Historie Hoofdweg

De Hoofdweg is een gebiedsontsluitingsweg tussen Capelle aan den IJssel en Nieuwerkerk aan den IJssel. Deze weg maakt deel uit van de zuidelijke ontsluitingsroute van de Rotterdamse wijk Nesselande. Op deze pagina leest u de historie van het project Capaciteitsverruiming Hoofdweg.

Achtergrond

De verkeersdruk op de Hoofdweg is de afgelopen jaren om twee redenen toegenomen. Ten eerste is sprake van een algemene verkeerstoename: er rijdt meer verkeer. Ten tweede is de Rotterdamse wijk Nesselande ontwikkeld, waarvan een van de drie ontsluitingsroutes aansluit op de Hoofdweg. In 2001 hebben de toenmalige gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel en de gemeente Rotterdam afspraken gemaakt over capaciteitsverruiming. Deze afspraak gaat uit van een verbreding van de Hoofdweg tussen de gemeentegrens met Capelle aan den IJssel en de kruising Hoofdweg - Laan van Avant-Garde in Nieuwerkerk aan den IJssel, aangeduid als de Hoofdweg-West.

Raadsbesluit 2011: maatwerkoplossing met 2 x 1 rijstrook biedt voldoende capaciteit

De gemeente Rotterdam heeft de gemeente Zuidplas in 2010 verzocht om over te gaan tot verbreding van de Hoofdweg-West naar 2x2 rijstroken. Op 20 december 2011 besloot de raad van Zuidplas echter om ‘niet akkoord te gaan met een rijbaanverdubbeling van de Hoofdweg-West naar 2x2 rijstroken’. De raad stemde wel in ‘met een maatwerkoplossing voor de Hoofdweg-West’ . Deze gaat uit van een wegontwerp met 2x1 rijstroken en voldoende capaciteit. Lees het 'Hoofdweg-West - raadsbesluit' (pdf 1,7 Mb) dat op 20 december 2011 is genomen.

Raadsbesluit 2013: verdubbelen naar 2 x 2 rijstroken noodzakelijk voor capaciteit

In vervolg op dit raadsbesluit zijn de gemeenten Rotterdam en Zuidplas in januari 2012 gestart met een nieuw verkeersonderzoek naar het functioneren van de Hoofdweg en de totale ontsluiting van de wijk Nesselande. Achtereenvolgens zijn de volgende stappen gezet.

 1. In januari/februari 2012 hebben de gemeenten Capelle aan den IJssel, Rotterdam en Zuidplas actuele verkeersgegevens verzameld door middel van verkeerstellingen. De verkeerstellingen hebben plaatsgevonden op wegvakken en kruispunten op de Hoofdweg en in de directe omgeving van de Rotterdamse wijk Nesselande. Het college heeft de bevindingen aan de raad gerapporteerd in 'Hoofdweg-West - raadsinformatienota B254' (pdf 642 kb). De verkeerstellingen zijn aanleiding geweest om nieuwe verkeersprognoses op te laten stellen voor de Hoofdweg-West.
 2. Door Royal Haskoning DHV zijn met behulp van het RVMK, het verkeersmodel van de Stadsregio Rotterdam, nieuwe verkeersprognoses opgesteld voor 2020. De nieuwe verkeersprognoses zijn onder meer gebaseerd op de verkeerstelling uit 2012 en een actuele inschatting van het ruimtelijk programma voor de periode 2012-2020. Deze verkeersprognoses zijn integraal opgenomen in bijlage 1 van het rapport 'Hoofdweg-West - rapport beoordeling verkeerskundige varianten' (pdf 1,9 MB).
 3. Op basis van de nieuwe verkeersprognoses voor het jaar 2020 hebben de gemeenten Rotterdam en Zuidplas een afweging gemaakt in verkeerskundig inrichtingsvarianten voor de Hoofdweg-West. De resultaten zijn vastgelegd in het rapport Hoofdweg-West - rapport beoordeling verkeerskundige varianten 20-12-2012. In dit rapport wordt geconcludeerd dat de benoemde ‘Optimaliseringvariant’, die binnen strikte inrichtingsvoorwaarden uitgaat van een profiel met 2x1 rijstroken, voldoende oplossend vermogen biedt voor een goede verkeersafwikkeling in 2020. Daarbij wordt wel opgemerkt dat er tijdens de spitsperiode af en toe een wachtrij kan ontstaan. Zie het rapport ‘Hoofdweg-West - rapport beoordeling verkeerskundige varianten' (pdf 1,9 MB).

In vervolg op de bovengenoemde onderzoeken die de gemeenten Rotterdam en Zuidplas gezamenlijk hebben uitgevoerd, heeft de gemeente Rotterdam op 4 april 2013 per brief gereageerd op het raadsbesluit van Zuidplas van 20 december 2011. Bekijk hier de 'Brief van de gemeente Rotterdam' (pdf 2,7 Mb). In haar reactie geeft de gemeente Rotterdam aan dat zij onder de volgende voorwaarden kan instemmen met capaciteitsverruiming binnen een profiel van 2x1 rijstroken:

 • Een gestrekt profiel van de rijbanen met losliggende rijstroken (doorgetrokken middenberm);
 • Lange in- en uitvoegstroken bij meerstrook kruispunten;
 • Bij voorkeur geen, maar maximaal één aansluiting van de noordelijke en één aansluiting van de zuidelijke parallelweg;
 • Een goede verkeersafwikkeling op kruispunten;
 • Een vergelijkbare inrichting op het tracédeel tot aan de Schollevaartse Dreef in Capelle aan den IJssel, eveneens met zo min mogelijk aansluitingen.

In maart 2013 heeft de Nationale Bomenbank een 'Hoofdweg - bomen effect analyse en verplantbaarheidsonderzoek' (pdf 5,4 Mb) uitgevoerd naar de bomen aan de Hoofdweg-West. Geconcludeerd wordt dat na reconstructie van de weg de levensduur van de bomen 5-10 jaar bedraagt en dat de bij reconstructie van de weg niet-handhaafbare bomen niet-verplaatsbaar zijn. Deze inzichten ten aanzien van de bomen aan de Hoofdweg-West worden meegenomen in een beplanting advies bij het definitieve wegontwerp voor de Hoofdweg-West.

In vervolg op de brief van de gemeente Rotterdam, zijn de gemeenten Capelle aan den IJssel, Rotterdam en Zuidplas gestart met een uitwerking in een wegontwerp van de Optimalisering variant binnen een profiel van 2x1 rijstroken. In concept is een eerste schetsontwerp opgesteld dat is besproken met belanghebbenden op 23 en 27 mei 2013. De tekening met het 'Hoofdweg-West - Concept schetsontwerp' (pdf 2,8 Mb) brengt twee varianten in beeld: een profiel zonder keermogelijkheid en een profiel met keermogelijkheid. Daarbij is uitgegaan van de voorwaarden zoals genoemd in het rapport ‘Hoofdweg-West - rapport beoordeling verkeerskundige varianten’ (pdf 1,9 Mb) en de 'Brief van de gemeente Rotterdam' (2,8 Mb) van Rotterdam.

In vervolg op de informatiebijeenkomsten met belanghebbenden op 23 en 27 mei 2013, is de raad op 18 juni 2013 geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van de Hoofdweg-West. De reacties van belanghebbenden zijn op hoofdlijnen teruggekoppeld aan de raad. Bekijk de presentatie van die avond 'Presentie voor belanghebbenden' (pdf, 1Mb) en een 'Nieuwe variant van de belangenvereniging Hoofdweg' (pdf, 1Mb) gebaseerd op 'Uitgangspunten van de belangenvereniging Hoofdweg' (pdf, 67 kB) die de belangenvereniging hanteert.  

Het college heeft voor de opiniërende raadsvergadering van 3 september 2013 een raadsvoorstel over de Hoofdweg-West aangeboden. Bekijk hier het 'Raadsvoorstel' (pdf 154 Kb). Het college constateert in dit raadsvoorstel dat capaciteitsverruiming van de Hoofdweg-West mogelijk is binnen een profiel met 2x1 rijstroken, maar dat dit zwaarwegende nadelen kent. Daarom stelt het college voor om met een nieuw kader over te gaan tot capaciteitsverruiming binnen een profiel met 2x2 rijstroken. De raad heeft besloten om dit raadsvoorstel op 3 september niet in behandeling te nemen en het college verzocht om eerst een ontwerp op te stellen van een profiel met 2x2 rijstroken. Tevens vroeg de raad om een goede vergelijking tussen verschillende inrichtingsvarianten. Deze aanvullende informatie is gepresenteerd tijdens een raadsinformatie bijeenkomst op 1 oktober 2013.

Op dinsdag 1 oktober 2013 zijn tijdens een raadsinformatiebijeenkomst diverse inrichtingsvarianten voor de Hoofdweg-West toegelicht. Op verzoek van de gemeenteraad is ook een concept schetsontwerp van een profiel met 2x2 rijstroken opgesteld. Bekijk de 'Paneelpresentatie' (pdf, 1,9 Mb) die op 1 oktober is gebruikt en de 'Presentatie' (pdf, 2Mb) die gegeven is.

Op 26 november 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd met het raadsvoorstel 'Inrichtingsplan wegvak Hoofdweg-West', waardoor capaciteitsverruiming op het wegvak van de Hoofdweg-West plaats kan vinden binnen een profiel van 2x2 rijstroken conform het opgenomen definitieve schetsontwerp.

Raadsbesluit 2016: alsnog capaciteitsverruiming binnen profiel met 2 x 1 rijstrook

Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 is in het coalitieakkoord opgenomen dat de voorgenomen verdubbeling moest worden heroverwogen. In de zomer van 2015 zijn door het college drie varianten (u kunt het bestand 'Hoofdweg variant 1-2-3' onderaan deze pagina downloaden) aan de gemeenteraad getoond tijdens een openbare informatieavond. Twee varianten gingen uit van een profiel met 2 x 2 rijstroken (Hoofdweg variant 1) met keerlus, en een variant met keerrotonde in Capelle aan den IJssel (Hoofdweg variant 2) en een variant met 2 x 1 rijstrook (Hoofdweg variant 3).

Op basis van de verkeersonderzoeken heeft het college geconstateerd dat het handhaven van het huidige profiel op de Hoofdweg-West geen optie is. De huidige doorstromingsproblemen kunnen naar de mening van het college wel in voldoende mate worden aangepakt met een ombouw naar een profiel met 2 x 1 rijstrook conform variant 3 en is tot circa 2025 toereikend. Daarna kan een noodzakelijke ombouw naar een profiel met 2 x 2 rijstroken alsnog aan de orde zijn. Hierop volgend heeft in januari 2016 een consultatie over het voorlopig ontwerp voor variant 3.1 plaatsgevonden.

Op 29 maart 2016 heeft de gemeenteraad van Zuidplas ingestemd met het raadsvoorstel 'Heroverweging verdubbeling Hoofdweg'. Dit betekent dat wordt afgezien van een verdubbeling van de Hoofdweg naar een profiel met 2 x 2 rijstroken. Wel wordt de Hoofdweg heringericht naar een nieuw profiel met 2 x 1 rijstrook. Hiertoe heeft de gemeenteraad het voorlopig ontwerp van variant 3.2 vastgesteld. Daaraan voorafgaand heeft de gemeenteraad per amendement bepaald dat de volgende wijzigingen in het ontwerp doorgevoerd dienen te worden:

 • Het toepassen van de meest minimale rijbaanscheiding die mogelijk is om de rijbanen zo dicht mogelijk tegen elkaar aan te hebben.
 • De keerlus in stand houden en voor de keerlus een "druppel" maken om ruimte te hebben voor de keerlus en het verkeer te vertragen.
 • In stand houden van het oversteekeiland tussen de rijbanen voor de fietsers bij de fietsoversteek ter hoogte van het Weidezoompad.

Pagina opties

Wat vindt u van deze pagina?