Tijdens de inloopavond over de snelfietsroute F20 van Gouda naar Rotterdam in juni werden veel vragen gesteld over het gedeelte wat door Nieuwerkerk a/d IJssel en Moordrecht loopt. 

De besluitvorming is tot het najaar uitgesteld, zodat samen met inwoners opnieuw naar de route en de mogelijke alternatieve snelfietsroutes kan worden gekeken. Hiervoor wordt een participatietraject gestart. Op deze pagina worden zoveel mogelijk vragen beantwoord over de snelfietsroute F20. 

Wat is een snelfietsroute

Een snelfietsroute is bedoeld om fietsers ongehinderd te laten doorfietsen naar bijvoorbeeld werk of school. De route gaat uit van de thema’s comfort, veiligheid en herkenbaarheid. Om de kwaliteit voor met name fietsers te verbeteren, worden een aantal delen van de route verbeterd. Daarbij kun je denken aan vrijliggende fietspaden, fietsstraten waarbij de auto te gast is en scherpe bochten die uit de route worden gehaald of extra verlichting die wordt aangebracht. 

Waarom een snelfietsroute Gouda - Rotterdam

De A20 tussen Rotterdam en Gouda en de omliggende provinciale wegen zijn druk. De snelfietsroute F20 is een goed alternatief voor automobilisten die relatief korte afstanden afleggen. Deze automobilisten willen we verleiden om met de fiets naar bijvoorbeeld hun werk te gaan. Ook kunnen ze vanaf de snelfietsroute makkelijk overstappen op openbaar vervoer, als ze wat verder moeten reizen.

Mogen er speed pedelecs op de snelfietsroute rijden

Snelfietsroutes worden voor alle fietsers aangelegd. In hoofdzaak zijn dat gewone fietsen en in toenemende mate ook e-bikes. Een speed pedelec is een bijzondere vorm van een e-bike, die verkeerskundig als een brommer wordt gezien. Speed pedelecs dienen zich net als het overige verkeer aan de maximale snelheid te houden. 

Wat is de maximum snelheid op de snelfietsroute

De maximum snelheid blijft zoals die nu is op de route. Op de Oost Ringdijk en West Ringdijk in Moordrecht blijft dat 30 km per uur.

Hoeveel fietsers rijden er nu en hoeveel extra fietsers worden er verwacht

Op basis van algemene berekeningen wordt over de gehele route van Gouda naar Rotterdam een toename tot 200 fietsers per dag verwacht. Het aantal fietsers verschilt per onderdeel van de fietsroute.

Is er rekening gehouden met wielrenners, die groepsgewijs gebruik maken van een dergelijk fietspad

Daar waar sprake is van gemengd verkeer kunnen verkeersremmende maatregelen worden getroffen die de verkeersveiligheid verbeteren. Dit kan met name binnen de bebouwde kom zodat dit deel van de route minder aantrekkelijk wordt voor groepen wielrenners.

Waarom is er gekozen voor een route door de bebouwde kom van Moordrecht

Een snelfietsroute leggen we aan om mensen te stimuleren om met de fiets naar hun werk te gaan. Moordrecht is een belangrijk woongebied voor deze route. Om de route aantrekkelijk te maken loopt de route door het dorp, zodat fietsers direct kunnen aansluiten. Daarnaast biedt de realisatie van een snelfietsroute ook de kans om delen van de route te verbeteren door bijvoorbeeld vrijliggende fietspaden aan te leggen.

Zijn er alternatieve routes bekeken voor dit tracé

Voor het gedeelte van de F20 door Nieuwerkerk a/d IJssel en Zuidplas zijn de volgende tracés onderzocht:

  1. A20 (parallelweg)
    Nadeel van deze route is dat de route onvoldoende aansluit bij de andere delen van de snelfietsroute F20. Waardoor deze niet snel gekozen wordt door de fietsers, die vanuit Nieuwerkerk a/d IJssel en Moordrecht aanhaken op de snelfietsroute. 
  2. Oude spoorbaan + nieuw aan te leggen fietspad:
    Dit zou een aantrekkelijke route kunnen zijn als er een nieuwe brug over de Gouwe komt. Gemeenten en provincie achten deze brug op korte termijn niet haalbaar, vanwege de complexiteit en benodigd budget. Hierdoor is het lastig om deze alternatieve route goed aan te laten sluiten. Doel van de snelfietsroute is dat het de kernen direct met elkaar verbindt, zodat fietsers vanuit hun eigen dorp of stad direct op de route kunnen aansluiten.
  3. IJsseldijk:
    De passage van Moordrecht over Oosteinde, Westeinde en de Dorpsstraat, in combinatie met de opstelplaats voor het pontje naar Gouderak kan niet dusdanig verbeterd worden dat je er comfortabel kunt doorfietsen. Met name de dorpsstraat vormt hierin een obstakel. Er zijn extra maatregelen nodig om het fietspad langs de dijk, dat een aantal kruisingen met op- en afritten heeft naar de Schielands Hoge Zeedijk, verkeersveilig in te richten. 

Wat is de status van besluitvorming

Zuidplas heeft, net als het rijk, de provincie, de MRDH en de overige gemeenten Rotterdam, Capelle aan den IJssel en Gouda zich positief uitgesproken voor het realiseren van een snelfietsroute F20 Gouda - Rotterdam. Gemeenten beslissen onafhankelijk van elkaar over het voorkeurstracé. In Gouda en Capelle aan den IJssel zijn de colleges van B&W al akkoord. In Zuidplas wordt de snelfietsroute in het najaar door het college in behandeling genomen. Na participatie komt het voorstel vervolgens in de raad.

Wat gaat er gebeuren bij Oost Ringdijk en West Ringdijk

We willen zowel de Oost Ringdijk als de West Ringdijk in richten als fietsstraten. Het voornemen is om deze fietsstraat voorrang te geven ten opzichte van de kruisende straten. De kruispunten worden iets opgehoogd en aangepast en de ophaalbrug wordt vervangen. Het voornemen is ook om de Oost Ringdijk aan Goudse zijde af te sluiten voor (niet-bestemmings)autoverkeer.

Komt er een oplossing voor de uitloopruimte van de tuinen die grenzen aan deze wegen

De herinrichting van de straat biedt een kans om ook naar dit aandachtspunt te kijken. De mogelijkheden bespreken we met de omwonenden.

Blijft de mogelijkheid om te parkeren op deze wegen

De parkeerplaatsen die er nu zijn, blijven ook in de toekomst gehandhaafd. Met de inrichting van de route wordt hier rekening mee gehouden. De precieze vorm wordt onderzocht en besproken met de omwonenden in relatie tot de beschikbare ruimte en de veiligheid. Mogelijk dat iets geschoven wordt met de parkeerplaatsen.

Is het veilig om op deze wegen te spelen of te wandelen

Het aantal auto’s op de Oost- en Westringdijk is laag. De verwachting is dat er een toename van het aantal fietsers komt door een aantrekkelijke inrichting van de weg. Naar verwachting zal het autoverkeer afnemen, omdat de weg vanaf Gouda wordt afgesloten voor autoverkeer. 
Daar waar nu een trottoir ligt, komt weer een trottoir terug. Daar waar geen trottoir ligt, zal in principe geen nieuw trottoir worden aangebracht. Wel wordt er gekeken hoe wandelaars en fietsers op een veilige manier gebruik kunnen maken van de weg.

Wat is een fietsstraat

Een fietsstraat is een straat waar zowel auto’s als fietsers mogen komen. Fietsers zijn de hoofdweggebruiker en de automobilist is “te gast”. Er zijn vele vormen van fietsstraten, afhankelijk van veel/weinig auto’s, een-tweerichtingsverkeer, medegebruik van ander verkeer en parkeerplaatsen.

Wat gebeurt er met de Boezembrug

De Boezembrug vormt een obstakel in de route en verkeert in slechte staat. Wij willen deze brug vervangen. Daarover moeten nog afspraken worden gemaakt met bijvoorbeeld het waterschap. Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met de eisen die aan de doorvaarbaarheid worden gesteld.

Wie is er verantwoordelijk voor de uitvoering

Provincie Zuid-Holland heeft het initiatief genomen voor de snelfietsroute. In een projectgroep hebben de provincie, MRDH, regio Midden-Holland, de vier betrokken gemeenten en de Fietsersbond afgelopen tijd de mogelijke tracés onderzocht. Uiteindelijk gaan de raden van de betrokken gemeenten over de beslissing tot uitvoering. Als de raad positief beslist over de realisatie van de snelfietsroute, gaat de gemeente aan de slag met de voorbereidingen en verzorgt vervolgens de uitvoering van de werkzaamheden. Dit gebeurt in overleg met bovengenoemde partijen.

Wat kost dat en wie betaalt dit

De kosten van de totale snelfietsroute worden geschat op bijna 5 miljoen euro. Het deel in Zuidplas kost ongeveer 1,3 miljoen euro. Het Rijk, provincie en MRDH betalen gezamenlijk 70%-80% van alle maatregelen, de overige kosten worden door de gemeenten betaald.

Past een snelfietsroute in een dorps en landelijk karakter

De snelfietsroute is een alternatief om de auto te laten staan en op de fiets door het gebied te gaan. Alles wat aanmoedigt dat mensen minder vaak in de auto stappen en de fiets pakken, is een positieve stap. Fietsers passen goed bij het dorpse en landelijke karakter. Dorps betekent onder andere rustgevend en schoon. Fietsers zijn aanmerkelijk minder belastend en vervuilend voor de omgeving dan een auto en geven minder geluidsoverlast.

Hoe wordt de maximum snelheid gehandhaafd

Bij nieuwe situaties voeren wij steekproefsgewijs controles uit en zetten we extra handhaving in waar dat nodig is.

Mogen er ruiters komen

Het voornemen is om de Oost- en Westringdijk in te richten als fietsstraat. Een fietsstraat is in principe toegankelijk voor al het verkeer. Ook ruiters mogen gebruik maken van een fietsstraat.

Kan de boot helling nog gebruikt worden

Ja, het algemene uitgangspunt is dat bestaande functies gehandhaafd blijven.

Hoe ziet het verdere proces eruit

De routekeuze is door de projectgroep waar ook de gemeente Zuidplas deel van uitmaakt uitgebreid onderzocht en afgestemd. Voor het deel van de snelfietsroute door Zuidplas, neemt het college uiteindelijk het besluit over de komst en het voorkeurstracé van de snelfietsroute. De gemeenteraad besluit uiteindelijk over het beschikbaar stellen van het deel van de financiering dat betaald wordt door de gemeente. Als het college en de gemeenteraad positief beslissen, worden in het resterende deel van 2019 en in 2020 en 2021 de aanpassingen besproken met de omwonenden, voorbereid en uitgevoerd. In Zuidplas worden de uitvoerende werkzaamheden vanaf 2020 uitgevoerd.

Komt er een klankbordgroep voor het voorbereiden en de uitvoering

Direct omwonenden en andere belanghebbenden worden uitgenodigd om mee te denken en te adviseren over de te nemen maatregelen en de uitvoering van de werkzaamheden.

Wat gaat er precies gebeuren bij Oost Ringdijk en West Ringdijk

Voor dit deel van de snelfietsroute zijn de volgende maatregelen in het collegevoorstel opgenomen (voor maatregelen met een B wordt nu nog geen budget aangevraagd).

Fietsbrug West Ringdijk bij A.Kroesgemaal

Nieuwe aansluiting fietspad en vervangen van ophaalbrug

A

West Ringdijk tussen fietsbrug en Vierde Tochtweg

Inrichten tot fietsstraat

B

West Ringdijk aansluiting Vierde Tochtwegen oversteek Meester Lallemanstraat

Inrichten tot fietsstraat, voorrang voor fiets bij aansluiting en kruising

A

West Ringdijk tussen Meester Lallemanstraat en Middelweg

Westringdijk tot kruispunt Middelweg/Kerklaan inrichten tot fietsstraat

A

Kruispunt West Ringdijk/Oost Ringdijk met Kerklaan/Middelweg

Aanpassing (rood asfalt, fiets in de voorrang, drempelsuggestie), kruispunt opgehoogd

A

Aansluiting Schoolbrug op Oost Ringdijk

Aanpassing (rood asfalt, fiets in de voorrang, drempelsuggestie)

A

Oost Ringdijk tussen Middelweg en Oostpolderweg

Oostringdijk ten zuiden van Oostpolderweg inrichten tot fietsstraat

A

Kruispunt Oost Ringdijk/ Zuidplaspolderweg/ Oostpolderweg

Aanpassen kruispunt Zuidplaspolderweg/Oostpolderweg – Oostringdijk

A

Oost Ringdijk tussen Zuidplaspolderweg en fietsbrug naar Sluiseiland

Afsluiting Oostringdijk voor autoverkeer wordt in overweging genomen, blijft nu nog zoals het is

A