De basisregistratie personen (BRP) is de officiële benaming voor de Nederlandse bevolkingsadministratie. Hierin zijn de gegevens opgenomen van iedereen die binnen de gemeente woonachtig is.

Het gaat hierbij om uw adresgegevens, gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens worden veelal automatisch verstrekt aan overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken.

Verplichte verstrekking

Deze gegevensverstrekking aan de hiervoor genoemde instellingen is voor de gemeente verplicht. In enkele gevallen kunnen ook andere instanties gegevens uit de basisadministratie opvragen. Soms kunt u dan vragen om beperking van de verstrekking van uw gegevens, Het gaat hierbij om verstrekkingen aan zogenoemde derden. Dit zijn bijvoorbeeld:

  • Advocaten die uw gegevens nodig hebben om uw echtscheiding, verzoek om alimentatie of omgangsregeling met uw kinderen wettelijk te kunnen regelen
  • De stichting interkerkelijke ledenadministratie, die in beginsel voor alle kerkgenootschappen in Nederland de ledenadministratie bijhoudt
  • Zogenoemde ‘derden”. In deze laatste groep vallen bijvoorbeeld niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekvereniging of particulieren.

Beperking regelen

Bij de gemeente kunt u een verzoek indienen om aan derden, zoals hierboven beschreven, geen gegevens over u uit de basisadministratie te verstrekken. Dit kunt u doen via de pagina 'Geheimhouden persoonsgegevens'.

Overzicht aanvragen

Wilt u weten aan wie uw gegevens uit de basisadministratie zijn verstrekt? U kunt daarvan schriftelijk, samen met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs, een overzicht opvragen bij de afdeling Dienstverlening. Binnen 4 weken krijgt u het overzicht thuisgestuurd.

Het is van groot belang dat de over u in de basisadministratie opgenomen gegevens juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan, neem dan contact op met de gemeente, afdeling Dienstverlening via (0180) 330 300.