Dinsdag 8 november 2022 sprak de gemeenteraad over de Programmabegroting 2023-2026 en de Najaarsnota 2022.

De gemeenteraad van Zuidplas stelt Programmabegroting 2023-2026 unaniem vast

Dit is de eerste programmabegroting van de nieuwe bestuursperiode (2022-2026). De ambities uit het collegeprogramma 'Ruimte voor iedereen' zijn verwerkt in de begroting. 

Voorafgaand aan de vergadering vroegen wij de raadsfracties in een notendop aan te geven wat zij belangrijk vinden.

Wat is een Programmabegroting en wat is de Najaarsnota?

In de Programmabegroting staat welke inkomsten de gemeente heeft en waar het geld naartoe gaat het komende jaar. Deze begroting is een belangrijk instrument bij het uitoefenen van de kaderstellende en controlerende rol van de raad.                   

In de najaarsnota informeert het college van B&W de gemeenteraad over de financiën in de eerste acht maanden van het jaar. De Programmabegroting wordt door het college van burgemeester en wethouders opgesteld, maar raadsleden kunnen door middel van vragen, wijzigingsvoorstellen (amendementen) en nieuwe voorstellen (moties) flink wat invloed uitoefenen.

Cock van der Spek - ChristenUnie-SGP

CU/SGP heeft met veel interesse de Programmabegroting 2023-2026 gelezen. Er staan veel mooie en herkenbare dingen in. Voor CU/SGP ligt de prioriteit bij een tweetal zaken. "De oplopende inflatie en stijgende energieprijzen raken iedereen. Inwoners en ondernemers kunnen armoede of geldzorgen ervaren. Hebben we deze inwoners nu goed in beeld? Onze fractie blijft dit nauwgezet volgen." CU/SGP wil dat inwoners die dat nodig hebben op de korte termijn ondersteuning krijgen en op de lange termijn geholpen worden met verduurzamen. Andere prioriteit zijn onze ondernemers. Ook zij hebben onze steun nodig. Een Koop Lokaal actie ziet de CU/SGP als een mooie steun voor de korte termijn en voor de lange termijn meer samenwerking tussen gemeente en ondernemers.

Annika van Gerwen- Westerling - VVD

De VVD Zuidplas ziet het komende jaar met vertrouwen tegemoet. Ondanks lastige dossiers als asielopvang en jeugdzorg, en grote ruimtelijke ontwikkelingen zoals het Vijfde dorp, blijft er ook ruimte voor bestaande en nieuwe ambities voor onze dorpen, voor inwoners en voor ondernemers. Hiervoor hebben we voldoende goed personeel nodig, en daarin zijn we bereid te investeren. "Zorg en duurzaamheid gaan de komende jaren om grote investeringen vragen. Het is belangrijk daarvoor bij het rijk te blijven aandringen op een passende financiële tegemoetkoming." Bij dit alles blijven we scherp op zo laag mogelijke lokale belastingen. We kunnen niet van de inwoners van Zuidplas vragen om een door de Rijksoverheid gecreëerd gat te dichten. Landelijke knaken voor landelijke taken.

Benno de Ruiter - CDA

Momenteel zijn er grote uitdagingen. De stijgende kosten van energie bijvoorbeeld. De CDA-fractie heeft met name aandacht gevraagd voor inwoners die dit hard nodig hebben. Daarnaast is prioriteit van het CDA het behouden van de verschillende dorpse karakters. De nieuwe ontwikkelingen moeten passen bij de dorpen, waar ook ruimte voor nieuwe inwoners nodig is. Voorzieningen, zoals een tweede supermarkt in Zevenhuizen, maar ook de infrastructuur moeten passend zijn binnen deze opgave. We zetten ons in voor ontsluiting en verkeersveiligheid. "Voor de CDA-fractie is het positief dat er extra wordt geïnvesteerd in veiligheid." De dorpen moeten namelijk aantrekkelijk zijn voor inwoners maar criminaliteit weren.

Mark Clavaux - D66

Thuis in Zuidplas is ons motto; en hier zien we veel van terug in deze programma begroting. Veel van de keuzes van dit college kunnen wij steunen; voor ons is het glas niet half vol maar grotendeels vol. "We zullen nog wel extra aandacht hebben voor duurzaamheid en klimaatadaptatie; hier zouden wij sneller willen gaan. We hebben ook extra aandacht voor onderwijs en vinden dat Zuidplas een overkoepelende visie verdient waarin ook het toekomstige ‘Vijfde dorp’ een plek krijgt." En over deze ontwikkeling gesproken: het is een groot project waarbij er veel aandacht is voor de fysieke bouw en wij, als D66, willen dat er ook aandacht blijft voor de gemeenschap. Het moet een echt dorp worden met voorzieningen en een inclusief gemeenschapsgevoel.

Paul van Drenth - Nieuw Elan Zuidplas

De programmabegroting 2023 – 2026 is een document met veel intenties die nadere uitwerking in uitvoering en bijbehorende financiën behoeven. "Gezien de doorwerking van de huidige (inter)nationale omstandigheden daarop (stikstofcrisis, situatie Oekraïne, energieprijzen, inflatie) krijgen de financiën op alle gebieden onze volle aandacht." Wellicht even geen bomen tot in de hemel. Dan maar extra lagere bomen (en groen), daar is NEZ voorstander van. Bewegen in een groene (woon)omgeving is aantoonbaar gezond. Zo ook stressvrij (auto)mobiel bewegen: fileleed bij de voordeur is not done. Aandacht bij uitbreidingen waar bij ons de vraag 'hoe gaan we wonen' boven 'wat gaan we bouwen' staat. Veilig oversteken, openbaar toilet; normaal toch? Ja, net zo normaal als klimaat- en energieadaptatie en een veilige, schone woonomgeving. Lokaal werk aan de winkel dus.

Denise Leliënhof - PvdA/GroenLinks

Wat ons als PvdA/ GroenLinks heeft verbaasd bij het lezen van de programmabegroting is dat het onderwerp kinderarmoede niet expliciet terugkomt. "Het terugdringen van kinderarmoede is, zeker in deze tijd, een onderwerp dat wat ons betreft hoog op de agenda zou moeten staan." Door de hoge energieprijzen en de sterke inflatie lopen we het risico dat kinderen hard geraakt worden. We willen niet dat kinderen bijvoorbeeld zonder ontbijt naar school komen, geen goede winterjas hebben of niet meer kunnen sporten. Armoede heeft grote gevolgen voor kinderen en hun ontwikkeling. Een intensivering van de inzet om kinderarmoede te voorkomen en terug te dringen was wat ons betreft dan ook een logische keuze geweest bij het opstellen van deze begroting.

Jan Baas - SP

Het collegeprogramma staat bol van doelstellingen, als SP zoeken we vooral hoe dit waar te maken. De SP blijft hopen dat er weer een politiebureau komt in onze eigen, groeiende, gemeente. Plannen als een tweejaarlijkse fietsentelling, is wat de SP betreft weggegooid geld. "We moeten de komende tijd vooral goed kijken wat er nodig is om onze inwoners echt te helpen, in plaats van te kijken naar wat anderen denken dat er nodig is." Dure fietsen en laptops zijn geen oplossing voor armoede onder schoolgaande kinderen. Wat de SP betreft nemen we de armoedebestrijding en participatie weer zelf in de hand. Op het gebied van wonen zijn we als gemeente al jaren bezig, maar het gaat niet snel genoeg. De SP ziet graag dat er vanaf 2023 tijdelijke woonunits beschikbaar komen. Alle vier onze dorpen moeten mogelijkheden bieden voor tijdelijke huisvesting.

Sep Pouwels- Nahrvar - Groep Pouwels

De programmabegroting 2023-2026 is breed opgezet vindt groep Pouwels en vraagt daarom extra prioriteiten toe te kennen aan een aantal zaken zoals de toenemende kosten voor jeugdzorg en aan inwoners en lokale bedrijven die financieel in de problemen komen door stijgende energie en voedselkosten. "Vanwege de voortdurende situatie in de wereld moet met meerdere scenario’s in de komende jaren rekening gehouden worden en is een flexibele begroting met focus op hoofdpunten noodzakelijk." Een toename van participatie op basis van zelfbestuur (alle betrokkenen worden vanaf het eerste idee betrokken) levert meer tevreden inwoners op. Uitbreiding van technisch onderwijs voor (toekomstig) personeel voor lokale bedrijven. Beheersing kosten voor Vijfde dorp is belangrijker dan een snelle realisatie met grote financiële overschrijdingen.