Om ervoor te zorgen dat huidige en toekomstige generaties inwoners en bedrijven uit Zuidplas en omgeving over voldoende energie beschikken versterken TennetT Liander en Stedin het elektriciteitsnet in Zuid-Holland.

Daarnaast hebben we te maken met een groot en groeiend aanbod van opgewekte duurzame elektriciteit. De komende jaren neemt de elektriciteitsvraag naar verwachting toe, onder meer door 'van het gas af', elektrisch vervoer en elektrificatie bij bedrijven. Met deze uitbreiding garanderen de netbeheerders in de toekomst de elektriciteitsvoorziening in Gemeente Zuidplas, Waddinxveen, Lansingerland, Zoetermeer en Gouda.

Onvoldoende capaciteit op het net

Op dit moment heeft het elektriciteitsnet van Liander in de Zuidplaspolder onvoldoende capaciteit om aan alle aanvragen van bestaande en nieuwe klanten te voldoen. Bestaande klanten kunnen niet groeien in hun capaciteit. Nieuw te ontwikkelen woonwijken, bedrijven en zonneparken in de regio kunnen niet aangesloten worden. Ook is capaciteit van de huidige kabelverbindingen van netbeheerders Stedin en TenneT in de gemeenten Gouda, Zoetermeer en Lansingerland op termijn onvoldoende om in de groeiende elektriciteitsvraag te voorzien.

Tijdelijke oplossing; flexibiliteitsmarkt Liander en Stedin

Liander startte al in 2019 met een tijdelijke oplossing: de flexibiliteitsmarkt. Stedin volgde eind 2020. Dit houdt in dat tuinders en andere grootschalige afnemers in dit gebied de energievraag anders inplannen op het net. Zij krijgen een prijsprikkel voor het afnemen van energie of energie terugleveren aan het net op momenten dat het energienet ontlast moet worden. Hiermee voorkomen de lokale netbeheerders dat in de periode tot oplevering van het nieuwe station in 2024 het net wordt overbelast.

Wat gaat er gebeuren

Het nieuw te bouwen hoogspanningsstation is dus hard nodig in de Zuidplaspolder. In de gemeente Zuidplas betreft het uitbreidingen van het elektriciteitsnet op zowel 150 kV als op 20 kV niveau. 

  • Een nieuw 150/20 kV hoogspanningsstation, waar TenneT een schakeltuin en dienstgebouw realiseert en Liander en Stedin een gebouw plaatsen waar de transformatoren in staan
  • Ontsluitende 20 kV middenspanningsverbindingen die nodig zijn voor de regionale netbeheerders Liander / Stedin (t.b.v.de distributie van energie voor meerdere gemeenten: naast gemeente Zuidplas zijn dit o,a.  Waddinxveen, Lansingerland, Zoetermeer en Gouda)
  • 150 kV verbindingen vanuit het nieuwe TenneT station in Bleiswijk naar het nieuwe hoogspanningsstation in de gemeente Zuidplas.

Locatie en kabeltracé

Voor de bouw van een nieuw hoogspanningsstation onderzochten de netbeheerders een aantal locaties. Deze locaties werden voorgelegd aan de provincie Zuid-Holland en diverse gemeenten. Niet alle locaties lenen zich voor dergelijk bouwwerk, daarom zijn zorgvuldige afwegingen gemaakt. Er is bewust gekozen voor een locatie buiten de bebouwde omgeving en in dit geval vlakbij de snelweg en het kassengebied. Op www.tennet.eu/zuidplaspolder ziet u waar het nieuwe hoogspanningsstation in Zuidplaspolder is gepland.

Kabelverbinding van Bleiswijk naar Zevenhuizen-Zuidplaspolder

TenneT bouwt ook in Bleiswijk een nieuw hoogspanningsstation voor 150kV. Dat doen we naast het bestaande 380 kV station Bleiswijk. Van daaruit legt TenneT drie kabelcircuits aan naar het nieuwe hoogspanningsstation Zevenhuizen/ Zuidplaspolder. Het gaat hier om een kabeltracé van zo'n 8 km.

Bestemmingsplan kabeltracé

We verwachten dat we het bestemmingsplan voor de ondergrondse kabel in het tweede kwartaal van dit jaar ter inzage kunnen leggen. Dit schuift iets op, omdat we nog in gesprek zijn met diverse partijen.

Informatieavond Hoogspanningsstation

Op 28 januari 2021 organiseerden Gemeente Zuidplas, TenneT, Stedin en Liander een informatieavond over de komst van het Hoogspanningsstation.
Deze informatieavond is hieronder terug te kijken.

Informatieavond 11 maart 2021

Tijdens de bijeenkomst van TenneT op 11 maart 2021 zijn er een aantal vragen gesteld. Bekijk of download het overzicht 'Zuidplaspolder antwoorden 11 maart 2021' hier. 

Veelgestelde vragen

Waarom is er voor deze locatie gekozen en niet bijvoorbeeld dichter bij Bleiswijk? Of bij een onderstation van Liander/Stedin

Samen met de provincie Zuid Holland, gemeente Zuidplas en omliggende gemeenten hebben de netbeheerders gezocht naar de beste plek voor een hoogspanningsstation. Deze locatie is gevonden vlakbij de kassen, de snelweg en de provinciale weg in de Zuidplaspolder. De locatie is groot genoeg om een station te bouwen, ligt buiten de bebouwde kom. Als we kijken naar geluid en elektromagnetische velden, is dit een zeer geschikte plek.

Dit plan past niet in de huidige bestemming van deze plek. Hoe kan het dat dit plan er toch ligt

Juist omdat deze nieuwe ontwikkeling niet past in het geldende bestemmingsplan dient er een nieuw bestemmingsplan opgesteld te worden om deze nieuwe ontwikkeling planologisch mogelijk te maken. Van dit nieuwe bestemmingsplan is nu een ontwerpversie gereed.

Hoe zit het met het geluid van het hoogspanningsstation

Het akoestisch onderzoek toont aan dat het geluid (ruim) voldoet aan de wettelijke criteria en het geluid zal door het station niet toenemen. Ook hierdoor ontstaat geen mogelijk gezondheidsrisico. Het geluid zal helemaal opgaan in het omgevingsgeluid dat nu al aanwezig is van het spoor, verkeer van de N219 en de A12. 

TenneT plaatst twee compensatiespoelen die geluid produceren en Liander en Stedin plaatsen op hun deel transformatoren om de spanning te kunnen terugbrengen naar een lagere spanning. Deze transformatoren maken geluid. De bouw van het hoogspanningsstation voldoet aan de wettelijke normen (Wet geluidhinder). De cumulatieve geluidbelasting zal niet waarneembaar toenemen; het geluid gaat op in omgevingsgeluid. In de directe nabijheid – binnen de geluidzone - van het te bouwen hoogspanningsstation bevinden zich geen geluidgevoelige bestemmingen.

Hoe zit het met waardevermindering van de woning vlakbij het hoogspanningsstation

TenneT heeft hiervoor een planschade-overeenkomst met de gemeente gesloten.

Op de visualisatie van het hoogspanningsstation staan masten/pieken ingetekend. Wat zijn dat

Wat u daar ziet zijn bliksempieken. Die worden straks hooguit 30 meter hoog.

Hoe gaan de verkeersbewegingen naar het nieuwe hoogspanningsstation? Wordt er een aftakking gemaakt van de N219

In principe niet. De weg parallel aan het spoor zal als toegangsweg voor het bouwverkeer dienen. Na de bouwfase zijn er vrijwel geen verkeersbewegingen. Het betreft een onbemand station. Verkeersbewegingen die er wel zijn, zijn voor onderhoud en het oplossingen van storingen e.d.

Vragen over het tracé van de kabel

Waarom is dit tracé gekozen en wordt het niet parallel aan de A12 aangelegd

Het voorgenomen tracé is nog niet definitief. Op dit moment worden nog gesprekken gevoerd met de gemeente en een aantal perceeleigenaren voor een optimale ligging van het tracé. Het voorgenomen tracé is door een haalbaarheidsstudie en gesprekken met de gemeente Zuidplas tot stand gekomen en lijkt het meest geschikt voor de aanleg van de ondergrondse hoogspanningskabel. We begrijpen de vraag van de perceeleigenaren. En het lijkt ook logisch om de kabel parallel aan de A12 neer te leggen. Bij het zoeken en vinden van een tracé zijn diverse criteria waaraan moet worden voldaan. Langs de A12 ligt een defensieleiding. De eisen rondom deze leiding zijn een belangrijke afweging geweest in de bepaling van het voorgenomen tracé zoals dat er nu ligt. Dit tracé kwam als beste naar voren, maar wordt op een aantal punten nog verder onderzocht. Bij de bepaling van het tracé is onder andere rekening gehouden met: 

  • Huidige en toekomstige infrastructuur zowel ondergronds als bovengronds 
  • En met mogelijke bundeling daarvan
  • Gevoelige bestemmingen
  • Elektromagnetische velden
  • Natuur, bodem, archeologie, wateren 
  • Maatschappelijke en financiële aspecten. 

Komen er hoogspanningsmasten op dit tracé

Nee, TenneT legt een ondergrondse hoogspanningsverbinding (kabel) aan tussen Bleiswijk en Zevenhuizen. Liander en Stedin leggen vanuit Zevenhuizen naar hun onderstations ook ondergrondse verbindingen aan.

Hoe diep komt de kabel te liggen

De kabel tussen Bleiswijk en Zevenhuizen wordt met boringen en open ontgravingen geplaatst. De diepte van een open ontgraving is ongeveer 1.80 meter. De diepte van de boringen is afhankelijk van waar we onderdoor moeten. Dit kan variëren van 15 meter tot dieper. Bij een open ontgraving is het niet toegestaan bovenop de kabel te bouwen. Over het gebruik van de bovenliggende grond worden specifieke afspraken gemaakt over de mogelijkheden en belemmeringen. We houden een strook aan van 2x 15 meter uit het hart van de kabel waarbinnen u niet mag bouwen. Verderop vindt u meer uitleg over uw rechten als grondeigenaar en over de gezondheidseffecten.

Komen er nog meer kabels

Ja, zowel Stedin als Liander, de regionale netbeheerders, moeten vanaf het nieuwe hoogspanningsstation Zevenhuizen-Zuidplaspolder hun 20kV-kabels aanleggen naar de bestaande onderstations. Deze tracés zijn nog niet bepaald en worden in de loop van dit jaar verder uitgewerkt.

Ik heb verschillende plannen voor de toekomst, zoals stoppen met mijn bedrijf, slopen en huizen terugbouwen op onze kavel. De aanvraag voor deze plannen ligt al bij de gemeente. Kan dit nog wel

Of de plannen die u heeft planologisch kunnen, zal de gemeente moeten beoordelen. Vanuit technisch oogpunt en voor het beschermen van de ondergrondse kabel, kunnen er mogelijk beperkingen zijn voor het gebruik van de grond boven onze kabels. Daarover kunnen wij u informeren in een gesprek.

Er zijn perceeleigenaren op het kabeltracé die veel later informatie kregen, hoe kan dat

Het is natuurlijk vervelend dat sommige perceeleigenaren in een laat stadium bericht van ons kregen. Dit is ook niet onze normale werkwijze. In het najaar van 2020 werden de grondeigenaren benaderd over de plannen rondom het tracé. Na gesprekken met een aantal grondeigenaren en met het oog op toekomstige ontwikkelingen, is het tracé een klein stukje verplaatst. Daarmee kregen we een viertal nieuwe grondeigenaren in beeld. Deze grondeigenaren konden we helaas niet eerder benaderen. De rentmeester van TenneT zal (of heeft dat inmiddels) contact met u zoeken en u uitgebreid informeren.

Welke invloed heeft de kabel of het tracé op nieuwbouw

Voor zover er nu plannen bekend zijn bij de gemeente over nieuwbouwplannen, zijn die meegenomen in het bepalen van het tracé. Als de kabel er ligt, dan mogen er binnen een afstand van 15 meter tot de kabel geen woningen worden gebouwd.

Wat zijn de rechten van grond- of perceeleigenaren

Voor aanleg en instandhouding van hoogspanningsinfrastructuur is grond nodig. TenneT koopt deze grond lang niet altijd zelf aan, maar wil in de meeste gevallen afspraken maken met grondeigenaren en – gebruikers. De afspraken over wederzijdse rechten en plichten en over de vergoedingen, die TenneT daar tegenoverstelt, worden vastgelegd in overeenkomsten. Voordat het/een tracé definitief wordt, stellen we eerst de grondeigenaren schriftelijk op de hoogte van de plannen. Dat hebben we in het najaar van 2020 gedaan voor dit tracé. Vervolgens gaan we met grondeigenaren in gesprek. Die gesprekken worden door onze rentmeesters gevoerd. Die gesprekken gaan over onder andere toestemming voor het betreden van de grond voor onderzoeken en ook over het gebruik van een strook grond die TenneT nodig heeft om de kabel te laten aanleggen. Als grondeigenaar bent u tot niets verplicht, natuurlijk zijn we als netbeheerder wel gebaat bij de medewerking van grondeigenaren en dat met hen een zogenaamde ZRO (zakelijk recht overeenkomst) afsluiten. Het uitgangspunt is zo min mogelijk belemmering, hinder en schade te veroorzaken. Mocht er toch schade ontstaan, dan wordt deze uiteraard door ons vergoed. Ook voor mogelijke schade door het gebruik van het perceel, zoals gewassen- en inkomensschade, ontvangt u een volledige schadevergoeding. Daarnaast ontvangt u voor het verlenen van de ‘betredingstoestemming’ een meewerkvergoeding. De rentmeester met wie u in gesprek bent of gaat, kan u alles hierover vertellen. Ook vertelt hij/zij hoe de procedure verloopt, wat u kunt doen als u het niet met de ligging van het tracé eens bent en welke procedurele stappen u moet/kunt zetten. In sommige gevallen kan het zijn dat u als grondeigenaar en TenneT het niet eens worden over de af te sluiten overeenkomst. In dat geval dienen wij een verzoek in bij de Minister van Infrastructuur & Waterstaat om op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht de gedoogplicht op te leggen. Dat wil zeggen dat de rechthebbende(n) van het perceel, door de minister, de verplichting wordt opgelegd om de hoogspanningsverbinding op of in zijn percelen toe te staan. Voorwaarde voor het opleggen van een gedoogplicht is, onder meer, dat wij moeten aantonen dat het ondanks de noodzakelijke inspanningen, niet is gelukt om tot een overeenstemming te komen. Daarnaast moet de ondergrondse hoogspanningsverbinding voor de rechthebbende niet meer belemmeringen opleveren dan nodig. Op de projectsite van TenneT staat een uitgebreide brochure online over wat er op uw grond gebeurt.

Wat zijn de gezondheidseffecten van het hoogspanningsstation en de kabel en wat betekent dat voor de afstand tot woningen

In tegenstelling tot bovengrondse hoogspanningslijnen is er in Nederland geen voorzorgbeleid voor kabels en hoogspanningsstations. Om ongerustheid bij omwonenden te voorkomen, heeft TenneT, maar ook Liander en Stedin, bij diverse ondergrondse verbindingen en hoogspanningsstations onderzoek uitgevoerd naar magneetvelden. Daaruit volgt dat mag worden aangenomen dat de contour van 0,4 microTesla (jaargemiddeld) voor stations binnen 50 meter vanuit het hek rondom het station ligt. De contour van 0,4 microTesla voor het voorgenomen kabeltracé is 2x15 meter, gemeten vanuit het hart van de verbinding.

Binnen 50 meter van het hoogspanningsstation Zevenhuizen-Zuidplaspolder en binnen 2x15 meter van de ondergrondse hoogspanningsverbinding tussen Bleiswijk en Zevenhuizen liggen geen woningen. Gezien de afstand van woningen ten opzichte van het kabeltracé en het station hoeft u zich geen zorgen te maken over magneetvelden. Als we naar deze contouren kijken, zien we dat binnen die afstanden ook geen crèches of kinderdagverblijven liggen waar kinderen langdurig zouden kunnen verblijven. Hierdoor ontstaat geen mogelijk gezondheidsrisico. U kunt uitgebreide informatie over elektromagnetische velden vinden op de website van het kennisplatform: www.kennisplatform.nl/hoogspanningslijnen-en-elektriciteitsnetwerk. Ook kunt u uw eigen GGD of het RIVM raadplegen.

Zijn er Europese normen of regels als het gaat om straling? En wanneer worden die nationaal ingevoerd

Er zijn geen wettelijke limieten voor blootstelling aan magnetische velden, maar er is wel sprake van Europees en nationaal beleid. Op basis van dat beleid geldt voor alle hoogspanningsverbindingen een blootstellingslimiet van 100 microtesla conform de aanbeveling van de Europese Unie (Europese Richtlijn 1999/519/EC). Deze waarde wordt ook in Nederland gehanteerd. Op voor publiek toegankelijke plaatsen nabij hoogspanningsinfrastructuur van TenneT wordt deze limiet nergens overschreden.

Vragen over de procedure

Bestemmingsplan kabeltracé

We verwachten dat we het bestemmingsplan voor de ondergrondse kabel in het derde kwartaal van dit jaar ter inzage kunnen leggen. Dit schuift iets op, omdat we nog in gesprek zijn met diverse partijen.

Communicatie rondom de procedure

De eigenaren van de percelen waar de kabel doorheen loopt en de eigenaren van de grond van het hoogspanningsstation krijgen een brief wanneer het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Ook plaatst de gemeente een bericht in Hart van Holland als een bestemmingsplan ter inzage gaat. 

Kan ik een bezwaar indienen

Ja. U kunt gebruikmaken van uw recht om een zienswijze in te dienen tegen het bestemmingsplan.

Vragen of meer informatie

Voor meer informatie over de voorgenomen plannen kijkt u op www.tennet.eu/zuidplaspolder en kunt u een filmpje bekijken over de plannen. Voor vragen kunt u contact opnemen met Tennet via (0800) 836 63 88) of tennetccc@tennet.eu.