In de zomernota 2019 presenteert het college de eerste uitkomsten van het Collegeprogramma 2018-2022, de bijstellingen die benodigd zijn op de lopende begroting 2019 en voorgestelde nieuwe doelen voor de begroting 2020. 

De zomernota is een samenvoeging van de Voorjaarsnota 2019 en de Perspectiefnota 2020. Het college stelt op basis van de kaders en uitgangspunten uit deze zomernota de Programmabegroting 2020-2023 op.

Voor de complete Zomernota 2019 gaat u naar de pagina 'Financiën 2019'.

Bijstellingen lopende begroting 2019

De belangrijkste bijstellingen, benodigd voor het begrotingsjaar 2019, zijn:

  • haalbaarheidsanalyse sporthal Nieuwerkerk aan den IJssel;
  • verdere onderbouwing personeelsbudget, inclusief griffie en organisatie(ontwikkeling);
  • versterking van het sociaal team om groeiende wachtlijsten terug te dringen;
  • structurele bijstelling budgetten vanwege een daling van het aantal bijstandsgerechtigden;
  • structurele bijstelling budgetten Jeugdhulp door toenemende kosten maatwerkvoorzieningen en zorg door gecontracteerde organisaties.

Focus 2020

Het college wil in 2020 verdere uitvoering geven aan het Collegeprogramma 2018-2022, waarbij op een aantal onderwerpen - bestaande doelen en voorgestelde nieuwe doelen - de focus wordt gelegd. Dit wordt in beeld gebracht in de visual Focusonderwerpen 2020 en toegelicht in de bestuurssamenvatting.

Toekomstbestendigheid

Ontwikkeling middengebied (Zuidplaspolder), programma duurzaamheid, programma invoering omgevingswet, duurzame mobiliteit.

Inclusieve samenleving

Transformatie en verbeteren toegang zorg, versterken informele en lokale zorg volwassenen, uitvoering geven aan knelpunten sport en accommodaties, onderwijshuisvesting en thuisnabij onderwijs, herijking beleidskader armoede en schulden.

Verbindend bestuur

Voortzetting uitstekende dienstverlening, brede inzet op inwoners- en ondernemersparticipatie, solide financiën.

Nieuwe beleidsvoornemens voor de Programmabegroting 2020-2023

  • versterken informele en lokale zorg volwassenen: Zuidplas Verbindt en beschut wonen;
  • knelpunten sport en accommodaties: ombouw sportvelden Nieuwerkerk aan den IJssel en investeren in installaties in het Polderbad;
  • onderwijs: uitvoering geven aan het Integraal Huisvesting Plan en thuisnabij zorg.