Veelgestelde vragen Wmo-loket

Op deze pagina vindt u een overzicht van de meestgestelde vragen over de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Staat uw vraag hier niet bij neemt u dan contact op met het Wmo-loket.

Hoe vraag ik een Wmo voorziening aan?

Om hulp of ondersteuning aan te vragen, neemt u contact op met het Wmo-loket door het meldingsformulier in te vullen. U vindt het contactformulier op de pagina 'Contact met het Wmo-loket'. Vervolgens maakt de Wmo-consulent binnen vijf werkdagen een afspraak met u voor een persoonlijk gesprek bij u thuis, het zogenoemde ‘keukentafelgesprek’. 

De Wmo-consulent komt bij u langs voor een eerste gesprek. In dat gesprek bekijkt de consulent samen met u waarom u een Wmo-voorziening aanvraagt. Tijdens dit gesprek komt het begrip ‘eigen kracht’ aan de orde. Wat kunt u bijvoorbeeld zelf doen om uw beperkingen op te lossen, met hulp van familie, vrienden, kennissen of vrijwilligers. De consulent helpt u bij het zoeken naar de beste manieren om uw beperkingen op te lossen.

Als uit het gesprek blijkt dat u zelf, op eigen kracht, uw beperkingen kunt oplossen, dan neemt de consulent geen aanvraag voor een individuele voorziening in. Als u niet in staat bent om uw beperkingen op eigen kracht op te lossen, dan neemt de consulent wel een aanvraag in behandeling. De consulent heeft vervolgens 8 weken de tijd om de aanvraag af te handelen. Mocht een medisch advies nodig zijn, dan wordt de afhandelingstermijn met vier weken verlengd.

Hoe bestel ik een rit met de GroeneHartHopper?

U bestelt een rit via telefoonnummer 0800 022 0900 of via www.groeneharthopper.nl. Op de website staan ook de actuele tarieven van de GroeneHartHopper.

Als u van de gemeente een indicatie voor een CVV-pas heeft gekregen, ontvangt u bij de toekenningsbeschikking een informatiefolder van de GroeneHartHopper. Het kan ook zijn dat u deze folder tijdens het huisbezoek van de consulent heeft ontvangen. In deze folder staat duidelijk beschreven wat het CVV inhoudt en hoe het werkt.

Regels voor reizen met de GroeneHartHopper

 • De gemeente levert geen OV-passen. Dit kan alleen nog direct bij de vervoerder;
 • Een OV-pas kan alleen op naam van een persoon worden gezet. Niet op naam van een instelling. Één persoon reist per pas;
 • U kunt maximaal 5 zones met de Groene Hart Hopper reizen. Als u verder moet reizen dient u over te stappen op het reguliere OV;
 • Overstappen op het openbare vervoer kan niet meer als prioriteitsrit worden aangevraagd;
 • Voor een religieuze viering in bijvoorbeeld een moskee kan een prioriteitsrit worden aangevraagd;
 • De maximale omrijd tijd is bij 2 zones 15 minuten, vanaf de 3e zone is dit maximaal 30 minuten;
 • Bij een loosmelding mag de retourrit niet automatisch komen te vervallen. Dit mag alleen als er contact is geweest met u als reiziger en u instemt met het annuleren van de retourrit;
 • Tijdens reguliere spitstijden mag de vervoerder geen ritten weigeren. Er kan wel een vrijblijvend voorstel gedaan worden voor een alternatieve tijd.
 • Klachten over reizen met de Groene Hart Hopper? Neem contact op via 0900 - 600 8008 (€ 0,35 per gesprek ex. gesprekskosten). Uw klacht moet binnen 3 weken na de desbetreffende rit ingediend zijn.
 • De kosten voor het gebruik van de Groene Hart Hopper staan op www.groeneharthopper.nl

Wie komt in aanmerking voor een Wmo voorziening?

De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) maakt gemeenten verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning aan al hun burgers. De wet geldt sinds 2007. Het doel is dat iedereen, al dan niet geholpen door familie, vrienden of bekenden, kan meedoen aan de samenleving.

De Wmo geldt voor alle burgers: gezonde mensen en mensen met beperkingen, door ouderdom, een (verstandelijke) beperking, een chronisch psychisch probleem, een psychosociaal probleem, en ouders en kinderen met opvoed problemen.

Welke voorzieningen vallen onder de Wmo?

De belangrijkste voorzieningen die onder de Wmo vallen zijn:

 • Hulp bij het huishouden
 • Diverse woonaanpassingen: bijvoorbeeld een douchestoel of een aanpassing aan de woning om de door- en/of toegankelijkheid van de woning te verbeteren
 • Diverse vervoersvoorzieningen: bijvoorbeeld een CVV-pas of een scootmobiel
 • Dagbesteding (gespecialiseerde dagbesteding)
 • Begeleiding (gespecialiseerde begeleiding)

Mocht u een vraag hebben over een voorziening en of deze wel of niet onder de Wmo valt, neem dan contact op via de pagina 'Contact met het Wmo-loket'.

Wat is zorg in natura?

Als u kiest voor zorg in natura krijgt u de zorg die u nodig heeft via een zorgaanbieder. De zorgaanbieder heeft een contract met de gemeente. U heeft dan zelf geen omkijken naar de financiële afhandeling. Dit regelt de gemeente direct met de zorgaanbieder. De gemeente heeft contracten met enkele aanbieders. U vindt de aanbieders terug op de pagina 'Zorg in natura' op deze website.

Wat moet ik doen als de toekenningsdatum voor mijn hulp in de huishouding verloopt?

U bent zelf verantwoordelijk voor het indienen van een verlenging van uw huidige aanvraag hulp bij het huishouden wanneer deze verloopt. Bent u van mening dat u na het eindigen van de toekenningperiode nog steeds in aanmerking komt voor hulp bij het huishouden? Dan vragen wij u acht weken voor het eindigen van de toekenningperiode een nieuwe aanvraag in te dienen.

Wij wijzen u erop dat wij niet met terugwerkende kracht verlengen. De datum waarop u de aanvraag voor verlenging doet is dus van belang. Wanneer u voor het eindigen van uw toekenningperiode  een verzoek om verlenging doet, wordt deze (bij een positief besluit) aansluitend aan het einde van de deze periode verlengd. Wanneer u een verzoek tot verlenging doet na het eindigen van de toekenningperiode, gaan wij uit van de aanvraagdatum. Dit laatste kan tot gevolg hebben dat u een week tot enkele weken geen hulp bij het huishouden ontvangt.

Mag ik mijn Wmo-voorziening meenemen op vakantie?

Ja dat mag.

Gaat u naar het buitenland, dan dient u voor voorzieningen met een WA-verzekering een groene kaart mee te nemen. De groene kaart is op te vragen bij uw leverancier.

Wanneer u binnen Nederland verblijft en u heeft pech, kunt u een reparatieverzoek indienen bij de leverancier zoals u dat normaal ook doet. Bent in u het buitenland, dan voert de leverancier geen reparaties uit.

Indien u uw hulpmiddel meeneemt op vakantie, geven wij u het advies om een reisverzekering af te sluiten waarbij het Wmo-hulpmiddel volledig verzekerd is.

Hoe vraag ik een Gehandicaptenparkeerkaart aan?

U kunt deze via de link 'Gehandicaptenparkeerkaart' aanvragen, het is raadzaam om eerst contact op te nemen met het Wmo loket zij kunnen u informeren over de aanvraagprocedure.

Hoe vraag ik een Gehandicaptenparkeerplaats aan?

U kunt een gehandicaptenparkeerplaats alleen aanvragen als u al in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart. Heeft u deze al in uw bezit ga dan naar de pagina: Gehandicaptenparkeerplaats.

Hoe dien ik een bezwaar in?

Stuur uw gemotiveerd bezwaarschrift naar:

College van burgemeester en wethouders gemeente Zuidplas
Postbus 100, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel.

Verstuur het bezwaarschrift binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit. Het bezwaarschrift dient gemotiveerd en door u ondertekend te zijn. Stuur een kopie van het besluit met uw bezwaarschrift mee.

Wanneer ben je mantelzorger?

Zorgt u langdurig en intensief voor een hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur? Dan bent u mantelzorger. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Het betreft hier geen alledaagse zorg, maar zorg die wordt verleend, omdat dat door omstandigheden nodig is.

Ik ga verhuizen naar de gemeente Zuidplas, wat moet ik doen met mijn huidige voorziening(en)?

Neem contact op met het Wmo loket zij kunnen u informeren over de procedures en regels.

Mijn kind volgt speciaal onderwijs, kom ik in aanmerking voor een reiskostenvergoeding?

Ga naar de pagina 'Leerlingenvervoer, vergoeding' voor meer informatie en het aanvragen van een tegemoetkoming leerlingenvervoer.

Pagina opties

Wat vindt u van deze pagina?