Nieuw college reserveert benodigde middelen voor zorg inwoners (15-06-2018)

Verlopen op 31-07-2018.
Nieuw college reserveert benodigde middelen voor zorg inwoners

Nu het financiële plaatje op basis van de Jaarstukken 2017 en de Voorjaarsnota 2018 (VJN) helder is, zet het college in op het reserveren van een deel van het positieve jaarrekeningresultaat 2017.

Geld dat beschikbaar blijft waarvoor het bedoeld was. Voornamelijk voor zorg van inwoners en uitkeringen. Het andere deel wil het college bestemmen om de algemene reserve mee te versterken. Hiermee is de komende jaren een gezonde basis gelegd voor een reële financiële begroting met stevige financiële uitdagingen. In het collegeprogramma – binnenkort opgeleverd - zal het college de koers daarvoor gaan schetsen.

Verantwoording afleggen aan de gemeenteraad

Ieder jaar legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over de financiële huishouding van de gemeente. Recent zijn de jaarstukken 2017 (jaarverslag en jaarrekening) opgeleverd, die de cyclus na de Perspectiefnota (PPN), de Programmabegroting en de Voorjaarsnota (VJN) en Najaarsnota (NJN) afsluiten. Het college licht hierin toe welk beleid is gevoerd, welke middelen het heeft ingezet en of er sprake was van tussentijdse aanpassingen of afwijkingen. Aangezien het vorige college al uitgebreid heeft stil gestaan bij de behaalde doelen, richt het nieuwe college zich op de financiële resultaten en afwijkingen. In het eerste kwartaal heeft het vorige college de voortgang van de lopende zaken bewaakt tot het aantreden van het nieuwe college.

Ambities

De VJN 2018 is de eerste tussentijdse afwijkingenrapportage van de beleidskaders, prestaties en middelen, verwoord in de Programmabegroting. Deze Programmabegroting laat nog geen nieuwe vergezichten of radicale beleidswijzigingen zien, vanwege de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Het nieuwe college gaat in het collegewerkprogramma een eerste beeld schetsen van haar ambities en plannen voor de komende jaren, waarin ook de positieve effecten van de rijksuitkering (meicirculaire) nog zullen worden verwerkt.

Pagina opties

Wat vindt u van deze pagina?