploitatieprojecten; het vaststellen van de geactualiseerde grondexploitaties per 1 januari 2022; het vaststellen van de actuele stand van voorbereidingskredieten; het vaststellen van de actualisatie van de volgende ramingen in de Bestemmingsreserve Investeringsfonds PRO; het instemmen met het ophogen van het investeringskrediet voor het sportpark Swanladriehoek met € 656.000,- naar in totaal € 5.156.000,-; de door het college opgelegde geheimhouding van de geheime bijlagen (A22.001176 en Z22.001268) bekrachtigen, zoals bedoeld in artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet en het vaststellen van bijbehorende begrotingswijziging, inclusief het geactualiseerde verloop van de reserve grondexploitaties en de reserve BIP.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

2. Rv Jaarstukken 2021 (R22.000040)

De raad heeft, met inachtneming van de moties Hek van de dam en Oplossingen kabels elektrische auto's, unaniem besloten de Jaarstukken 2021 vast te stellen.  

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel. De raad heeft de motie Hek van de dam met 15 stemmen (ChristenUnie-SGP, D66, NEZ, PvdA/GroenLinks en SP) voor en 8 stemmen (VVD en CDA) tegen aangenomen en heeft de motie Oplossingen kabels elektrische auto’s unaniem aangenomen.   

3. Rv Zomernota 2022 (R22.000041)

De raad heeft, met inachtneming van de moties Eisen aan WMO huishoudelijke hulp, Begroting 2023-2026 en Continueren duurzame pilotprojecten, unaniem besloten tot het vaststellen van de mutaties op de investeringen voor het jaar 2022; het vaststellen van de financieel technische uitgangspunten, het vaststellen van de Zomernota 2022 en het vaststellen van de begrotingswijziging Zomernota 2022. 

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel. De raad heeft de moties Eisen aan WMO huishoudelijke hulp, Begroting 2023-2026 en Continueren duurzame pilotprojecten unaniem aangenomen.

4. Rv Advies werkgroep doorontwikkeling P&C (R22.000017)

De raad heeft unaniem besloten het advies van de werkgroep doorontwikkeling P&C integraal over te nemen en wanneer de werkgroep voldaan heeft aan de opdracht, de werkgroep doorontwikkeling P&C hierbij op te heffen.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel. 

5. Rv Benoeming leden algemeen bestuur gemeenschappelijke regelingen (R22.000058)

De raad heeft besloten om ondergenoemde bestuurders te benoemen tot leden en plaatsvervangende leden in het algemeen bestuur van onderstaande gemeenschappelijke regelingen:

 • Bedrijvenschap Regio Gouda, leden: J.F. Weber, J.W. Schuurman 
 • Grondbank RZG Zuidplas, leden: D. de Haas, J.W. Schuurman
 • Omgevingsdienst Midden-Holland, leden: W. Zijlstra, J.W. Schuurman 
 • Promen, leden: J.W. Schuurman
 • Hecht, leden: D. de Haas, plv. lid: F. Klovert 
 • Recreatieschap Hitland, leden: D. de Haas, W. Zijlstra, J.W. Schuurman, F. Klovert
 • Recreatieschap Rottermeren, leden: D. de Haas, F. Klovert 
 • Regio Midden-Holland, leden: H. Weber 
 • Streekarchief Hollands Midden, leden: D. de Haas, F. Klovert 
 • Veiligheidsregio Hollands Midden, leden: J.F. Weber, plv. lid: J.W. Schuurman

Stemming: De raad stemde in met het voorstel.

6. Rv Benoeming raadsvertegenwoordiging klachtenprocedure (R22.000059)

De raad heeft unaniem besloten om voor de behandeling en afhandeling van de ingediende klacht de heren C.D. van der Spek (raadslid) en P.A. van Drenth (raadslid) te benoemen als klachtencommissie gemeenteraad en deze te laten ondersteunen door M.L. Engelsman (griffier); de klachtencommissie gemeenteraad te mandateren om een besluit te nemen over de afhandeling van de ingediende klacht; het besluit over de afhandeling van de ingediende klacht te laten ondertekenen door de griffier en de klachtencommissie op te heffen wanneer de ingediende klacht is afgehandeld.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

7. Ingekomen stukken (Z22.001174)

De raad heeft unaniem het voorstel voor de afdoening van de lijst van ingekomen stukken vastgesteld. Met betrekking tot de inhoud van de geheime stukken die aan de raad is voorgelegd, is geheimhouding opgelegd en bekrachtigd conform art. 25 Gemeentewet. 

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

Besluitenlijst gemeenteraad Zuidplas 14 juni 2022

Vergaderdatum: 14 juni 2022.

Overzicht vergaderpunten
 

1. Rv Benoeming kinderburgemeester (R22.000043)

De raad heeft besloten de door de benoemingscommissie voorgedragen kandidaat Thomas Schouten van de Gideonschool in Nieuwerkerk aan den IJssel voor de functie van kinderburgemeester voor de gemeente Zuidplas te benoemen voor het schooljaar 2022-2023.

Stemming: De raad stemde in met het voorstel. 

2. Rv Toelating en beëdiging nieuwe raadsleden (R22.000049)

De raad heeft besloten de in het raadsbesluit genoemde personen, de heer A. (Ard) Bakker, mevrouw C. (Cindy) uit de Bulten en de heer R. (Ryan) Adriaanse die benoemd zijn tot lid van de gemeenteraad van Zuidplas toe te laten als lid van de gemeenteraad van Zuidplas.

Stemming: De raad stemde in met het voorstel. 

3. Rv Benoeming fractie-adviseurs (R22.000048)

De raad heeft besloten de heer J. (Jeroen) Revet van de VVD en de heer W. (Wim) Janse van het CDA te benoemen als fractieadviseur.

Stemming: De raad stemde in met het voorstel.

4. Rv Vereffening achtervang bij splitsing Vestia (R22.000045)

De raad heeft unaniem besloten om 1. Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken over het voorgenomen besluit van het college inzake het versturen van een positieve zienswijze omtrent de splitsing en toelating Vestia, en 2. In te stemmen met het principe dat de gemeentelijke achtervang tussen gemeenten gelijk wordt getrokken op basis van de verdeling van de marktwaarde van het vastgoed tussen gemeenten.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel. 

5. Rv Zevenhuizen Zuid Fase 1c (R22.000039)

De raad heeft unaniem besloten het bestemmingsplan “Zevenhuizen Zuid fase 1C” (NL.IMRO.1892.BpZevenhZuid1C-Va01) gewijzigd vast te stellen; de Nota van Beantwoording Zienswijzen (en Wijziging) van het bestemmingsplan “Zevenhuizen Zuid fase 1C” vast te stellen en geen exploitatieplan, als bedoeld in afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening, vast te stellen.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

6. Rv Invullen gremia gemeenteraad Zuidplas (R22.000054)

De raad heeft, met inachtneming van de motie invullen gremia raad Zuidplas – herziening RvO, besloten om:

1. Eerste waarnemend voorzitter van de gemeenteraad van Zuidplas en tot waarnemer van de burgemeester bij verhindering van alle wethouders en tevens lid van het presidium te benoemen: 

 • Peter Molenaar 

2. Alle overige leden van het presidium worden als 2e, 3e en 4e waarnemer benoemd. 2. Leden van het presidium van de gemeenteraad van Zuidplas. (Naast eerste waarnemer nog 3 raadsleden) in te vullen na behandeling in gemeenteraad:

 1. Paul van Drenth
 2. Benno de Ruiter
 3. Jan Baas 

3. Voorzitter en leden van de werkgeverscommissie te benoemen: 

 1. Ferry van Wijnen, voorzitter 
 2. Paul van Drenth 
 3. Chantal Bon 

4. Leden van de klankbordgroep Regio Midden-Holland te benoemen: 

 1. Cindy uit de Bulten 
 2. Jacques Bovens 

5. Leden van de programmaraad rekenkamercommissie Groene Hart namens de raad van Zuidplas te benoemen: 

 • Johan Snoei 
 • Denise Leliënhof 

6. Voorzitter en leden van de Commissie voor de Geloofsbrieven te benoemen: 

 1. Benno de Ruiter (voorzitter) 
 2. Serena Rodenburg 
 3. Sep Pouwels 

7. Leden werkgroep Opfrissing lokale democratie te benoemen: 

 1. Pien Meppelink
 2. Rina Schuil 
 3. Chantal Bon 
 4. Loura Boogerman 
 5. Serena Rodenburg 
 6. Sep Pouwels 
 7. Naomi den Hollander 

8. Voorzitter en leden Auditcommissie te benoemen:

 1. Denise Leliënhof (voorzitter) 
 2. Rik van Woudenberg 
 3. Ard Bakker 
 4. Wilco Van 
 5. Jeroen Revet 

9. De auditcommissie de opdracht mee te geven uit de raad om: de taken en de wijze van invulling van de auditcommissie opnieuw te definiëren en dit voorstel aan de raad voor te leggen in het najaar 2022, zodat de Raad hierover in 2022 een besluit kan nemen. 

De programmacommissies Ruimte, Samenleving en Bestuur en Middelen te continueren in de raadsperiode 2022-2026

Stemming: De raad stemde in met het voorstel. De raad heeft de motie invullen gremia raad Zuidplas – herziening RvO unaniem aangenomen. 

7. Lijst ingekomen Stukken (Z22.001134)

De raad heeft unaniem het voorstel voor de afdoening van de lijst van ingekomen stukken vastgesteld. 

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

Besluitenlijst gemeenteraad Zuidplas 1 juni 2022

Vergaderdatum: 1 juni 2022.

Overzicht vergaderpunten
 

1. Rv Benoeming wethouders 2022 (R22.000050)

De raad heeft besloten te benoemen als wethouder van de gemeente Zuidplas:

 • de heer D.A. de Haas, woonachtig in Moordrecht (1 fte);  
 • de heer F. Klovert, woonachtig in Nieuwerkerk aan den IJssel (1 fte);  
 • de heer J.W. Schuurman, woonachtig in Nieuwerkerk aan den IJssel (1 fte);  
 • de heer W. Zijlstra, woonachtig in Nieuwerkerk aan den IJssel (1 fte).

Stemming: De raad stemde in met het voorstel.

Besluitenlijst gemeenteraad Zuidplas 31 mei 2022

Vergaderdatum: 31 mei 2022.

Overzicht vergaderpunten
 

1. Rv Concept begroting 2023, 1e begrotingswijziging 2022 en Jaarrekening 2021 GR IJsselgemeenten (R22.000010)

De raad heeft unaniem besloten geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2023-2026 van GR IJsselgemeenten; geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2022 van GR IJsselgemeenten en het bestuur van IJsselgemeenten hierover te informeren middels een reactiebrief.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel. 

2. Rv Concept begroting 2023 en Jaarstukken 2021 HECHT (R22.000009)

De raad heeft unaniem besloten een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2023 van Hecht zoals geformuleerd in de zienswijzebrief en het dagelijks bestuur van Hecht hierover te informeren middels de zienswijzebrief.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel. 

3. Rv Jaarstukken 2021 Bedrijvenschap Regio Gouda (R22.000005)

De raad heeft unaniem besloten de reactiebrief te versturen naar het Bedrijvenschap Regio Gouda (BRG).

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel. 

4. Rv Concept begroting en Jaarrekening 2021 Veiligheidsregio Hollands Midden (R22.000001)

De raad heeft unaniem besloten geen zienswijze in te dienen op de concept-programmabegroting 2023 van de Veiligheidsregio Hollands Midden en het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden hierover te informeren middels een reactiebrief.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

5. Rv Concept begroting 2023 en Jaarstukken 2021 Recreatieschap Hitland (R22.000011)

De raad heeft unaniem besloten geen zienswijze in te dienen op de concept begroting 2023 van Recreatieschap Hitland en het bestuur van het Recreatieschap Hitland hierover te informeren middels een reactiebrief.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

6. Rv Concept begroting 2023 en Jaarstukken 2021 Omgevingsdienst Midden-Holland (R22.000004)

De raad heeft unaniem besloten geen zienswijze in te dienen op de concept begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026 van de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) en de ODMH hierover te informeren via een reactiebrief.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

7. Rv Concept begroting 2023 en Jaarstukken 2021 Recreatieschap Rottemeren (R22.000012)

De raad heeft unaniem besloten de volgende zienswijze in te dienen op de concept begroting 2023 van het Recreatieschap Rottemeren en het bestuur van Recreatieschap Rottemeren hierover te informeren middels een zienswijze

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

8. Rv Concept begroting 2023 en Jaarstukken 2021 Promen (R22.000008)

De raad heeft unaniem besloten geen zienswijze in te dienen op de primitieve begroting 2023 van Promen. Het bestuur van Promen hierover te informeren middels een reactiebrief.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

9. Rv Concept begroting 2023 en Jaarstukken 2021 Streekarchief Midden - Holland (R22.000006)

De raad heeft unaniem besloten geen zienswijze in te dienen op de concept begroting 2023 van het Streekarchief Midden- Holland en het bestuur van het Streekarchief hierover te informeren middels een reactiebrief.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

10. Rv Concept begroting 2023-2026 en Jaarrekening 2021 Regio Midden-Holland (R22.000003)

De raad heeft unaniem besloten geen zienswijze in te dienen op de concept begroting 2023-2026 van de Regio Midden-Holland (RMH) en het bestuur van de Regio MH hierover te informeren met een reactiebrief 

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

11. Rv Voorlopig Pakket Participatietraject Rotterdam The Hague Airport (R22.000033)

De raad heeft, met inachtneming van het amendement aangepaste reactiebrief, met een meerderheid van de stemmen, besloten in reactie op het VPP voor Rotterdam The Hague Airport de vragen, wensen, zorgen en bedenkingen kenbaar te maken middels de aangepaste brief die de basis vormt voor het amendement. 

Stemming: De raad stemde met 25 stemmen (CU/SGP, VVD, CDA, D66, NEZ, PvdA/GL, SP) voor en 1 stem tegen (Groep Pouwels) het voorstel. De raad heeft het amendement aangepaste reactiebrief met 25 stemmen (CU/SGP, VVD, CDA, D66, NEZ, PvdA/GL, SP) voor en 1 stem (Groep Pouwels) tegen aangenomen. 

12. Rv Concept begroting 2023 en Jaarrekening 2021 Grondbank RZG Zuidplas (R22.000007)

De raad heeft unaniem besloten geen zienswijze in te dienen op de concept begroting 2023 van de Grondbank RZG Zuidplas en de Grondbank RZG Zuidplas hiervan op de hoogte te brengen met een reactiebrief. 

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel. 

13. Rv Concept begroting 2023 en Jaarrekening 2021 Stichting ZO! (Zuidplas Ondersteunt) (R22.000002)

De raad heeft, met inachtneming van het amendement bijlage 3, unaniem besloten een zienswijze in te dienen op de concept begroting 2023 van Stichting ZO! (Stichting Zuidplas Ondersteunt!) en het bestuur van Stichting ZO! (Stichting Zuidplas Ondersteunt!) hierover te informeren middels een aangepaste zienswijze. 

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel. De raad heeft het amendement bijlage 3 unaniem aangenomen. 

14. Motie - OV-concessie Zuid-Holland Noord

De raad heeft de motie unaniem aangenomen en roept het college op om in de zienswijze op het “Programma van Eisen OV concessie provincie Zuid Holland Noord” richting Provincie Zuid Holland ook op te nemen: Dat bestaande bushaltes en bus routes opnieuw worden beoordeeld en maximaal meebewegen met de groeirichting van de dorpen; dat in de nieuwe concessie het vijfde dorp wordt benoemd als toekomstig dorp dat optimaal aangesloten moet worden op het bestaande ov-netwerk (eerst bewegen dan bouwen); dat een ontwikkeling als het Vijfde Dorp een mooie proeftuin is voor innovatieve pilots van bijvoorbeeld deur-halte vervoer, gecombineerd met zogenaamde Hub's.

Stemming: De raad heeft de motie unaniem aangenomen. 

15. Lijst ingekomen Stukken (Z22.000912)

De raad heeft unaniem het voorstel voor de afdoening van de lijst van ingekomen stukken vastgesteld. Met betrekking tot de inhoud van de geheime stukken die aan de raad is voorgelegd, is geheimhouding opgelegd en bekrachtigd conform art. 25 Gemeentewet.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

Besluitenlijst gemeenteraad Zuidplas 10 mei 2022

Vergaderdatum: 10 mei 2022.

Overzicht vergaderpunten
 

1. Rv Benoeming fractie-adviseurs (R22.000042)

De raad heeft unaniem het voorstel besloten en de in het raadsbesluit genoemde personen benoemd als fractieadviseur:

 • de heer R. Versluis (CU/SGP)
 • mevrouw A.J. van Kralingen - Paul (CU/SGP)

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel. 

2. Rv Wijziging delegatie- en mandaatbesluit in verband met Wet open overheid (R22.000035)

De raad heeft unaniem besloten het Delegatie- en mandaatbesluit van de raad van de gemeente Zuidplas 2022 vast te stellen.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

3. Rv Tijdelijke benoeming commissie onderzoek geloofsbrieven (R22.000044)

De raad heeft unaniem per acclamatie besloten de dames S. Rodenburg, H.D. Schuil-Stoorvogel en de heer B.P.J. de Ruiter te benoemen tot lid van de commissie onderzoek geloofsbrieven van de gemeenteraad van Zuidplas, voor het onderzoek van de geloofsbrieven naar de kandidaat raadsleden en wethouders in de periode tot uiterlijk 1 augustus 2022, of zoveel eerder dat er een nieuwe permanente commissie onderzoek geloofsbrieven is benoemd.

Stemming: De raad stemde per acclamatie unaniem in met het voorstel.

4. Lijst ingekomen Stukken (Z22.000776)

De raad heeft unaniem het voorstel voor de afdoening van de lijst van ingekomen stukken vastgesteld. 

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

Besluitenlijst gemeenteraad Zuidplas 19 april 2022

Vergaderdatum: 19 april 2022.

Overzicht vergaderpunten

1. Rv Benoeming fractie-adviseurs (R22.000034)

De raad heeft unaniem het voorstel besloten en de in het raadsbesluit genoemde personen benoemd als fractieadviseur:

 • de heer G.H. van der Knijff (CU/SGP)
 • de heer A. Bakker (CU/SGP)
 • mevrouw D. Rietveld (VVD)
 • mevrouw L.B. Boogerman-Jongepier (VVD)
 • de heer T.J.B.A. Ambachtsheer (VVD)
 • de heer M.H. Bode (CDA)
 • de heer M.J. Vermeulen (CDA) 
 • mevrouw F.C.J. Dijkema-Bonnet (CDA)
 • mevrouw H.M. Frans (D66)
 • de heer J. Huson (D66)
 • de heer  R. Adriaanse (D66)
 • mevrouw M.F. Luijt (D66)
 • de heer J. Maasdam (NEZ)
 • de heer A. Laaij (NEZ)    
 • mevrouw N. den Hollander (PvdA/GL)
 • de heer A.C. Stuivenberg (PvdA/GL)
 • de heer M.J. van Ruitenburg (PvdA/GL)
 • de heer J.J.G. Bovens (PvdA/GL)
 • de heer R.H.R. Belterman (SP)
 • de heer J.A. de Neef (SP)

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel. 

2. Rv Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan tuincentrum Van der Spek (R21.000065)

De raad heeft met een meerderheid van de stemmen besloten de Nota van Beantwoording Zienswijzen van het bestemmingsplan “ tuincentrum Van der Spek” vast te stellen; het bestemmingsplan “tuincentrum Van der Spek " (NL.IMRO.1892.Bp tuincvdSpek Zhn-Va01) gewijzigd vast te stellen; het Beeldkwaliteitsplan tuincentrum Van der Spek ongewijzigd vast te stellen en te besluiten geen exploitatieplan, als bedoeld in afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening, vast te stellen. Het amendement Beslispunt 5 heeft de raad verworpen 

Stemming: De raad stemde met 28 stemmen (CU/SGP, VVD, CDA, D66, NEZ, PvdA/GroenLinks SP, Groep Pouwels) voor en 1 stem (NEZ) tegen het voorstel. De raad heeft het amendement Beslispunt 5 met 27 stemmen (CU/SGP, VVD, CDA, D66, NEZ, SP, Groep Pouwels) tegen en 2 stemmen (PvdA/GL) voor verworpen. 

3. Rv Vaststellen bestemmingsplan Stevensstraat 78 Moordrecht (R22.000030)

De raad heeft unaniem besloten het bestemmingsplan 'Stevenstraat 78 Moordrecht’ (NL.IMRO.1892.BpStevensstr78Mrd-Va01) ongewijzigd vast te stellen en om geen exploitatieplan, als bedoeld in afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening, vast te stellen.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

4.  Rv Bekrachtiging geheimhouding ontwikkelingen Zuidplas R22.00028 (R22.00027)

De raad heeft unaniem besloten door het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad opgelegde verplichting tot geheimhouding ingevolge artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet met betrekking tot R22.000028 met bijlage A22.000352, op grond van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet bekrachtigen. De geheimhouding komt te vervallen op de dag dat het voorstel in werking treedt.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

5. Rv Bekrachtiging geheimhouding (R22.000036)

De door het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad opgelegde verplichting tot geheimhouding ingevolge artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet met betrekking tot R22.000036 met bijlage Z22.000739, op grond van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet bekrachtigen. De geheimhouding komt te vervallen op 29 april 2022, de dag dat het voorstel in werking treedt.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

6. Lijst ingekomen Stukken (Z22.000668)

De raad heeft unaniem het voorstel voor de afdoening van de lijst van ingekomen stukken vastgesteld. 

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

Besluitenlijst gemeenteraad Zuidplas 29 maart 2022

Vergaderdatum: 29 maart 2022.

Overzicht vergaderpunten

1. Rv Rechtmatigheid verkiezingen en toelating raadsleden (R22.000032)

De raad heeft unaniem besloten de verkiezingen gehouden op 16 maart 2022 rechtmatig en geldig te verklaren en de volgende personen die benoemd zijn tot lid van de gemeenteraad van Zuidplas toe te laten als leden van de gemeenteraad van Zuidplas:

 • Baas, J. (Jan) (m), wonende te Nieuwerkerk aan den IJssel
 • Bon - van de Griek, C.M. (Chantal) (v), wonende te Nieuwerkerk aan den IJssel
 • Bueving, S.E. (Sigrid) (v), wonende te Moerkapelle
 • Clavaux, M.B.W. (Mark) (m), wonende te Moordrecht
 • Damen, F.M. (Martin) (m), wonende te Zevenhuizen
 • van Drenth, P.A. (Paul) (m), wonende te Nieuwerkerk aan den IJssel
 • van Gerwen-Westerling, A.J. (Annika) (v), wonende te Nieuwerkerk aan den IJssel
 • de Haas, D.A. (Daan) (m), wonende te Moordrecht
 • den Hartog, S. (Steven) (m), wonende te Zevenhuizen
 • den Hollander, M.H. (Mark) (m), wonende te Zevenhuizen
 • de Jong,  W.A. (Willem) (m), wonende te Moordrecht
 • Karreman, L.P.C. (Leendert) (m), wonende te Zevenhuizen
 • Klovert, F. (Frans) (m), wonende te Nieuwerkerk aan den IJssel
 • Leliënhof, D. (Denise) (v), wonende te Nieuwerkerk aan den IJssel
 • Meppelink, E.M. (Pien) (v), wonende te Moordrecht
 • Molenaar P. (Patrick) (m), wonende te Nieuwerkerk aan den IJssel
 • Molenaar, P. (Peter) (m), wonende te Moerkapelle
 • van Norel, H.A. (Harmen) (m), wonende te Nieuwerkerk aan den IJssel 
 • Pouwels-Nahrvar, S. (Sep) (v), wonende te Nieuwerkerk aan den IJssel
 • Rodenburg, S. (Serena) (v), wonende te Nieuwerkerk aan den IJssel
 • de Ruiter, B.P.J. (Benno) (m), wonende te Moordrecht
 • Schuil-Stoorvogel, H.D. (Rina) (v), wonende te Nieuwerkerk aan den IJssel
 • Schuurman, J.W. (Jan Willem) (m), wonende te Nieuwerkerk aan den IJssel
 • Snoei, J. (Johan) (m), wonende te Nieuwerkerk aan den IJssel
 • van der Spek, C.D. (Cock) (m), wonende te Moerkapelle
 • Van, W.A. (Wilko) (m), wonende te Nieuwerkerk aan den IJssel
 • Verdoes, W.J. (Willem-Jan) (m), wonende te Moerkapelle
 • van Wijnen, F.G. (Ferry) (m), wonende te Zevenhuizen
 • van Woudenberg, D.B. (Rik) (m), wonende te Zuidplas

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel. 

Besluitenlijst gemeenteraad Zuidplas 8 maart 2022

Vergaderdatum: 8 maart 2022.

Overzicht vergaderpunten

1. Motie Burgemeester Klinkhamerweg – Nader Onderzoek

De raad heeft de motie unaniem aangenomen en verzoekt het college het  raadsvoorstel terug te nemen en een nader onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden om: Alternatieve voorstellen uit te werken voor de twee kruispunten die recht doet aan de negatieve ongewenste effecten; Een veilige fietsroute te realiseren; Toch een rotonde op het kruispunt Burgemeester Klinkhamerweg – Opril – Potgietersingel te realiseren; Op een andere wijze een veilig kruispunt Burgemeester Klinkhamerweg – Noordelijke Dwarsweg te realiseren; De oversteek van de KB-weg, ter hoogte van het Kerkepad, veiliger te maken en De Burgemeester Klinkhamerweg in te richten als 30 km weg, waarbij de aspecten veiligheid en doorstroming nadrukkelijk worden meegenomen. De raad verzoekt het college daarnaast dit, zo spoedig mogelijk nadat er helderheid is over de invoering van de GOW30, in een nieuw raadsvoorstel, inclusief nieuwe financieel kader, voor te leggen aan de nieuwe gemeenteraad en de tijdens het participatieproces opgehaalde varianten een plek te geven in dit nieuwe voorstel.

Stemming: De raad heeft de motie unaniem aangenomen. 

2. Rv Instemming Nota van Zienswijzen en definitieve verklaring van geen bedenkingen Prinses Irenestraat 3 (R21.000105)

De raad heeft unaniem besloten de Nota van beantwoording zienswijzen Prinses Irenestraat 3 vast te stellen en een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het verlenen van de omgevingsvergunning Prinses Irenestraat 3.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel. 

3. Rv Vaststellen bestemmingsplan Noordelijke Dwarsweg 90 (R21.000126)

De raad heeft, met inachtnemingen van de amendementen Parkeerplaatsen eigen terrein en Geborgd en veilig pad en de motie Parkeren eigen terrein, unaniem besloten het bestemmingsplan “Noordelijke Dwarsweg 90” (NL.IMRO.1892.BpNrdDwg90Zhn-Va01) vast te stellen, dit inclusief de gewijzigde Regels in bijlage 3 en de gewijzigde verbeelding in bijlage 5 en gewijzigde Verbeelding, Bestemmingsregel en Toelichting in bijlage 5; de Nota van Beantwoording Zienswijzen van het bestemmingsplan “Noordelijke Dwarsweg 90” vast te stellen en geen exploitatieplan, als bedoeld in afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening, vast te stellen. 

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel. De raad heeft de amendementen Parkeerplaatsen eigen terrein en Geborgd en veilig pad, net als de motie Parkeren eigen terrein unaniem aangenomen. 

4. Rv Geluidsschermen Schielandweg (N219) ter hoogte van de ‘s – Gravenweg (R21.000123)

De raad heeft met een meerderheid van de stemmen besloten in te stemmen om een 2 meter hoge geluidsschermen te realiseren op basis van cofinanciering in het project van de provincie Zuid- Holland en er mee in te stemmen de financiële gevolgen te verwerken in de zomernota 2022. Het amendement Beslispunt 1 heeft de raad verworpen.

Stemming: De raad stemde met 21 stemmen (VVD, CU/SGP, CDA, SP, NEZ, D66) voor en 4 stemmen (PvdA/GL) tegen het voorstel. De raad heeft het amendement Beslispunt 1 met 21 stemmen (VVD, CU/SGP, CDA, SP, NEZ, D66) tegen en 4 stemmen (PvdA/GL) voor verworpen. 

5. Motie – Stoppen met Gazprom

De raad heeft de motie unaniem aangenomen en verzoekt het college om te onderzoeken of het snel mogelijk is om het contract te ontbinden met Gazprom; wat de gevolgen daarvan zijn en het resultaat voor te leggen aan de raad

Stemming: De raad heeft de motie unaniem aangenomen. 

6. Rv Evaluatie Groen Hart Rekenkamer en bijstelling tarief (R22.000025)

De raad heeft, met in achtneming van het amendement beslispunt 1, besloten het budget voor de Groene Hart Rekenkamer in eerste aanleg met ingang van 1 januari 2022 te verhogen naar € 1,00 per inwoner en eventuele verdere verhoging op basis van de opgedane praktijkervaring aan het eind van 2023 nader te overwegen en er mee in te stemmen de financiële gevolgen te verwerken in de Zomernota 2022. 

Stemming: De raad stemde met 21 stemmen (VVD, ChristenUnie/SGP, PvdA/GL, SP, NEZ, D66) voor en 4 stemmen (CDA) tegen het voorstel. Het amendement Beslispunt 1 is met 21 stemmen (VVD, CU/SGP, PvdA/GL, SP, NEZ en D66) voor en 4 stemmen (CDA) tegen aangenomen.

7. Rv Verordening nadeelcompensatie (R21.000124)

De raad heeft unaniem besloten de verordening nadeelcompensatie Zuidplas 2022 vast te stellen en de huidige procedureverordening planschade gemeente Zuidplas niet in te trekken en deze toe te passen op alle claims waarop het oude recht van toepassing is.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

8. Rv Benoeming Functionaris Gegevensbescherming (R22.000021)

De raad heeft unaniem besloten de benoeming tot Functionaris Gegevensbescherming van mevrouw mr. B. Hamburger met ingang van 1 april 2022 in te trekken en met ingang van 1 april 2022 de heer M.A. Boon te benoemen als Functionaris Gegevensbescherming van de gemeenteraad en de door de gemeenteraad ingestelde commissies en de Rekenkamer, als bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG art 37 lid 1).

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

9. Rv Vaststellen beleid omtrent delegatiebevoegdheid, bindend adviesrecht en verplichte participatie (R21.000129)

De raad heeft unaniem besloten tot: Vaststellen van het Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas houdende delegatie van besluitvorming ten aanzien van de vaststelling van bepaalde onderdelen van het gemeentelijke omgevingsplan (Delegatiebesluit omgevingsplan gemeente Zuidplas); Vaststellen van de Beleidsregel van de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas houdende het adviesrecht voor de gemeenteraad ten behoeve van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten (Beleid inzake adviesrecht voor de gemeenteraad van Zuidplas)
; Vaststellen van de Beleidsregel van de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas houdende de verplichte participatie bij buitenplanse vergunningplichtige gevallen (Beleid inzake participatie Omgevingswet van Zuidplas); Besluitpunten 1 tot en met 3 uiterlijk negen maanden na inwerkingtreding van de Omgevingswet te evalueren; Besluiten 1 tot en met 3 in werking te laten treden op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

10. Rv Bekrachtigen geheimhouding R22.000020 (R22.000019)

De raad heeft unaniem besloten de door het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad opgelegde verplichting tot geheimhouding ingevolge artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet met betrekking tot R22.000020 met bijlage A22.000161, op grond van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet te bekrachtigen. 

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

11. Rv Snelfietstracé Rotterdam-Gouda (R22.000022)

De raad heeft unaniem besloten geen snelfietsroute te realiseren op de Oost- en west Ringdijk en onderzoek te doen naar alternatieve tracés; te investeren in de verkeersveiligheid op de Oost- en West Ringdijk en om een voorstel voor het benodigde krediet voor te bereiden voor de Zomernota 2022 zodat het daar kan worden betrokken bij de integrale afweging. 

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

12. Rv Zonnepanelen sportcentrum Parkzoom (R22.000023)

De raad heeft unaniem besloten in te stemmen met het plaatsen van een zonnepanelen installatie op het dak van de sporthal van sportcentrum Parkzoom te Nieuwerkerk aan den IJssel en hiervoor uit het krediet van € 1.000.000 (R19.000070); € 100.000 ter beschikking te stellen.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

13. Lijst ingekomen Stukken (Z22.000351)

De raad heeft unaniem het voorstel voor de afdoening van de lijst van ingekomen stukken vastgesteld. 

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

Besluitenlijst gemeenteraad Zuidplas 15-16 februari 2022

Vergaderdatum: 15-16 februari 2022.

Overzicht vergaderpunten

1. Rb Bekrachtiging geheimhouding document A22.000056 (R22.000024)

De raad heeft unaniem besloten de geheimhouding van document A22.000056 te bekrachtigen.

Stemming: De raad heeft unaniem het besluit genomen. 

2. Rv Lokale gezondheidsagenda (R21.000114)

De raad heeft unaniem besloten in te stemmen met de Lokale Gezondheidsagenda 2022 – 2024.

Stemming: De raad heeft unaniem het besluit genomen. 

 • Motie Lokale gezondheidsagenda - Effectieve inzet
  De raad heeft de motie unaniem aangenomen en verzoekt het college een lerend stelsel in te richten voor preventieve activiteiten en om bij acties in de gezondheidsagenda na te gaan welke interventies bewezen effectief zijn en welke interventies deze effectiviteit niet bevatten. Daarnaast wil de raad graag een vinger aan de pols houden betreft dit dossier op logische momenten.
  Stemming: de raad heeft de motie unaniem aangenomen
 • Motie Lokale gezondheidsagenda - Extra lucht perspectief jongeren
  Stemming: De raad heeft de motie verworpen met 4 stemmen voor (PvdA/GroenLinks (3), NEZ (1) en 22 stemmen tegen (CDA, CU/SGP, D66, SP, VVD, NEZ (1))
 • Motie Lokale gezondheidsagenda - Giften in de bijstand toestaan
  Stemming: De raad heeft de motie verworpen met 4 stemmen voor (PvdA/GroenLinks (3), NEZ (1) en 22 stemmen tegen (CDA, CU/SGP, D66, SP, VVD, NEZ (1))

3. Rv Aanvullend krediet Middengebied Zuidplaspolder en actualisatie Financieel Kader (R21.000131)

De raad heeft met meerderheid van de stemmen besloten in te stemmen met het ter beschikking stellen van een aanvullend voorbereidingskrediet van 7.500.00 en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.

Stemming: De raad stemde met 24 stemmen voor (CDA, CU/SGP, D66, NEZ, PvdA/GL, VVD) en 2 stemmen tegen (SP) in met het voorstel.

4. Rv verzoek om wensen en bedenkingen t.a.v. deelname Stichting Risicobeheer door de Veiligheidsregio Hollands Midden (R22.000014)

De raad heeft unaniem besloten in te stemmen met het voorstel geen wensen en bedenkingen in te dienen ten aanzien van deelname van de Veiligheidsregio Hollands Midden aan de Stichting Risicobeheer en het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden hierover te informeren middels een reactiebrief.

Stemming: De raad heeft unaniem het besluit genomen. 

5. Rv Wijziging verordening duurzaamheidslening (R22.000018)

De raad heeft unaniem besloten in te stemmen om de Verordening Duurzaamheidslening bewoners en Stimuleringslening duurzaamheid Zuidplas te wijzigen.

Stemming: De raad heeft unaniem het besluit genomen. 

6. Rv Liquidatieplan Bedrijvenschap Regio Gouda (R21.000111)

De raad heeft unaniem besloten in te stemmen met het Liquidatieplan van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijvenschap Regio Gouda

Stemming: De raad heeft unaniem het besluit genomen. 

7. Rv Partiële herzieningen beheersverordeningen (R21.000128)

De raad heeft unaniem besloten in te stemmen om de 1e partiële herziening beheersverordening "Nieuwerkerk aan den IJssel”, de 1e partiële herziening beheersverordening “Moordrecht” en de 1e partiële herziening beheersverordening “Eendragtspolder, Oud Verlaat en Zevenhuizerplas” vast te stellen.

Stemming: De raad heeft unaniem het besluit genomen. 

8. Motie Overname bezit Vestia en Zuidplas - gesprek corporaties

De raad heeft de motie unaniem aangenomen en verzoekt het college om in gesprek te gaan met de corporaties om een beter perspectief voor de huurders van Vestia te waarborgen en om daarbij meer concrete duurzaamheidsinvesteringen en geen extra verkoop uit de ijzeren voorraad van 2000 woningen in het Daeb-deel en geen verkoop van de 500 niet- Daeb woningen voor ogen te houden.  

Stemming: de raad heeft de motie unaniem aangenomen

9. Motie vreemd - Herdenking Molukse slachtoffers

De raad heeft de motie unaniem aangenomen en roept het college op om jaarlijks op 4 mei tijdens het officiële herdenkingsmonument bij het oorlogsmonument een krans of bloemstuk neer te leggen voor de gevallen KNIl militairen tijdens en na de tweede wereldoorlog en om hierbij het wijkbestuur van de Molukse wijk te betrekken.

Stemming: De raad heeft de motie unaniem aangenomen

10. Ingekomen stukken (Z22.000190)

De raad heeft unaniem het voorstel voor de afdoening van de lijst van ingekomen stukken vastgesteld.

Stemming: De raad heeft unaniem het besluit genomen. 

Besluitenlijst gemeenteraad Zuidplas 25 januari 2022

Vergaderdatum: dinsdag 25 januari 2022.

Overzicht vergaderpunten:

1. Rv Plan Kindergemeenteraad 2021-2022: Vakantiehulp voor een dag (R21.000120)

De raad heeft unaniem besloten in te stemmen met het plan van de kindergemeenteraad ‘Flits-stages’.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel

2. Rv IBOR Beheerplan 2022-2025 (inclusief B 1323 -  Infonota Reconstructie wijken Velden en Dalen) (R21.000116)

De raad heeft in achtneming van de moties unaniem besloten in te stemmen met het beheerplan IBOR 2022-2025 en de benodigde financiële middelen voor civiele kunstwerken op te nemen in de Zomernota 2022.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel. De raad heeft unaniem besloten in te stemmen met de motie IBOR Dalen en Velden datum Groot onderhoud. De raad heeft de motie IBOR 2022-2025 Collectief bomenbestand met 26 stemmen voor (CU/SGP, CDA(4), D66, NEZ, PvdA/GL, SP, VVD) en 1 stem tegen (CDA) aangenomen.

3. Rv Vaststellen bestemmingsplan "Reparatieplan Herziening Zuidplaspolder 1" (R21.000117)

De raad heeft unaniem besloten in te stemmen met het vaststellen van; de Nota van beantwoording Zienswijzen van het bestemmingsplan “Reparatieplan Herziening Zuidplaspolder 1” en het addendum; Het bestemmingsplan Herziening Zuidplaspolder 1; Te besluiten geen exploitatieplan, als bedoeld in afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel. De raad heeft het amendement BP Reparatieplan herziening Zuidplaspolder 1 Beslispunten 4+5 met 17 stemmen tegen (CDA, CU/SGP, VVD) en 10 stemmen voor (D66, NEZ, PvdA/GroenLinks, SP) verworpen.

4. Rv Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan "150 kV Hoogspanningsleiding Zuidplaspolder"  (R21.000115)

De raad heeft unaniem besloten in te stemmen met het vaststellen van; De Nota van Beantwoording Zienswijzen van het bestemmingsplan “150 kV Hoogspanningsleiding Zuidplaspolder”; Het bestemmingsplan “150 kV Hoogspanningsleiding Zuidplaspolder" gewijzigd; Te besluiten geen exploitatieplan, als bedoeld in afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel. 

5. Rv Weigeren verklaring van geen bedenkingen in verband met de weigering omgevingsvergunning Derde Tochtweg 10 (R21.000099)

De raad heeft unaniem besloten in te stemmen met de verklaring van geen bedenkingen te weigeren ten behoeve van de weigering omgevingsvergunning Derde Tochtweg 10.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel. 

6. Motie vreemd - Glasvezel in buitengebied

De raad heeft met meerderheid van stemmen de motie “glasvezel in buitengebied’ verworpen.

Stemming: De raad heeft de motie niet aangenomen.. De raad heeft de motie met 18 stemmen tegen (CU/SGP, CDA(4), SP, VVD) en 8 stemmen voor (CDA(1), D66, NEZ, PvdA/GroenLinks(3)) verworpen. De heer J. Helmer (PvdA/GroenLinks) heeft zich onthouden van stemming.

7. Motie vreemd - Verbod op reclameposters met oproep tot vreemdgaan

De raad heeft met meerderheid van stemmen de motie “Verbod op reclameposters met oproep tot vreemdgaan” verworpen.

Stemming: De raad heeft de motie niet aangenomen. De raad heeft de motie met 20 stemmen tegen (CDA, D66, NEZ, SP, PvdA(3), VVD) en 7 stemmen voor (ChristenUnie/SGP, PvdA/GroenLinks(1)) verworpen. 

8. Rv Aanwijzing griffier

De griffier is bij acclamatie aangewezen.

9. Ingekomen stukken (Z22.000034)

De raad heeft unaniem het voorstel voor de afdoening van de lijst van ingekomen stukken vastgesteld. 

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.