Dinsdag 05 juli 2022 sprak de gemeenteraad over de Zomernota en de Jaarstukken.

Deze documenten geven de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting die de gemeenteraad in het najaar vaststelt.
Voorafgaand aan de vergadering vroegen wij de raadsfracties in een notendop aan te geven wat zij belangrijk vinden.

Wat is een Zomernota en de Jaarstukken

Een Zomernota is een document waarin staat welke zaken er van gemeentegeld geregeld moeten worden en welke zaken juist niet. Het geeft alvast een beeld van de begroting die later in het jaar gepresenteerd wordt. Met de jaarstukken wordt verantwoording over het gevoerde beleid afgelegd, wordt het saldo van het jaarresultaat bestemd en de daarbij behorende begrotingswijziging vastgesteld.

Voor de gemeenteraad biedt het de mogelijkheid om van te voren inspraak te hebben in waar het geld naar toe moet. De Zomernota wordt door het college van burgemeester en wethouders opgesteld, maar raadsleden kunnen door middel van vragen, wijzigingsvoorstellen (amendementen) en nieuwe voorstellen (moties) flink wat invloed uitoefenen.

Bovendien geven de Zomernota en Jaarstukken ook een beeld van de huidige financiële situatie van de gemeente.

Cock van der Spek - ChristenUnie-SGP

"Wij willen de leefbaarheid van onze dorpen in stand houden door betaalbaar te bouwen voor alle doelgroepen."

Denk daarbij aan een vorm van Knarrenhof voor ouderen of flexwoningen voor jongeren. Stimuleer een groene, rustige en dorpse woonomgeving door ook aandacht te hebben voor biodiversiteit en groen. ChristenUnie-SGP wil ook sterk inzetten op het voorkomen van onhoudbare situaties en problemen bij inwoners. Bijvoorbeeld bij mensen die moeite hebben om de hoge energierekening te betalen of door andere oplopende kosten. 

Annika van Gerwen- Westerling - VVD

"Wij vinden het belangrijk dat voor landelijke taken landelijk geld beschikbaar komt: geen knaken, geen taken. Groeiende taken drukken zwaar op de gemeentelijke begroting, zoals het verlenen van (jeugd)zorg en de opvang van asielzoekers."

Voor de VVD moeten kosten van nieuw beleid in balans zijn met uitgaven waarin we eerder moesten snijden. De lokale belastingen voor inwoners houden we zo laag mogelijk. De VVD stelt voor de vroegere wijkavonden terug te brengen, waarbij dorpswethouders, ambtenaren en raadsleden luisteren naar wat er speelt in de wijken van Zuidplas. 

Benno de Ruiter - CDA

"Om uitdagingen aan te gaan is het belangrijk om te luisteren naar en in gesprek gaan met inwoners, om zichtbaar en bereikbaar zijn."

Niet alle prestaties zijn gehaald, maar wij zien dat er hard gewerkt is en er veel op de gemeente afkwam. Dat gaat de komende tijd niet minder worden! Het leven wordt duurder, energielasten stijgen en er ligt een grote druk op de zorg. Wij vragen van de gemeente om vooruit te blijven kijken en goed te anticiperen op de te verwachten ontwikkelingen. Onze krachtige dorpen staan centraal, daarbij is het zoeken naar een balans met de woningbouwopgave.

Mark Clavaux - D66

Onze gemeente staat er best goed voor; financieel maar ook om in te wonen, leren en werken. Ondanks dat D66 niet in het college zat, is er in 2021 redelijk goed op de gemeente gepast. Nu is er een Zomernota met beperkte ambities. De jeugdzorg heeft wel de aandacht maar het verbeteren is lastig en vereist een brede aanpak met alle betrokken partijen.

"Wij willen er nog wel een tandje bij op het gebied van klimaatadaptatie en energietransitie."

Paul van Drenth - Nieuw Elan Zuidplas

Deze Zomernota is beleidsarm en geeft daarom voor NEZ geen aanleiding om nu de alarmbellen te laten rinkelen. "Wel maken wij ons, en dit al jaren, grote zorgen over het, in onze ogen, falend landelijke beleid en de (financiële) gevolgen daarvan m.b.t. de WMO en Jeugdzorg."

De regionale energiestrategie is, zeer zeker nu, een kritisch te volgen dossier: overdacht te werk gaan heeft de voorkeur boven drammerig zaken opleggen. En natuurlijk houdt NEZ de basiszaken van uw woonomgeving in de gaten: groen, afval, de staat van uw straat.

Denise Leliënhof - PvdA/GroenLinks

"We leven in onzekere tijden. Het is daarom, juist nu, belangrijk om kwetsbare inwoners en ondernemers te helpen."

Verder moeten we voorzichtig zijn met onze uitgaven en als het op een pijnloze manier kan, besparen. Een manier om op een pijnloze manier geld te besparen en tegelijkertijd de druk op de zorg te verlichten, is afschaffing van het WMO-abonnementstarief. Wij vinden het niet uit te leggen dat wij als gemeente, in deze tijd, de huishoudelijke hulp van vermogende inwoners blijven betalen. Laten we hier meteen werk van maken. 

Jan Baas - SP

In de zomernota maken we beleidskeuzes. We zien al enkele jaren hoe het beleid min of meer hetzelfde blijft, terwijl onze samenleving zo snel verandert. Kosten voor wonen, energie en boodschappen stijgen enorm, onze lasten worden ingehaald door onze inkomsten. Ook zorgt klimaatverandering in onze gemeente voor bodemdaling, hittestress en het verdwijnen van biodiversiteit. Toch verandert het beleid niet voldoende mee. We moeten als gemeente sneller kunnen anticiperen, inspelen op wat er leeft onder onze inwoners en zorgen uit handen nemen in plaats van creëren. 

"Wat wil de SP? Minder bureaucratie, meer aandacht naar de inwoner.  Minder blind staren op hoe we het deden, meer frisse blik naar de toekomst. Het kan anders!"

Sep Pouwels - Groep Pouwels

De afgelopen maanden hebben we gezien hoe snel alles om ons heen kan veranderen. Volgens de Zomernota 2022 zullen deze onzekerheden en uitdagingen nog lang kunnen aanhouden. Voor de Coronacrisis en de oorlog in Oekraïne lagen er al een aantal forse (financiële) uitdagingen op de loer, die nu nog sneller op ons af komen.

"Het is cruciaal om deze uitdagingen met onze kenmerkende veerkracht en saamhorigheid aan te gaan en erop te vertrouwen dat wij hier als gemeente sterker uit komen.