Besluitenlijsten gemeenteraad

Na iedere gemeenteraadsvergadering wordt op deze pagina de besluitenlijst van de gemeenteraad gepubliceerd. U kunt per vergaderdatum de besluitenlijsten van de gemeenteraad bekijken. In de besluitenlijst van de gemeenteraad staat vermeld wat de gemeenteraad tijdens een vergadering heeft besloten.

Staat de door u gezochte besluitenlijst niet vermeld? U kunt raadsbesluiten vanaf 2013 bekijken of downloaden via ons 'Webarchief'.

Besluitenlijst gemeenteraad Zuidplas 9 juli 2024

Overzicht vergaderpunten
 

1. Rv Perspectief Ruimtelijke Opgave (PRO) 2024 (R24.000072)

De raad heeft, met in achtneming van de moties ‘2024M55 Vastlegging getemporiseerde projecten in het PRO’, ‘2024M73 geen woonfunctie S' Gravenweg 16’ en ‘2024M76 Nieuwerkerk Noord’, unaniem besloten om kennis te nemen van het Perspectief Ruimtelijke Opgaven 2024 inclusief de bijbehorende geheime bijlage; kennis te nemen van de Grondprijzenbrief 2024; het vaststellen van Nota Kostenverhaal 2024; het vaststellen van de geactualiseerde grondexploitaties per 1 januari 2024; het vaststellen van de actuele stand van de voorbereidingsbudgetten; De door het college opgelegde geheimhouding van de geheime bijlage bekrachtigen, zoals bedoeld in artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet; het instellen kapitaallastenreserve investeringen PRO ter dekking van de kapitaallasten voor de investeringskredieten opgenomen in het PRO en het vaststellen van de bijbehorende begrotingswijziging, inclusief het geactualiseerde verloop van de Reserve Grondexploitaties en de Bestemmingsreserve Investeringsfonds PRO.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

 • De raad heeft de motie ‘2024M55 Vastlegging getemporiseerde projecten in het PRO’ met 22 stemmen (CU-SGP, VVD, CDA, NEZ, PvdA-GL, SP) voor en 3 stemmen (D66) tegen aangenomen.
 • De raad heeft de motie ‘2024M73 geen woonfunctie S' Gravenweg 16’  unaniem aangenomen.
 • De raad heeft de motie ‘2024M76 Nieuwerkerk Noord’ met 17 stemmen (CU-SGP, CDA, NEZ, PvdA-GL, SP) en 8 stemmen (VVD, D66) tegen aangenomen.
 • De raad heeft de motie ‘2024M75 Motie PRO Slim omgaan met netcongestie’ met 8 stemmen (D66, NEZ, PvdA-GL) voor en 17 stemmen (CU-SGP, VVD, CDA, SP) tegen verworpen.

2. Rv Jaarstukken 2023 (R24.000028)

De raad heeft, met in achtneming van de moties ‘2024M45 Motie Jaarrekening 2023 kostendekkendheid paspoorten en ID-bewijzen’ en ‘2024M46 Motie Jaarrekening 2023 startersleningen’, unaniem besloten in te stemmen met de mutaties op de reserves en voorzieningen in 2023, zoals opgenomen in de toelichting op de balans van de Jaarstukken 2023; in te stemmen met de mutaties op de investeringen zoals opgenomen in bijlage 2 van de Jaarstukken 2023; in te stemmen met het storten van de volgende bedragen in de Algemene Reserve en deze in 2024 weer beschikbaar te stellen voor nog uit te voeren beleid (budgetoverheveling); de Jaarstukken 2023 vast te stellen (versie incl. addendum en erratum) en de begrotingswijziging resultaatbestemming Jaarstukken 2023.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

 • De raad heeft het amendement ‘2024A44 Jaarrekening 2023 budget groenreconstructie geboorteboom’ met 10 stemmen (CU-SGP, PvdA-GL, SP) voor en 15 stemmen (VVD, CDA, D66, NEZ) tegen verworpen.
 • De raad heeft de motie 2024M45 Motie Jaarrekening 2023 kostendekkendheid paspoorten en ID-bewijzen’ met 23 stemmen (CU-SGP, VVD, CDA, D66, NEZ, SP) voor en 2 stemmen (PvdA-GL) tegen aangenomen.
 • De raad heeft de motie ‘2024M46 Motie Jaarrekening 2023 startersleningen’ met 23 stemmen (CU-SGP, VVD, CDA, D66, NEZ, PvdA-GL) en 2 stemmen (SP) tegen aangenomen.

3. Rv Zomernota 2023 (R23.000057)

De raad heeft, met in achtneming van de aangenomen moties, unaniem besloten in te stemmen met de bijstellingen in doelstellingen, inspanningen en effectindicatoren; in te stemmen met de financiële bijstellingen; het vaststellen van de financieel technische uitgangspunten voor het maken van de Programmabegroting 2025-2028; voor het realiseren van de uitbreiding van het KC Koningskwartier in Zevenhuizen een investeringskrediet van € 1.113.000 beschikbaar te stellen; het vaststellen van de Zomernota 2024; het vaststellen van de begrotingswijziging Zomernota 2024; het vaststellen van de begrotingswijziging Meicirculaire 2024 en het vaststellen van het Addendum op de Zomernota 2024 en de bijbehorende begrotingswijziging.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

 • De raad heeft het amendement ‘2024A45 Amendement Zomernota 2024 lobby regionaal’ met 5 stemmen  (NEZ, PvdA-GL) voor en 20 stemmen (CU-SGP, VVD, CDA, D66, SP) tegen verworpen.

Stemming moties Rv Zomernota 2024

Moties
2024M49Motie Zomernota 2024 beheer openbaar groen
Verworpen
Voor: 11 (CDA, NEZ, PvdA-GL)
Tegen: 14 (CU-SGP, VVD, D66)
2024M51Motie Zomernota 2024 fractiebudgetten
Verworpen
Voor: 10 (CDA, D66(1), NEZ, PvdA-GL)
Tegen: 15 (CU-SGP, VVD, D66 (2), SP)
2024M52Motie Zomernota 2024 overheidsdocumenten
Verworpen
Voor: 4 (CDA)
Tegen: 21 (CU-SGP, VVD, D66, NEZ, PvdA-GL, SP)
2024M53Motie Zomernota parkeerplaatsen
Verworpen
Voor: 6 (CDA, SP)
Tegen: 19 (CU-SGP, VVD, D66, NEZ, PvdA-GL)
2024M54Motie Zomernota laagdrempelige hulp overbrugging wachtlijst GGZ
Aangenomen
Voor: 25 (CU-SGP, VVD, CDA, D66, NEZ, PvdA-GL, SP)
TegenP -
2024M56Motie Zomernota OZB
Aangenomen
Voor: 25 (CU-SGP, VVD, CDA, D66, NEZ, PvdA-GL, SP)
Tegen: -
2024M57Motie Zomernota 2024 reëel bezuinigingsscenario eind 2024
Aangenomen
Voor: 20 (CU-SGP, VVD, CDA,  NEZ, PvdA-GL)
Tegen: 5 (D66, SP)
2024M58Motie Zomernota 2024 Groei mechanisme personeelskosten 
Verworpen
Voor: 5 (NEZ, PvdA-GL)
Tegen: 20 (CU-SGP, VVD, CDA, D66, SP)
2024M59Motie Zomernota 2024 financiën verbonden partijen
Aangenomen
Voor: 22 (CU-SGP, VVD, CDA, NEZ, PvdA-GL, SP)
Tegen: 3 (D66)
2024M60Motie Zomernota 2024 armoede onder kinderen in Zuidplas
Aangenomen
Voor: 14 (CDA, D66, NEZ, PvdA-GL, SP)
Tegen: 11 (CU-SGP, VVD)
2024M61Motie Zomernota 2024  exploitatie Sportstichting
Verworpen
Voor: 7 (NEZ, PvdA-GL, SP)
Tegen: 16 (CU-SGP, VVD, CDA, D66)
De heer de Ruiter (CDA) en mevrouw Boogerman – Jongepier (VVD) hebben zich onthouden van stemming
2024M62Motie Zomernota 2024 huren sportverenigingen
Verworpen
Voor: 7 (NEZ, PvdA-GL, SP)
Tegen: 16 (CU-SGP, VVD, CDA, D66)
De heer de Ruiter (CDA) en mevrouw Boogerman-Jongepier (VVD) hebben zich onthouden van stemming
2024M63Motie ZN 2024 jonge bijstandsgerechtigden intensiever begeleiden
Verworpen
Voor: 4 (PvdA-GL, SP)
Tegen: 21 (CU-SGP, VVD, CDA, D66, NEZ)
2024M64Motie Zomernota 2024 DCMR Meetpunt
Verworpen
Voor: 7 (NEZ, PvdA-GL, SP)
Tegen: 18 (CU-SGP, VVD, CDA, D66)
2024M65Motie Zomernota 2024 pilot schulden overnemen jongeren
Verworpen
Voor: 7 (NEZ, PvdA-GL, SP)
Tegen: 18 (CU-SGP, VVD, CDA, D66)
2024M67Motie ZN 2024 communiceren op taalniveau B1
Verworpen
Voor: 9 (CDA, NEZ, PvdA-GL)
Tegen: 16 (CU-SGP, VVD, CDA, D66, SP)
2024M68Motie Zomernota 2024 Voedselbank
Aangenomen
Voor: 14 (CU-SGP, CDA, PvdA-GL, SP)
Tegen: 11 (VVD, D66, NEZ)
2024M69Motie Zomernota 2024 wet DBA
Aangenomen
Voor: 13 (CU-SGP, NEZ, PvdA-GL, SP)
Tegen: 12 (VVD, CDA, NEZ)
2024M70Motie Zomernota 2024 Stopzetten ROL
Verworpen
Voor: 8 (VVD, NEZ)
Tegen: 17 (CU-SGP, CDA, D66, PvdA-GL, SP)
2024M72Motie ZN 2024 Participatie Transitievisie Warmte
Aangenomen
Voor: 25 (CU-SGP, VVD, CDA, D66, NEZ, PvdA-GL, SP)
Tegen: -
2024M77Motie Zomernota 2024 instrumenten betaalbaar wonen
Aangenomen
Voor: 25 (CU-SGP, VVD, CDA, D66, NEZ, PvdA-GL, SP)
Tegen: -
2024M78Motie Zomernota 2024 Extra onderhoud verkeerskruisingen
Aangenomen
Voor: 19 ( VVD, D66, , CDA, NEZ, PvdA-GL, SP)
Tegen: 6 (CU-SGP)
2024M79Motie Zomernota 2024 lobby regionaal
Aangenomen
Voor: 16 (CU-SGP, VVD, D66, PvdA-GL)
Tegen: 9 (CDA, NEZ, SP)

4. Rv Zienswijze ontwerp gemeenschappelijke regeling VRHM (R24.000070)

De raad heeft, met in achtneming van het amendement ‘2024A48 Amendement Zienswijze ontwerp gemeenschappelijke regeling VRHM’ unaniem besloten kennis te nemen van de concept ontwerp gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden; een zienswijze in te dienen over de concept gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden en het Algemeen Bestuur op te dragen een richtlijn op te stellen inzake het ontwerp Gemeenschappelijke regeling VRHM op grond waarvan het Algemeen Bestuur  informatie verstrekt en deze ter beschikking te stellen aan de raden.

Stemming: De raad heeft unaniem het amendement ‘2024A48 Amendement Zienswijze ontwerp gemeenschappelijke regeling VRHM aangenomen.
De raad stemde unaniem in met het geamendeerde voorstel.

5. Rv Benoeming fractie-adviseur (R24.000083)

De raad heeft besloten de in het raadsbesluit genoemde persoon, de heer T. Korbee (CDA) te benoemen als fractie-adviseur.

Stemming: De raad stemde in met het voorstel

6. Rv Benoeming lid werkgroep Raad in Beeld (R24.000081)

De raad heeft per acclamatie besloten om mevrouw C.E.A. (Constance) Penning (NEZ) te benoemen als lid van de werkgroep Raad in Beeld.

Stemming: De raad stemde in met het voorstel

7.    Lijst ingekomen stukken raad 9 juli (Z24.001770)
De raad heeft unaniem het voorstel voor de afdoening van de lijst van ingekomen stukken vastgesteld.
Met betrekking tot de inhoud van de geheime stukken die aan de raad is voorgelegd, is
geheimhouding opgelegd conform art. 87 Gemeentewet.
Stemming: De raad heeft unaniem besloten om de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

8. Lijst openstaande moties (Z24.001674)

De raad heeft unaniem het voorstel voor de vaststelling van de lijst moties vastgesteld.

Stemming: De raad heeft unaniem besloten om de lijst openstaande moties vast te stellen.

9. Lijst openstaande toezeggingen (Z24.001673)

De raad heeft unaniem het voorstel voor de vaststelling van de lijst toezeggingen vastgesteld. Met betrekking tot de inhoud van de geheime toezeggingen die aan de raad is voorgelegd, is geheimhouding opgelegd conform art. 87 Gemeentewet.

Stemming: De raad heeft unaniem besloten om de lijst openstaande toezeggingen

Besluitenlijst gemeenteraad Zuidplas 14 mei 2024

Overzicht vergaderpunten
 

1. Rv Chw Bestemmingsplan Middengebied Zuidplaspolder 1 (R24.000011)

De raad heeft, met in achtneming van verschillende amendementen en moties, besloten om in te stemmen met het raadsvoorstel Chw Bestemmingsplan Middengebied Zuidplaspolder 1. Middels het raadsvoorstel stemde de raad in met de volgende beslispunten:

 1. Het ‘Chw Bestemmingsplan Middengebied Zuidplaspolder 1’ vast te stellen en hierbij geen exploitatieplan vast te stellen;
 2. De ‘Nota van Beantwoording Zienswijzen (en Wijzigingen)’ vast te stellen;
 3. Het college van B&W opdracht te geven om initiatieven van bewoners, bedrijven en grondeigenaren die niet zijn opgenomen in het voorliggende bestemmingsplan in behandeling te nemen en te bezien of deze initiatieven via reguliere planologische procedures kunnen worden gefaciliteerd na een zorgvuldige afweging van particulier en algemeen belang en hierover de gemeenteraad periodiek te informeren.
 4. Het college van B&W opdracht te geven om een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden en de scope van het treffen van een generieke uitkoop- en/of grondruilregeling van huidige eigenaren van woningen en bedrijven in het bestemmingsplangebied inclusief de financiële en juridische consequenties hiervan en de gemeenteraad hierover nog in 2024 te informeren;
 5. Het perspectief voor inwoners en ondernemers te vergroten door:
  1. alle inwoners en ondernemers, en dus ook de zgn. grondgebonden bedrijven, binnen het bestemmingsplangebied (ook wanneer zij géén zienswijze hebben ingediend) persoonlijk te benaderen met de oproep zich zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 oktober 2024, bij de gemeente te melden wanneer zij wensen voor inpassing of uitkoop hebben;
  2. er nog dit jaar (2024) voor te zorgen dat er samen met alle inwoners en ondernemers binnen het bestemmingsplangebied en die zich vóór 1 oktober 2024 gemeld hebben, een inventarisatie wordt gedaan welk maatwerk benodigd is voor een redelijk perspectief; o de gemeenteraad in elk geval bij de behandeling van de begroting 2025 te informeren over de voortgang;
  3. de gemeenteraad zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 juli 2025, per aanvrager een plan voor te leggen, inclusief financiële dekking, waarmee alle inwoners en ondernemers een redelijk perspectief wordt geboden.
   NOOT: 
   • In gevallen waar het gewenste maatwerk niet toegepast kan worden, wordt duidelijk (bijvoorbeeld aan de hand van een tijdlijn) gemotiveerd waarom dit maatwerk niet haalbaar is (bijvoorbeeld omdat de inwoner of ondernemer niet in overleg wil, of onredelijke eisen stelt).
   • In gevallen waar de ontwikkeling van het betreffende perceel pas in latere bouwfasen valt, kan ook worden volstaan met een intentieovereenkomst, waarin op hoofdlijnen is geregeld hoe en wanneer de gemeente en de betrokken inwoner of ondernemer de inpassing of verplaatsing met elkaar gaan regelen.
 6. Het college zal bij voorgenomen besluiten, die afwijken van de Nota van Uitgangspunten of aanzienlijke stedenbouwkundige gevolgen hebben, die nodig zijn om uitvoering te geven aan het raadsvoorstel R24.000011 en die niet expliciet aan de gemeenteraad zijn voorbehouden om daarover te beslissen, voorafgaand aan het te nemen collegebesluit, aan de gemeenteraad van Zuidplas het voorgenomen besluit voor te leggen zodat deze in staat is wensen en bedenkingen kenbaar te maken met betrekking tot het voorgenomen besluit.
 7. Het college van B&W opdracht te geven zich ten volle in te zetten tot het realiseren van minimaal 30% sociale huurwoningen in het Middengebied op een zodanige wijze dat er een gemêleerde woonomgeving met verschillende woontypen ontstaat. Daarbij mag een eventuele financiële negatieve grondexploitatie niet leiden tot vertraging of vermindering van het aantal te bouwen sociale huurwoningen.
 8. Het college van B&W opdracht te geven om de baten en lasten binnen de GREX van het Middengebied zodanig in balans te brengen en te houden, zodat er (naast de in oktober 2023 genomen risicomaatregelen) geen nadere risicobuffer binnen de begroting van Zuidplas nodig is;
  1. Er zo voor te zorgen dat de ontwikkeling van het Middengebied niet ten koste gaat van (al geplande) investeringen en ook niet zorgt voor een disbalans in het voorzieningenniveau in alle dorpen;
  2. Het plan wendbaarder te maken, waardoor er door de gemeenteraad in de toekomst nog daadwerkelijke keuzes gemaakt kunnen worden.
   Stemming: De raad stemde via een hoofdelijke stemming met 21 stemmen (CU-SGP, VVD (4), CDA (3), D66, PvdA-GL, Groep Pouwels, Groep Van) voor en 8 stemmen (VVD (2), CDA (1), NEZ, SP) tegen in met het geamendeerde voorstel.

Amendementen en Moties Rv Chw Bestemmingsplan Middengebied Zuidplaspolder 1

De raad heeft als volgt besloten over de amendementen en moties m.b.t. het Raadsvoorstel Chw Bestemmingsplan Middengebied Zuidplaspolder 1

Amendementen
2024A20BP Middengebied toekomstige raden 
Verworpen 
Voor: 12 stemmen (CDA, NEZ, PvdA-GL, SP, Groep Van)
Tegen: 17 stemmen (CU-SGP, VVD, D66, Groep Pouwels)
2024A09BP Middengebied HHSK 
Verworpen 
Voor: 12 stemmen (CDA, NEZ, PvdA-GL, SP, Groep Van)
Tegen: 17 stemmen (CU-SGP, VVD, D66, Groep Pouwels)
2024A18BP Middengebied oplossingen grondgebonden bedrijven 
Verworpen 
Voor: 12 stemmen (CDA, NEZ, PvdA-GL, SP, Groep Van)
Tegen: 17 stemmen (CU-SGP, VVD, D66, Groep Pouwels)
2024A19BP Middengebied nieuwe wegen op afstand
Verworpen
Voor: 11 stemmen (CDA, NEZ, PvdA-GL, SP)
Tegen: 18 stemmen (CU-SGP, VVD, D66, Groep Pouwels, Groep Van)
2024A12BP Middengebied Parkeernorm sociaal
Verworpen 
Voor: 12 stemmen (CDA, NEZ, PvdA-GL, SP, Groep Van)
Tegen: 17 stemmen (CU-SGP, VVD, D66, Groep Pouwels)
2024A05BP Middengebied 6 Bouwlagen
Verworpen 
Voor: 9 stemmen (CDA, NEZ, SP)
Tegen: 20 stemmen (CU-SGP, VVD, D66, PvdA-GL, Groep Pouwels, Groep Van)
2024A21BP Middengebied parkeernorm raadsbevoegdheid
Verworpen 
Voor: 12 stemmen (CDA, NEZ, PvdA-GL, SP, Groep Van)
Tegen: 17 stemmen (CU-SGP, VVD, D66, Groep Pouwels)
2024A17BP Middengebied 30 meter vanaf wonen
Aangenomen
Voor: 28 stemmen (CU-SGP, VVD, CDA, NEZ, PvdA-GL, SP, Groep Van)
Tegen: 1 stem (Groep Pouwels)
2024A06BP Middengebied Lanen en Linten
Aangenomen
Voor: 24 stemmen (CU-SGP, VVD, CDA, NEZ, PvdA-GL, SP, Groep Van)
Tegen: 5 stemmen (D66, Groep Pouwels)
2024A22BP Middengebied - Perspectief voor inwoners, ondernemers Middengebied
Unaniem aangenomen 
2024A31Am BP Middengebied beslispunt sociale huurwoningen 
Aangenomen
Voor: 22 stemmen (CU-SGP, CDA, D66, NEZ, PvdA-GL, SP, Groep Van)
Tegen: 7 stemmen (VVD, Groep Pouwels)
2024A13BP Middengebied hydrologische gevolgen 
Unaniem aangenomen 
2024A10BP Middengebied Sport in Dorpspark
Aangenomen
Voor: 18 stemmen (VVD, CDA, NEZ, PvdA-GL, SP, Groep Van)
Tegen: 11 stemmen (CU-SGP, D66, Groep Pouwels)
2024A11BP Middengebied Parkeren op eigen terrein
Aangenomen
Voor: 28 stemmen (CU-SGP, VVD, CDA, NEZ, PvdA-GL, SP, Groep Van)
Tegen: 1 stem (Groep Pouwels)
2024A30BP Middengebied beslispunt Politiek Convenant
Aangenomen
Voor: 24 stemmen (CU-SGP, VVD, CDA, NEZ, PvdA-GL, SP, Groep Van)
Tegen: 5 stemmen (D66, Groep Pouwels)
2024A24Am BP Middengebied Afwijking algemeen beoordelingskader bouwen
Aangenomen 
Voor: 22 stemmen (CU-SGP, CDA, D66, NEZ, PvdA-GL, SP, Groep Van)
Tegen: 7 stemmen (VVD, Groep Pouwels)
2024A32BP Middengebied niet ten koste van de andere dorpen
Unaniem aangenomen 
2024A33Am BP Middengebied Beperken tijdelijke termijn bestemmingsplan tot 5 jaar
Aangenomen 
Voor: 28 stemmen (CU-SGP, VVD, CDA, NEZ, PvdA-GL, SP, Groep Van)
Tegen: 1 stem (Groep Pouwels)
Moties
2024M34BP Middengebied - Motie ontsluitingsweg
Verworpen 
Voor: 12 stemmen (CDA, NEZ, PvdA-GL, SP, Groep Van)
Tegen: 17 stemmen (CU-SGP, VVD, D66, Groep Pouwels)
2024M35BP Middengebied - Motie Tweede Tochtweg Landgoed
Verworpen 
Voor: 12 stemmen (CDA, NEZ, PvdA-GL, SP, Groep Van)
Tegen: 17 stemmen (CU-SGP, VVD, D66, Groep Pouwels)
2024M21Bestemmingsplan Middengebied - daadwerkelijk energieneutraal middengebied
Verworpen 
Voor: 5 stemmen (D66, Groep Pouwels)
Tegen: 24 stemmen (CU-SGP, VVD, CDA. NEZ, PvdA-GL, SP, Groep Van) 
2024M22Bestemmingsplan Middengebied Inwoners verplaatsen
Aangenomen
Voor: 18 stemmen (CU-SGP, CDA, NEZ, PvdA-GL, SP, Groep Van)
Tegen: 11 stemmen (VVD, D66, Groep Pouwels)
2024M23Bestemmingsplan Middengebied Subsidies Waterveiligheid
Unaniem aangenomen
2024M24Bestemmingsplan Middengebied Zelfrealisatie
Aangenomen 
Voor: 25 stemmen (CU-SGP, VVD, CDA, NEZ, PvdA-GL, SP, Groep Pouwels, Groep Van)
Tegen: 5 stemmen (D66)
2024M25Bestemmingsplan Middengebied realiseren Flexwoningen in de Zuidplaspolder
Unaniem aangenomen 
2024M26BP Middengebied - 'borgen betaalbare woningen'
Unaniem aangenomen
2024M28BP Middengebied participatie ontwikkeling Middengebied CU-SGP, Groep Pouwels
Aangenomen 
Voor: 27 stemmen (CU-SGP, VVD, CDA, NEZ, D66, PvdA-GL, Groep Pouwels, Groep Van)
Tegen: 2 stemmen (SP)
2024M29BP Middengebied Motie stil asfalt N219
Aangenomen 
Voor: 27 stemmen (CU-SGP, VVD, CDA, NEZ, D66, PvdA-GL, Groep Pouwels, Groep Van)
Tegen: 2 stemmen (SP)
2024M30Motie van rotonde naar kruispunt
Aangenomen 
Voor: 27 stemmen (CU-SGP, VVD, CDA, NEZ, D66, PvdA-GL, Groep Pouwels, Groep Van)
Tegen: 2 stemmen (SP)
2024M31Motie zoektocht subsidie gelden vijfde dorp
Unaniem aangenomen
2024M38BP Middengebied Plukbos
Aangenomen
Voor: 18 stemmen (VVD, CDA, NEZ, PvdA-GL, SP, Groep Van)
Tegen: 11 stemmen (CU-SGP, D66, Groep Pouwels)
2024M39BP Middengebied Samenwerking HHSK
Aangenomen
Voor: 22 stemmen (CU-SGP, VVD, CDA, NEZ, PvdA-GL, Groep Van)
Tegen: 11 stemmen ( D66, SP, Groep Pouwels)
2024M40BP Middengebied Motie hoger geluidsscherm
Aangenomen
Voor: 28 stemmen (CU-SGP, VVD, CDA, NEZ, PvdA-GL, SP, Groep Van)
Tegen: 1 stem (Groep Pouwels)

2. Rv Intrekken Verordening fysieke leefomgeving 2023 (R24.000032)

De raad heeft unaniem besloten om de ‘Verordening Fysieke Leefomgeving 2023’, vastgesteld op 04 april 2023, in te trekken.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel

3. Rv Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden-Hollland, vierde wijziging (R24.000012)

De raad heeft unaniem besloten om toestemming te verlenen aan het college om de "Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden-Hollland, vierde wijziging" vast te stellen.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel

4. Rv Formaliseren werkwijze onderzoeksrapporten Groene Hart Rekenkamer (R24.000048)

De raad heeft unaniem besloten om de volgende werkwijze af te spreken omtrent aanbevelingen uit Rekenkamerrapporten van de Groene Hart Rekenkamer: Een besluit over het overnemen van de gedane aanbevelingen; Een opdracht aan het college van Burgemeester en Wethouders voor uitvoering van de overgenomen aanbevelingen; Een tijdspad voor de uitvoering van overgenomen aanbevelingen te benoemen en een vraag om terugkoppeling van het college op te nemen.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel

5. Rv ontwerp weigeren verklaring van geen bedenkingen -Middelweg 19 Moordrecht (R23.000095)

De raad heeft met een meerderheid van de stemmen besloten in te stemmen met de ontwerp weigering verklaring van geen bedenkingen; de ontwerp weigering verklaring van geen bedenkingen gedurende zes weken ter inzage te leggen en de definitieve weigering verklaring van geen bedenkingen voor de aanvraag te mandateren aan het college, mits er geen zienswijzen zijn ingediend.

Stemming: De raad stemde met 18 stemmen (CU-SGP, VVD, D66, Groep Pouwels, Groep Van) voor en 11 stemmen (CDA, NEZ, PvdA-GL, SP) tegen in met het voorstel.

6. Lijst Ingekomen stukken (Z24.001133)

De raad heeft unaniem het voorstel voor de afdoening van de lijst van ingekomen stukken vastgesteld. Met betrekking tot de inhoud van de geheime stukken die aan de raad is voorgelegd, is geheimhouding opgelegd conform art. 87 Gemeentewet.

Stemming: De raad heeft unaniem besloten de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

Besluitenlijst gemeenteraad Zuidplas 24 april 2024

Overzicht vergaderpunten
 

1. Motie Vreemd: 2024M033 Motie Vreemd Aanpassing verslag meedenksessie locatie scholen wijk Zuidplas en toepassing verordening participatie

De raad heeft de motie vreemd unaniem aangenomen en roept het college op van dit participatietraject het in artikel 5 van de verordening inspraak en participatie bedoelde eindverslag op te (laten) maken; de gemiste stappen in het participatietraject alsnog te doorlopen alvorens; een bijlage aan het verslag toe te voegen van de dialoog tijdens de plenaire sessie; in het verslag de geuite wensen en bedenkingen toe te voegen en het aangepaste verslag te delen met de participanten en aan te geven wat er met de geleverde inbreng is gedaan en vervolgens de raad hierover te informeren.  

Stemming: De raad heeft de motie unaniem aangenomen.

2. Rv ontwerp weigeren verklaring van geen bedenkingen -Middelweg 19 Moordrecht

Het raadsvoorstel komt opnieuw in stemming tijdens de eerstvolgende raadsvergadering na het staken van de stemmen over het voorstel. 

Stemming: De raad heeft het amendement ‘2024A26 Amendement Middelweg 19 - Verlenen vvgb’ met 9 stemmen (CDA, NEZ, PvdA-GL, SP, Groep Van) voor en 15 stemmen (CU-SGP, VVD, D66) tegen verworpen. De stemmen staken bij de stemming over het raadsvoorstel met 12 stemmen (CU-SGP, VVD, Groep Van) voor en 12 stemmen (CDA, D66, NEZ, PvdA-GL, SP) tegen. 

3. Rv Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan "Verzamelplan Zuidplas 2024" (R24.000002)

De raad heeft, met in achtneming van het amendement ‘2024A27 Verzamelplan Zuidplas 2024 perceel Noordeinde 75’, unaniem besloten de geamendeerde Nota van beantwoording zienswijzen (en wijzigingen) van het bestemmingsplan "Verzamelplan Zuidplas 2024" vast te stellen; het geamendeerde bestemmingsplan "Verzamelplan Zuidplas 2024" gewijzigd vast te stellen en geen exploitatieplan, als bedoeld in afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening, vast te stellen.

Stemming: De raad heeft het amendement ‘2024A27 Verzamelplan Zuidplas 2024 perceel Noordeinde 75’ unaniem aangenomen. De raad stemde unaniem in met het geamendeerde voorstel. 
 

Besluitenlijst gemeenteraad Zuidplas 23 april 2024

Overzicht vergaderpunten
 

1. Rv opleggen geheimhouding reactie externe adviseurs op memo college (R24.000051)

De raad heeft besloten om geheimhouding op te leggen op enkele delen van bladzijde 1 t/m 7 van de adviesnotitie van Bregman Advisering op grond van artikel 87 van de Gemeentewet.
Stemming: De raad stemde in met het voorstel

2. Rv Vaststellen bestemmingsplan 1e Tochtweg 41/41a (R24.000013)

De raad heeft unaniem besloten om het bestemmingsplan "1e Tochtweg 41/41a” vast te stellen en geen exploitatieplan, als bedoeld in afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening, vast te stellen. 
Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

3. Rv Instemming Nota van zienswijzen en definitieve verklaring van geen bedenkingen gemaal Hitland (R24.000027)

De raad heeft unaniem besloten om de Nota van beantwoording zienswijzen gemaal Hitland vast te stellen en een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het verlenen van de omgevingsvergunning gemaal Hitland.
Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

4. Rv Ontwerpwijziging gemeenschappelijke regeling SAMH (R24.000035)

De raad heeft unaniem besloten om geen zienswijze in te dienen op de voorgestelde herziene regeling Streekarchief Midden Holland en het college van burgemeester en wethouders op te dragen het algemeen bestuur van het Streekarchief Midden Holland hierover te informeren middels reactiebrief.
Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.
 

5. Rv Wijziging Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Zuidplas 2019 (R24.000031)

De raad heeft unaniem besloten de verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Zuidplas 2019 vast te stellen.
Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

Motie behorende bij Rv Chw Bestemmingsplan Middengebied Zuidplaspolder 1

6. 2024M020 Bestemmingsplan Middengebied In gesprek gaan met ondernemers

De raad heeft de motie ‘in gesprek gaan met ondernemers’ met een meerderheid van de stemmen aangenomen en verzoekt het college voor de besluitvorming met betrekking tot het voorliggende bestemmingsplan het gesprek aan te gaan met de betreffende ondernemers zodat duidelijk is waar de voorkeuren ten aanzien van zienswijze op hun toekomst bij de leden van de gemeenteraad bekend is.
Stemming: De raad heeft de motie met 27 stemmen (CU-SGP, VVD, CDA, D66, NEZ, PvdA/GroenLinks, SP en Groep Van) voor en 1 stem (Groep Pouwels) tegen aangenomen. 

7. Lijst Ingekomen stukken (Z24.001067)

De raad heeft unaniem het voorstel voor de afdoening van de lijst van ingekomen stukken vastgesteld. 
Met betrekking tot de inhoud van de geheime stukken die aan de raad is voorgelegd, is geheimhouding opgelegd en bekrachtigd conform art. 87 Gemeentewet.
Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel

Besluitenlijst gemeenteraad Zuidplas 3 april 2024

Overzicht vergaderpunten
 

1. Rv Ontwerpwijziging gemeenschappelijke regeling Regio Midden-Holland (R24.000007)

De raad heeft unaniem besloten geen zienswijze in te dienen op de voorgestelde herziene regeling Regio Midden-Holland en het college van burgemeester en wethouders op te dragen het algemeen bestuur van de Regio Midden-Holland hierover te informeren middels reactiebrief.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

2. Rv Reactie op toezichtbrief provincie Zuid-Holland over Begroting 2024 (R24.000020)

De raad heeft unaniem besloten in te stemmen met en verzenden van de concept reactiebrief aan de provincie Zuid-Holland over het toezicht naar aanleiding van de Begroting 2024.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel.

3. Lijst Ingekomen stukken (Z24.000829)

De raad heeft unaniem het voorstel voor de afdoening van de lijst van ingekomen stukken vastgesteld. 
Met betrekking tot de inhoud van de geheime stukken die aan de raad is voorgelegd, is geheimhouding opgelegd en bekrachtigd conform art. 87 Gemeentewet.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het voorstel 

Moties behorende bij B 1667 - Infonota Moties en toezeggingen Regionale Opvanglocatie_Z24.000243

4. Motie 2024M17 Motie Regionale Opvang Locatie - afspraak is afspraak VVD, NEZ, PvdA-GL, Groep Van

De raad heeft de motie ‘afspraak is afspraak’ met een meerderheid van de stemmen verworpen.

Stemming: De raad heeft de motie met 11 stemmen (VVD, NEZ, PvdA/GroenLinks en Groep Van) voor en 16 stemmen (CU-SGP, D66, CDA, SP, Groep Pouwels) tegen verworpen

5. Motie 2024M18 Motie Regionale Opvang Locatie - informeren inwoners ROL CDA, CU-SGP

De raad heeft de motie ‘informeren inwoners ROL’ unaniem aangenomen en roept het college op 
zo snel mogelijk stappen te zetten om inwoners beter te informeren over de eventuele komst van de ROL; een terugkoppeling te geven middels een informatienota over de voortgang van de communicatie en participatie en de inwoners maximaal te betrekken en informeren tijdens de realisatie van de ROL.

Stemming: De raad heeft de motie unaniem aangenomen

6. Motie 2024M19 Motie Regionale Opvang Locatie - geen fluctuatie boven 50% SP, VVD 

De raad heeft de motie ‘geen fluctuatie boven 50%’ met een meerderheid van de stemmen aangenomen en roept het college op in de intentieovereenkomst op te nemen dat dit percentage nooit boven de 50% mag fluctueren.

Stemming: De raad heeft de motie met 26 stemmen (CU-SGP, VVD, CDA, D66, NEZ, PvdA/GroenLinks, SP en Groep Van) voor en 1 stem (Groep Pouwels) tegen verworpen.

Besluitenlijst gemeenteraad Zuidplas 12 maart 2024

Overzicht vergaderpunten
 

1. Rv Investeringskrediet uitbreiding scholen Nieuwerkerk, wijk Esse (R23.000024)

De raad heeft unaniem besloten om in te stemmen met het Raadsvoorstel Investeringskrediet uitbreiding scholen Nieuwerkerk, wijk Esse; Een aanvullend investeringskrediet van totaal € 8.522.260,- beschikbaar te stellen voor het realiseren van de uitbreiding van de twee scholen in Nieuwerkerk a/d IJssel, wijk Esse en voor het realiseren van de uitbreiding van de kinderopvanglocatie aan de Wolga 2 te Nieuwerkerk a/d IJssel; Het gereserveerde maar nog niet gevoteerde krediet voor de eerste inrichting, dat in het IHP en het MIP is opgenomen, open te stellen in 2024. Het gaat om een bedrag van totaal € 145.860,-; De begrotingswijziging A23.001860 vast te stellen, in vervolg op beslispunt 1 en 2.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het raadsvoorstel.

2. Rv Reactie gemeenteraad Zuidplas op de presentatie “Beeldvorming GR Sociaal domein” (R24.000019)

De raad heeft besloten om in te stemmen met het Raadsvoorstel Reactie gemeenteraad Zuidplas op de presentatie “Beeldvorming GR Sociaal domein; De reactiebrief vast te stellen (U24.002362) en aan het College van Burgemeester en Wethouders toe te sturen; Het college op te dragen de standpunten van de gemeenteraad van Zuidplas in te brengen bij het BOSD voor de op te stellen Gemeenschappelijke regeling voor het Sociaal Domein; De gemeenteraden van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard en Waddinxveen een afschrift van deze reactie brief toe te zenden en hun reactie te vragen ten aanzien van het ondersteunen van een Raadsregeling; De gemeenteraden van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard en Waddinxveen een afschrift van deze reactie brief toe te zenden en hun reactie te vragen ten aanzien van het ondersteunen van de overige genoemde punten.

Stemming: De raad stemde met 26 stemmen voor (CU-SGP, VVD, D66, CDA, NEZ, PvdA-GL, Groep Van) en 3 stemmen tegen (SP, Groep Pouwels), in met het raadsvoorstel.

3. Rv Vaststellen bestemmingsplan Julianaweg 10 (R24.000004)

De raad heeft unaniem besloten om in te stemmen met het Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Julianaweg 10; Het bestemmingsplan "Julianaweg 10” gewijzigd vast te stellen; De Nota van Beantwoording Zienswijzen van het bestemmingsplan "Julianaweg 10” vast te stellen; Geen exploitatieplan, als bedoeld in afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening, vast te stellen.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het raadsvoorstel.

4. Rv Spelregels BOPA – raadsvergadering (R24.000010)

De raad heeft unaniem besloten om, met inachtneming van het amendement ‘Raadsvoorstel Spelregels BOPA-Raadsvergaderingen Wijzigen Artikel 11 Lid 5 en Lid 6’, in te stemmen met het Raadvoorstel Spelregels BOPA-Raadsvergaderingen; De wijziging van het reglement van orde naar aanleiding van de Buitenplanse Omgevingsplanactiviteiten (BOPA’s).

De raad heeft unaniem besloten om in te stemmen met het amendement ‘Raadsvoorstel Spelregels BOPA-Raadsvergaderingen Wijzigen Artikel 11 Lid 5 en Lid 6’. De raad heeft unaniem besloten om in te stemmen met de motie ‘Advies Inwinnen Spelregels BOPA Bindend Advies Raad’.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het raadsvoorstel.

5. Rv Autorisatie langlopende financiering conform Treasurystatuut (R24.000001)

De raad heeft unaniem besloten om in te stemmen met het Raadsvoorstel Autorisatie langlopende financiering conform Treasurystatuut; Autorisatie te verlenen aan de aangetrokken langlopende financiering bij een medeoverheid, met referentienummer 51037, om de onrechtmatigheid te voorkomen.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het raadsvoorstel.

6. Rv Wijziging GR IJsselgemeenten (R24.000015)

De raad heeft besloten om in te stemmen met het Raadsvoorstel Wijziging IJsselgemeenten; Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om over te gaan tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten conform bijgevoegd wijzigingsbesluit (A24.000259).

Stemming: De raad stemde met 28 stemmen voor (CU-SGP, VVD, D66, CDA, NEZ, PvdA-GL, SP, Groep Van) en 1 stem tegen (Groep Pouwels), in met het raadsvoorstel.

7. Rv Wijziging GR Promen (R24.000008)

De raad heeft unaniem besloten om in te stemmen met het Raadsvoorstel Wijziging GR Promen; Kennis te nemen van de voorgestelde herziene gemeenschappelijke regeling Promen; Een zienswijze in te dienen op de voorgestelde herziene regeling Promen en het college van burgemeester en wethouders op te dragen het algemeen bestuur van Promen hierover te informeren middels reactiebrief.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het raadsvoorstel.

8. Lijst ingekomen stukken (Z24.000596)

De raad heeft unaniem het voorstel voor de afdoening van de lijst van ingekomen stukken vastgesteld. Met betrekking tot de inhoud van de geheime stukken die aan de raad is voorgelegd, is geheimhouding opgelegd conform art. 87 Gemeentewet.

Stemming: De raad heeft unaniem besloten de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

9. Lijsten moties (Z24.000514) en toezeggingen (Z24.000512)

De raad heeft unaniem het voorstel voor de vaststelling van de lijsten moties en toezeggingen vastgesteld. Met betrekking tot de inhoud van de geheime stukken die aan de raad is voorgelegd, is geheimhouding opgelegd conform art. 87 Gemeentewet.

Stemming: de raad heeft unaniem besloten de lijsten moties en toezeggingen vast te stellen.

Besluitenlijst gemeenteraad Zuidplas 13/14 februari 2024

Overzicht vergaderpunten
 

1. Rv Tijdelijke toelating en beëdiging nieuw raadslid (R24.000016)

De raad heeft unaniem besloten om in te stemmen met het Raadsvoorstel Tijdelijke toelating en beëdiging nieuw raadslid; De in het raadsbesluit genoemde persoon, de heer J.J.G. Bovens (PvdA-GroenLinks) die benoemd is tot lid van de gemeenteraad van Zuidplas toe te laten als tijdelijk lid van de gemeenteraad van Zuidplas.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het raadsvoorstel.

2. Rv Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Wooncomplex Hollevoeterlaan Moerkapelle (Beth San) (R23.000038)

De raad heeft besloten om in te stemmen met het Raadsvoorstel Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Wooncomplex Hollevoeterlaan Moerkapelle (Beth San); 1. De Nota van beantwoording zienswijze (en wijzigingen) van het bestemmingsplan Wooncomplex Hollevoeterlaan, Moerkapelle (Beth San) (A23.000290) vast te stellen; 2. Het bestemmingsplan Wooncomplex Hollevoeterlaan, Moerkapelle (Beth San) gewijzigd vast te stellen; 3. Geen exploitatieplan, als bedoeld in afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening, vast te stellen; 4. De crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren.

Stemming: De raad stemde met 19 stemmen voor (CU-SGP, VVD, D66, CDA, Groep Pouwels) en 6 stemmen tegen (NEZ, PvdA-GL, SP) in met het raadsvoorstel.

3. Rv Beleidskader Armoede en Schulden (R22.000145)

De raad heeft, met in achtneming van drie moties, unaniem besloten om in te stemmen met het Raadsvoorstel Beleidskader Armoede en Schulden; Het beleidskader Armoede en schulden 2024-2027 vaststellen.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het raadsvoorstel. De raad stemde unaniem in met de motie ‘2024M12 Vergroten Gebruik Minimaregelingen en Inzet Maatschappelijke Partners’. De raad stemde met 18 stemmen voor (CU-SGP, VVD, D66, SP, Groep Pouwels) en 7 stemmen tegen (CDA, NEZ, PvdA-GL) in met de motie ‘2024M13 Armoede Conferentie’. De raad stemde met 18 stemmen voor (CU-SGP, D66, CDA, NEZ, SP, Groep Pouwels) en 7 stemmen tegen (VVD, PvdA-GL) in met de motie ‘2024M14 Programma Schoolmaaltijden’.

4. Rv Wensen en bedenkingen programma Zon op Veld (R23.000136)

De raad heeft unaniem besloten om, met inachtneming van het amendement ‘2024A02 Amendement Wensen en Bedenkingen Programma Zon op Land, in te stemmen met het Raadsvoorstel Wensen en bedenkingen programma Zon op Veld; in reactie op het verzoek van de regio Midden-Holland geen wensen en bedenken in te dienen en het college van burgemeester en wethouders te verzoeken om de regio hiervan op de hoogte brengen.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het raadsvoorstel. De raad stemde unaniem in met het amendement ‘2024A02 Amendement Wensen en Bedenkingen Programma Zon op Land.

5. Rv Ontwerpwijziging gemeenschappelijke regeling recreatieschap Hitland 2024 (R23.000141)

De raad heeft unaniem besloten om in te stemmen met het Raadsvoorstel Ontwerpwijziging gemeenschappelijke regeling recreatieschap Hitland 2024; 1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpwijziging regeling recreatieschap Hitland 2024; 2. Het algemeen bestuur van het recreatieschap Hitland hierover te informeren met een reactiebrief (U23.003191).

Stemming: De raad stemde unaniem in met het raadsvoorstel.

6. Rv Ontwerpwijziging gemeenschappelijke regeling recreatieschap Rottemeren (R23.000142)

De raad heeft unaniem besloten om in te stemmen met het Raadsvoorstel Ontwerpwijziging gemeenschappelijke regeling recreatieschap Rottemeren; 1. Kennis te nemen van de voorgestelde concepttekst herziene gemeenschappelijke regeling recreatieschap Rottemeren; 2. Geen zienswijze in te dienen op de voorgestelde concepttekst herziene gemeenschappelijke regeling recreatieschap Rottemeren; 3. Het college van burgemeester en wethouders op te dragen het algemeen bestuur van het recreatieschap Rottemeren hierover te informeren met een reactiebrief; 4. De financiële effecten van de wijziging van de deelnemersbijdrage, namelijk €93.000,00 structureel vanaf 2025, te verwerken in de Zomernota 2024.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het raadsvoorstel.

7. Rv Herijking Transitievisie Warmte 2023 (R24.000106)

De raad heeft besloten om in te stemmen met het Raadsvoorstel Herijking Transitievisie Warmte 2023; Akkoord gaan met de herijking van de Transitievisie Warmte 2023. De raad heeft het amendement 2024A01 Herijking Transitievisie warmte – Ambitie en doelstelling aangepast’ verworpen.

Stemming: De raad stemde met 14 stemmen voor (CU-SGP, D66, CDA, Groep Pouwels) en 11 stemmen tegen (VVD, NEZ, PvdA-GL, SP), in met het raadsvoorstel. De raad stemde met 11 stemmen voor (VVD, NEZ, PvdA-GL, SP) en 14 stemmen tegen (CU-SGP, D66, CDA, Groep Pouwels) het amendement ‘2024A01 Herijking Transitievisie warmte – Ambitie en doelstelling aangepast’.

8. Rv Vervanging Hockeyvelden (R23.000137)

De raad heeft unaniem besloten om in te stemmen met het Raadsvoorstel Vervanging Hockeyvelden; 1. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 287.494 voor de vervanging van 2 semi watervelden door 2 watervelden bij de Hockeyvereniging "De IJssel” in Nieuwerkerk aan den IJssel; 2. De begrotingswijziging A23.001927 vast te stellen, in vervolg op beslispunt 1. De raad heeft het amendement 2024A03 Amendement Vervanging Hockeyvelden’ verworpen.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het raadsvoorstel. De raad stemde met 4 stemmen voor (VVD) en 19 stemmen tegen (CU-SGP, D66, CDA, NEZ, PvdA-GL, SP, Groep Pouwels), tegen het amendement ‘2024A03 Amendement Vervanging Hockeyvelden’.

9. Motie vreemd: Zonder geld geen gemeenten (2024M11)

De raad heeft unaniem besloten om in te stemmen met de motie: ‘2024M11 Zonder geld geen gemeenten’ en roept daarmee op: deze motie ter kennis te brengen van de informateur en onderhandelende partijen namens de gemeente Zuidplas; deze motie ter kennis te brengen van de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken; en deze motie in kopie te sturen aan het actiecomité Raden in Verzet via radeninverzet@gmail.com

Stemming: De raad stemde unaniem in met de motie.

10. Lijst Ingekomen stukken (Z24.000324)

De raad heeft unaniem het voorstel voor de afdoening van de lijst van ingekomen stukken vastgesteld. Met betrekking tot de inhoud van de geheime stukken die aan de raad is voorgelegd, is geheimhouding opgelegd conform art. 87 Gemeentewet.

Stemming: De raad heeft unaniem besloten de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

Besluitenlijst gemeenteraad Zuidplas 23/24 januari 2024

Overzicht vergaderpunten
 

1. Rv Plan Kindergemeenteraad (R23.000140)

De raad heeft unaniem besloten om in te stemmen met het Raadsvoorstel Plan Kindergemeenteraad; In te stemmen met het plan van de kindergemeenteraad 2023-2024: Het Grote Schoolsporttoernooi Zuidplas.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het raadsvoorstel.

2. Rv Toelating en beëdiging nieuwe raadsleden (R24.000006)

De raad heeft unaniem besloten om in te stemmen met het Raadsvoorstel Toelating en beëdiging nieuwe raadsleden; De in het raadsbesluit genoemde personen, mevrouw L.B Boogerman - Jongepier en de heer W.A. Van die benoemd zijn tot lid van de gemeenteraad van Zuidplas toe te laten als respectievelijk definitieve leden van de gemeenteraad van Zuidplas.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het raadsvoorstel.

3. Motie Startnotitie Mobiliteitsvisie - Bestrijden Vervoersarmoede CU-SGP, PvdA-GL, D66 - 2024M01

De raad heeft besloten om de motie Startnotitie Mobiliteitsvisie Bestrijden Vervoersarmoede, ingediend door de fracties CU-SGP, PvdA-GL en D66 unaniem aan te nemen. De motie roept het college op: Bij het vormgeven van de mobiliteitsvisie te onderzoeken of het openbaar vervoer kan worden verbeterd door inzet van ander materieel (bijvoorbeeld WMO-vervoer) als (fijnmazige) aanvulling op het OV.

Stemming: De motie is unaniem aangenomen.

4. Motie Startnotitie Mobiliteitsvisie - Inzetten op verkeersveiligheid CU-SGP, PvdA-GL, D66 - 2024M02

De raad heeft besloten om de motie Startnotitie Mobiliteitsvisie Inzetten op verkeersveiligheid, ingediend door de fracties CU-SGP, PvdA-GL en D66 aan te nemen. De motie roept het college op: Bij het vormgeven van de mobiliteitsvisie de positieve en negatieve aspecten van een maximale snelheid van 30 km/u binnen de bebouwde kom te onderzoeken.

Stemming: Met 20 stemmen voor (CU-SGP, D66, CDA, NEZ, PvdA-GL, SP, Groep Pouwels, Groep Van) en 6 stemmen tegen (VVD) is de motie aangenomen.

5. Rv Verlenen krediet ten behoeve van aankoop woningen Middengebied (R23.000149)

De raad heeft unaniem besloten om in te stemmen met het Raadsvoorstel Verlenen krediet ten behoeve van aankoop woningen Middengebied; 1. Een krediet ter hoogte van € 2.630.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de aankoop van de drie woningen plaatselijk bekend Vijfde Tochtweg 4, 8A en 8B te Moordrecht, met een gecombineerde perceeloppervlakte van 3.608 m2; 2. De financiële effecten van de aankopen verwerken in de Grondexploitatie Middengebied fase 1a en op basis van de eerstvolgende actualisatie verantwoording hiervoor af te leggen aan de raad.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het raadsvoorstel.

6. Rv Wijziging achtervangovereenkomst WSW/gemeente (R23.000105)

De raad heeft unaniem besloten om in te stemmen met het Raadsvoorstel Wijziging achtervangovereenkomst WSW/gemeente; Geen wensen of bedenkingen te uiten bij het voornemen van het college om de gewijzigde achtervangovereenkomst WSW/gemeente Zuidplas te tekenen.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het raadsvoorstel.

7. Rv Verordening bezwaarschiftencommissie gemeente Zuidplas 2024 (R23.000139)

De raad heeft unaniem besloten om in te stemmen met het Raadsvoorstel Verordening bezwaarschiftencommissie gemeente Zuidplas; De Verordening bezwaarschriftencommissie gemeente Zuidplas 2024 vast te stellen.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het raadsvoorstel.

8. Rv Definitieve verordening OZB/RZB 2024 (R23.000148)

De raad heeft unaniem besloten om in te stemmen met het Raadsvoorstel Definitieve verordening OZB/RZB 2024; 1. De berekening van de tarieven van de onroerendezaakbelastingen plaats te latenvinden volgens de door de raad in de vergadering van 7 juli 2015 vastgestelde variant B; 2. De door de VNG voorgestelde wijzigingen en aanbevelingen in de modelverordeningen onroerende en roerende-zaakbelastingen over te nemen in de verordeningen onroerende- en roerende zaakbelastingen; 3. Het tarief van de eigenarenbelasting voor onroerende- en roerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen, vast te stellen op 0,1021 %; 4. Het tarief van de eigenarenbelasting voor onroerende en roerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen, vast te stellen op 0,2378 %; 5. Het tarief van de gebruikersbelasting voor onroerende en roerende zaken die niet in hoofdzaak dienen, vast te stellen op 0,1754 %; 6. De 9e wijziging van de verordening onroerendezaakbelastingen 2016 en de 9e wijziging van de verordening roerende-zaakbelastingen 2016 vast te stellen; 7. Het positieve verschil tussen de gerealiseerde en de begrote OZB-opbrengst 2023 (woningen) terug te geven aan de woningeigenaren door deze meeropbrengst zichtbaar in mindering te brengen op de OZB-aanslag 2024.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het raadsvoorstel.

9. Rv Opheffen geheimhouding besloten raadsvergadering (R24.000005)

De raad heeft unaniem besloten om in te stemmen met het Raadsvoorstel Opheffen geheimhouding besloten raadsvergadering; 1. De geheimhouding zoals opgelegd in raadsvoorstel R21.000110 presentatie (nood)opvang asielzoekers op te heffen op grond van artikel 89 lid 3 en 4 van de Gemeentewet; 2. De geheimhouding op hetgeen is verhandeld over het opvangen van vluchtelingen en statushouders tijdens de gemeenteraadsvergadering van 10 november 2021 en tijdens de gemeenteraadsvergadering op 5 september 2023 op te heffen, op grond van artikel 23 lid 4 van de Gemeentewet.

Stemming: De raad stemde unaniem in met het raadsvoorstel.

10. Motie Regionale Opvang Locatie - Spoed huisvesting eigen inwoners CDA, CU-SGP, D66, Groep Pouwels - 2024M09

De raad heeft besloten om de motie Regionale Opvang Locatie Spoed huisvesting eigen inwoners, ingediend door de fracties CDA, CU-SGP, D66 en Groep Pouwels unaniem aan te nemen. De motie roept het college op: Uiterlijk in kwartaal drie van 2024 te komen met scenario's voor locatie die specifiek gericht zijn op de tijdelijke huisvesting van starters, jongeren en ouderen in de gemeente Zuidplas en de raad hier tijdig over te informeren; Hierbij nadrukkelijk te overwegen om ook tijdelijke oplossingen op te nemen in de voorgestelde scenario's, zodat op korte termijn voorzien kan worden in de dringende behoefte aan betaalbare en passende huisvesting; om de diverse perspectieven en behoeften van de gemeenschap mee te nemen in de besluitvorming en dit inzichtelijk te maken aan de raad.

Stemming: De motie is unaniem aangenomen.

11. Motie Regionale Opvang Locatie - Informatiepunt CDA, CU-SGP, Groep Pouwels - 2024M08

De raad heeft besloten om de motie Regionale Opvang Locatie Informatiepunt, ingediend door de fracties CDA, CU-SGP en Groep Pouwels aan te nemen. De motie roept het college op: Om op korte termijn een informatiepunt in te richten waar inwoners terechtkunnen met vragen, zorgen en meldingen over de regionale opvang van statushouders, waarbij een deskundige hen te woord kan staan; Actief te communiceren over het bestaan en de functie van dit informatiepunt, zodat alle inwoners op de hoogte zijn van de mogelijkheid om deel te nemen aan de dialoog.

Stemming: Met 18 stemmen voor (CU-SGP, D66, CDA, SP, Groep Pouwels, Groep Van) en 10 stemmen tegen (VVD, NEZ, PvdA-GL) is de motie aangenomen.

12. Motie Regionale Opvang Locatie - Samen plaatsen we flexwoningen D66, CU-SGP - 2024M07

De raad heeft besloten om de motie Regionale Opvang Locatie Samen plaatsen we flexwoningen, ingediend door de fracties D66 en CU-SGP aan te nemen. De motie roept het college op: Met inwoners te overleggen/participeren over locaties voor de flexwoningen, verspreid over onze dorpen; De realisatie van deze woningen met spoed te realiseren, waarbij het participatieproces met inwoners efficiënt wordt vormgeven; De voortgang voor einde 2024 te rapporteren.

Stemming: Met 25 stemmen voor (CU-SGP, VVD, CDA, D66, PvdA-GL, SP, Groep Pouwels, Groep Van) en 3 stemmen tegen (NEZ) is de motie aangenomen.

13. Motie Regionale Opvang Locatie - Elders in de regio MH VVD - 2024M05

De raad heeft besloten om de motie Regionale Opvang Locatie Elders in de regio, ingediend door de fractie VVD te verwerpen.

Stemming: Met 10 stemmen voor (VVD, NEZ, Groep Van) en 18 stemmen tegen (CU-SGP, CDA, D66, PvdA-GL, SP, Groep Pouwels) is de motie verworpen.

14. Lijst Ingekomen stukken (Z24.000151)

De raad heeft unaniem het voorstel voor de afdoening van de lijst van ingekomen stukken vastgesteld. Met betrekking tot de inhoud van de geheime stukken die aan de raad is voorgelegd, is geheimhouding opgelegd conform art. 87 Gemeentewet.

Stemming: De raad heeft unaniem besloten de lijst ingekomen stukken vast te stellen.