Programmacommissie Planning & Control

Taken

  • De werkzaamheden van de programmacommissie Planning & Control bestaan onder andere uit:
  • Aanbevelingen doen voor de benoeming van de externe accountant, inclusief een passend budget. (Hieronder vallen ook de voorbereidende werkzaamheden van de aanstelling van de accountant.)
  • Overleg met de accountant conform artikel 4 van de Controleverordening van de gemeente.
  • Toezicht op de jaarrekening en interne begrotingsbeheersing van de gemeente.
  • Goedkeuring van de reikwijdte van de accountantscontrole en – rapportage (getrouwheid/rechtmatigheid, binnen de wettelijke kaders).
  • Streven naar een efficiënte uitvoering van de accountantscontrole.
  • De gemeenteraad aanbevelen de jaarrekening van de gemeente goed te keuren.
  • (Laten) uitvoeren van speciale onderzoeken voor de gemeenteraad dan wel de afstemming van onderzoeken (bijvoorbeeld ex. artikel 155a Gemeentewet en door de rekenkamer).
  • Daarnaast zal ook de programmacommissie de ‘techniek’ van de p&c-documenten kunnen bespreken.

Er zijn geen personen aan dit bestuursorgaan gekoppeld.

Pagina opties

Wat vindt u van deze pagina?