Burgemeester en wethouders van Zuidplas maken op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 19 mei 2021 heeft verklaard dat een bestemmingsplan(-nen)/ omgevingsplan(-nen) wordt voorbereid voor gronden in het Middengebied van de Zuidplaspolder, zoals nader is aangegeven in het betreffende besluit en op de bijbehorende tekening.

Het voorbereidingsbesluit treedt op 27 mei 2021 in werking en heeft een werkingsduur van één jaar.

Ter inzage

Bovengenoemd besluit ligt vanaf 27 mei 2021 voor eenieder ter inzage in het Klantcontactcentrum van de gemeente Zuidplas, Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel. Het voorbereidingsbesluit is online ook te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Rechtsbescherming

Tegen het voorbereidingsbesluit is geen bezwaar en beroep mogelijk.