Ruimen van graven

 • Wat is het?

  In verband met de benodigde capaciteit, zal de gemeente de algemene én koopgraven waarvan de termijn is verstreken, gaan ruimen op diverse begraafplaatsen in Zuidplas.

  Wat gebeurt er bij een ruiming?

  Bij een grafruiming haalt de gemeente de eventueel aanwezige gedenktekens bij het graf weg. Nabestaanden mogen deze gedenktekens houden en krijgen dus de mogelijkheid om deze op te halen. De stoffelijke resten in het graf worden in principe geruimd, maar u kunt deze bij de ruiming ook apart laten houden. U heeft dan de keuze om de stoffelijke resten opnieuw te laten begraven of cremeren. Hieraan zijn wel kosten verbonden.

 • Hoe werkt het?

  Wat zijn de mogelijkheden?

  Het is mogelijk de stoffelijke resten met of zonder gedenkteken over te laten brengen naar een nieuw koopgraf voor een periode van 20 jaar. Na afloop van die termijn is er de mogelijkheid om telkens met 10 jaar te verlengen. Ook kunnen de stoffelijke resten worden overgebracht naar een eigen koopgraf dat al in uw bezit is, mits hier nog niet het maximaal aantal overledene in begraven zijn.

  U kunt er ook voor kiezen om de stoffelijke resten over te laten brengen naar een crematorium voor crematie. Dit is iets dat u zelf moet regelen met een uitvaartverzorger. Dit dient u wel bij ons aan te geven op het reactieformulier.

  Hoe kom ik aan een reactieformulier?

  Heeft u geen persoonlijke brief ontvangen? Dan kunt u een formulier per e-mail aanvragen via begraafplaats@zuidplas.nl, of telefonisch via (0180) 330 300 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur.

 • Kosten

  Omschrijving  Tarief
  Aankoop (grafrechten) nieuw graf voor 20 jaar   € 3.474,00
  Kosten opgraven    € 651,00
  Kosten herbegraven  € 1.192,00
  Afkoop onderhoudsbijdrage voor 20 jaar  € 1.085,00
  Afzonderen overblijfselen ten behoeve van crematie    € 287,00

  De tarieven zijn gebaseerd op de Verordening die geldt in 2018. Ontvangen wij uw reactie in een opvolgend jaar, dan worden de kosten in rekening gebracht, die dan gelden.

  Wat zijn de kosten voor een crematie

  Voor cremeren dient u een prijs op te vragen bij een begrafenisondernemer.

  Kan ik alsnog met terugwerkende kracht de rechten van een koopgraf verlengen

  Nee, dit is niet mogelijk. Er is al een keuze moment geweest waarvan u geen gebruik gemaakt heeft.

  Kan ik een algemeen graf om laten zetten in een koopgraf?

  Nee, dit is niet mogelijk omdat er aparte rijen zijn voor algemeen en koopgraven. Op Essehof in Nieuwerkerk aan den IJssel liggen de koop en algemene graven wel naast en door elkaar. Echter, in verband met de rechtsgelijkheid ten aanzien van alle begraafplaatsen is ervoor gekozen om ook daar geen mogelijkheid te bieden voor het omzetten van een algemeen naar een eigen graf.

 • Aanvullende informatie

  Grafrust termijn

  De wet kent een grafrust termijn van 10 jaar. Pas ná die termijn mag een algemeen graf worden geruimd. Algemene graven die zijn uitgegeven voor 15 jaar, worden nooit binnen 15 jaar geruimd. De stoffelijke resten van de overledenen worden herbegraven op een apart deel van de begraafplaats. Dit deel is afgesloten voor publiek.

  Nadere informatie kunt u verkrijgen bij cluster begraafplaats administratie via begraafplaats@zuidplas.nl of via (0180) 330 300 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur.

  Hoe worden de graven geruimd?

  De plaats op een begraafplaats waar de gemeente graven ruimt, wordt afgeschermd voor bezoekers. Soms is het nodig de begraafplaats tijdelijk te sluiten voor bezoekers. Bij het ruimen wordt zoveel mogelijk vastgehouden aan de handleiding opgraven en ruimen van de landelijke organisatie van begraafplaatsen, die opgesteld is om een respectvolle ruiming te realiseren. Graven worden machinaal geruimd.

  Waar gaan de stoffelijke resten naar toe als men niet kiest voor herbegraven?

  Indien u niet kiest voor herbegraven in een nieuw koop graf, worden de stoffelijke resten naar het verzamelgraf overgebracht. Dit verzamelgraf bevindt zich op de begraafplaats, is toegankelijk voor bezoekers maar hier zijn geen herdenkingsmogelijkheden.

  Kan ik aanwezig zijn bij de ruiming van het graf?

  Nee, dit wordt ook aangegeven in de verordening. Het opgraven van overledenen en het ruimen van graven kan een niet zo plezierige aanblik geven. Dit kan emotioneel zwaar belastend zijn voor personen die een familie- en of andere nauwe band met de overledene hebben. Indien u een nieuw graf aankoopt is het wel mogelijk om aanwezig te zijn bij de herbegrafenis. Wij zullen hiervoor contact met u opnemen om een afspraak te maken.

  Wat wordt er nog aangetroffen in het graf?

  We gaan uit van zoveel mogelijk schone botten. Het kan zijn dat er synthetische kleding aanwezig is. Maar er kan ook, door broze botten als gevolg door medicatie of ziekten, niets meer aanwezig zijn.

  Kan ik in het bezit komen van persoonlijke spullen?

  Nee, persoonlijke spullen zoals die zijn meebegraven worden bijgevoegd bij de overblijfselen. Men kan na de ruiming van een graf geen aanspraak maken op voorwerpen zoals een bril of trouwring. Wie iemand laat begraven (of cremeren) doet afstand van die voorwerpen.

  Wat gebeurt er met het gedenkteken van het oude graf?

  Wanneer u in het bezit wilt komen van het gedenkteken, vragen wij u dit aan te geven op het keuzeformulier. Wij nemen dan contact op met u voor het maken van een afspraak voor het afhalen daarvan.

  Kan er een betalingsregeling getroffen worden voor de kosten van herbegraven?

  Indien noodzakelijk kan er een financiële regeling met de gemeente getroffen worden middels betaling in termijnen.

  Wat gebeurt er als ik niets doe?

  Wanneer u geen actie onderneemt, wordt het eventueel aanwezige grafmonument verwijderd en vernietigd. Hierna wordt te zijner tijd het stoffelijk overschot in een verzamelgraf begraven.

Pagina opties

Wat vindt u van deze pagina?