De basisregistratie personen (BRP) is de officiële benaming voor de Nederlandse bevolkingsadministratie. Hierin zijn onder andere uw adresgegevens, gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinderen opgenomen.

Uw gegevens worden veelal automatisch verstrekt aan overheidsinstellingen en derden maar nooit aan particulieren of commerciële instellingen tenzij u daarvoor schriftelijk toestemming geeft. U kunt de gemeente vragen een aantekening geheimhouding verstrekking persoonsgegevens te plaatsen op uw persoonsgegevens.

Verplichte verstrekking

Het is wettelijk niet mogelijk om geheimhouding verstrekking persoonsgegevens te vragen voor verstrekkingen aan instellingen van de overheid en bepaalde derden die aangewezen zijn door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties zoals pensioenfondsen of stichtingen die zich met bevolkingsonderzoek bezighouden. Een uitzondering hierop is de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA). Indien u geheimhouding verstrekking persoonsgegevens heeft, dan wordt een verzoek van de SILA altijd afgewezen.

Geheimhouding mogelijk

In enkele gevallen kunnen ook andere instanties gegevens uit de basisregistratie personen opvragen.  Het gaat hierbij om verstrekkingen aan derden die werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente Zuidplas. Dit zijn bijvoorbeeld instellingen voor maatschappelijk werk, sportverenigingen en de ouderenadviseur. Indien u een aantekening geheimhouding verstrekking persoonsgegevens heeft, dan wordt een verzoek van deze organisaties of instellingen afgewezen.

Verstrekking aan derden vanwege wettelijke bepalingen

Sommige instanties of personen hebben voor de uitvoering van wettelijke taken juiste persoonsgegevens nodig. Denk bijvoorbeeld aan advocaten, die voor het voeren van een gerechtelijke procedure persoonsgegevens nodig hebben.

Heeft u om geheimhouding verstrekking persoonsgegevens gevraagd? Dan kan de gemeente toch besluiten om uw gegevens te verstrekken, maar vraagt u dan vooraf om uw mening. De gemeente maakt een afweging tussen uw belang en het belang van de aanvrager.
 

Verzoek tot geheimhouding indienen

U kunt een verzoek indienen om aan derden geen gegevens uit de basisregistratie personen te verstrekken. Dit kunt u doen via:

Geheimhouden persoonsgegevens