Melding woon- en leefomgeving

 • Wat is het?

  Uw melding kunt u op verschillende manieren doorgeven

  • Via het formulier met DigiD, uw persoonsgegevens worden automatisch ingevuld;
  • Via het formulier zonder DigiD, u moet handmatig al uw gegevens invullen.
  • U kunt uw melding ook telefonisch doorgeven op (0180) 330 300.
  • Urgente meldingen buiten kantoortijden (zoals riolering, bestrating, groen, verlichting en reiniging) meldt u via (0180) 330 300 (24 uur per dag).
  • De terugkoppeling over uw melding doen we via e-mail.
  • Via de meldingenkaart kunt u de status van uw melding bekijken, voorkom dubbele meldingen, misschien is uw melding al doorgegeven.
 • Hoe werkt het?

  Informatie over (onderhoud van)

  Storingen aan de onder- of bovengrondse containers

  Storingen aan de onder- of bovengrondse containers (klep gaat niet open/verkeerde afschrijving/stankoverlast/zakken gedumpt naast de container/niet gekoppelde container) meldt u bij het meldpunt openbare ruimte. Vermeld ook het nummer van de ondergrondse container bij uw melding.
  Is uw ondergrondse container vol? Dan kunt u tijdelijk gebruik maken van een andere container in de buurt of uw huisvuilzak op een later moment aanbieden. Het naast de container plaatsen van afval is verboden en u riskeert hiermee een boete.

  Ongediertebestrijding:

  De gemeente bestrijdt niet al het ongedierte. Kijk voor meer informatie bij ongediertebestrijding.

  Bomen

  Om de 3 jaar inspecteren we de 20.000 bomen in de gemeente op veiligheid volgens de Visual Tree Assessment (VTA) methode en stellen we een snoeiplan op. Wanneer VTA van de bomen aangeeft dat er gesnoeid moet worden, wordt dit uitgevoerd. De snoei is gebaseerd op het behouden van een gezond en veilig bomenbestand. Soms kappen we een boom om een boom ernaast de kans te geven langer gezond en veilig door te groeien. Dat noemen we 'dunnen'.

  Op verzoeken van inwoners om te kappen of snoeien die te maken hebben met overlast door schaduw, bladval, bloeiwijze, vruchten en insecten onderneemt de gemeente geen actie. Zolang de veiligheid niet in het geding is, zijn dat de lasten naast de lusten van een groene woonomgeving.

  Een groot deel van de gemeente bevindt zich in een gebied dat veel zetting vertoont en daardoor snel verzakt. Bij verzakking hogen we de straat op om ervoor te zorgen dat u geen natte voeten krijgt of dat u nog op een redelijke wijze bij uw voordeur kunt komen. De meeste bomen kunnen slecht tegen een ophoging. De gezondheid en veiligheid komt door de ophoging op den duur op het spel te staan. We begrijpen dat het verwijderen van een oude boom emotioneel kan zijn. De ervaring leert echter dat we bij twijfel beter tot kap over kunnen gaan bij een ophoging. Anders verslechtert de conditie van de boom in een aantal jaar en wordt deze alsnog gekapt. Zo heeft u sneller weer een gezonde en veilige boom voor de deur en is de kans op schade bij storm een stuk kleiner.

  Heesters en onkruid

  Een heestervak is een andere naam voor een vak met struiken. Dat kunnen grove struiken zijn maar ook een vak met rozen. Hiervan beheert de gemeente 465.000 m2. We vragen de aannemer om de vakken 6 keer per jaar te schoffelen. Daarbij mag hij het onkruid in de helft van het aantal beurten laten liggen en de andere helft vragen we hem het op te ruimen. In de praktijk komt het er op neer dat een vak tussen half maart en half november eens in de 6 tot 7 weken wordt geschoffeld. Als er wel eens een onkruidje blijft staan, kan het daardoor bijna 3 maanden duren voor de aannemer deze verwijdert. U kunt ons helpen door zelf grote stukken onkruid uit de grond te trekken. Hiermee verkleint u ook de kans op uitzaaien.

  Bosplantsoen is een apart soort heestervak. Daar plegen we heel weinig onderhoud en maaien we het onkruid maar 2 keer per jaar in de eerste meter vanaf de rand. Er wordt niet geschoffeld.

  Nieuw aangebrachte beplanting beheren we regelmatiger. Hier schoffelen we het eerste jaar 8 keer en ruimen we het vuil altijd op.

  Heesters snoeien

  De snoei van heesters beperkt zich in de zomer tot het verwijderen van overhangende takken. Dat noemen we randsnoei. Dat doen we twee keer per jaar in vaste rondes. Daarnaast snoeien we in de winter hele vakken tot de grond af. Deze werkzaamheden vinden uitsluitend tussen november en maart plaats. Na het snoeien blijven er stompen over van 0,15 tot 0,40 meter boven het maaiveld. We noemen dat ook wel het 'afzetten' van beplanting. Dit is een rigoureuze methode, en ook de minst kostbare methode. We kondigen de jaarlijkse snoeironde aan op de website. We informeren omwonenden niet persoonlijk hierover.

  Hagen snoeien

  De hagen en blokhagen in de gemeente worden twee keer per jaar gesnoeid. De eerst ronde vindt globaal plaats van half mei tot eind juni en de tweede ronde rond oktober.

  Watergangen

  In het verleden maakten we de watergangen twee keer per jaar schoon. Sinds 2012 is dat veranderd en doen we alleen nog wat wettelijk verplicht is. Dat betekent dat de gemeente nu één keer per jaar de vegetatie uit de sloot haalt. Dit gebeurt eind oktober.

  Baggeren doen we op verzoek van het Hoogheemraadschap. Gemiddeld wordt er om de tien jaar gebaggerd, wanneer metingen van de waterdiepte uitwijzen dat dit nodig is.

  Lang gras

  Al het gras dat geen gazon is, noemen we ruig gras, ruw gras of lang gras. Daarvan hebben we in de gemeente meer dan 880.000 vierkante meter. Het aantal keer dat we maaien, en of we het gemaaide gras afvoeren of opruimen, hangt sterk af van de locatie. Het aantal keer maaien varieert van drie, twee of één keer per jaar. Soms staat het gras zo hoog dat het het zicht op de weg belemmert. Deze plekken maait de gemeente drie keer per jaar. Globaal gebeurt dit tussen half mei en half september. Eén maaironde duurt drie weken.

  Het afvoeren van gras kost veel geld. Daarom wordt het niet overal afgevoerd. Er zijn locaties waar het wel wordt afgevoerd om een zo natuurlijk mogelijke en gevarieerde vegetatie te krijgen waar flora en fauna baat bij hebben.

  De gemeente ontvangt regelmatig meldingen op het moment dat de aannemer binnen onze gemeentegrenzen is begonnen met maaien. Dit zijn verzoeken om op bepaalde plekken te maaien. We vragen u bij dit soort verzoeken om geduld te hebben. De aannemer werkt volgens een planning en start bij u in de buurt met maaien als uw buurt volgens planning aan de beurt is.

  Gazons

  We beheren een oppervlakte aan grasvelden dat vergelijkbaar is met 45 voetbalvelden. De maaier komt ongeveer 24 keer per jaar langs tussen maart en oktober.

  Een grasveld wordt pas een gazon als je de kantjes steekt. Wij steken één keer per jaar van circa 50 kilometer de graskanten af. Het vrijkomende “stukje gazon” voeren we niet af, maar leggen we op het gazon. Dat is één tot twee weken wat rommelig, maar nadat de gazonmaaier er twee keer overheen gereden is, zie je er bijna niets van terug. Zo besparen we afvoerkosten.

  Als de gazonmaaier van het gras afrijdt, blijft er vaak wat gras aan de machine hangen. Dat valt soms op de straat. Alleen als het veel is, vragen we de aannemer om dit op te ruimen. In verband met de kosten blijven kleine restjes liggen. U kunt ons helpen door zo nu en dan een bezem langs de gazon rand te halen. Kleine moeite, groot plezier.

  Opruimen herfstbladeren

  De 20.000 bomen in de gemeente en de 465.000 m2 heesters laten in de herfst heel veel blad vallen. Jaarlijks worden deze bladeren in twee ronden opgeruimd. Het werk vindt plaats vanaf half oktober tot het eind van het jaar. We kunnen helaas niet overal tegelijk zijn en we werken volgens een vaste planning. U kunt ons helpen door het blad in uw groencontainer aan te bieden op de regulieren ophaaldagen (zie afvalkalender).

  Onkruid op verharding

  Onkruid op de verharding bestrijdt de gemeente in twee ronden per jaar. Het gaat om circa 640.000 m2 per keer. Alleen op de parkeervakken, voetpaden, fietspaden en verkeerseilanden wordt het onkruid bestreden. De rijbanen slaan we over, omdat de kans op onkruidgroei hier kleiner is. U kunt helpen door zo nu en dan de stoep en het parkeervak voor uw deur aan te vegen en grote onkruiden eruit te trekken. Op een schoon wegdek groeit minder onkruid.

  Straatvegen

  De gemeente heeft circa 2.100.000 m2 verharding. Alleen de rijbanen en fietspaden worden met regelmaat geveegd. Op de tekening kunt u zien welke verharding de gemeente veegt. De veegwagen komt tenminste vier keer per jaar door de straat. U kunt helpen door zo nu en dan de stoep en het parkeervak voor uw deur aan te vegen. Op een schoon wegdek groeit minder onkruid.

  Zwerfafval

  U kunt de gemeente helpen door uw afval mee naar huis te nemen en het daar in de afvalbak te doen. Overvolle prullenbakken meldt u bij het meldpunt openbare ruimte.

  Prullenbakken

  In de gemeente staan circa 150 prullenbakken. Deze worden tenminste 1 keer per week geleegd, maar soms ook wel 2 keer per dag. De bak mag bijna vol zitten, maar niet overlopen. U kunt helpen door een overvolle prullenbak te melden bij het meldpunt openbare ruimte. Wij zullen de bak binnen 1 werkdag legen. U kunt ons natuurlijk ook helpen door uw afval gewoon mee naar huis te nemen en het daar in de afvalbak te doen. Wanneer u een openbare prullenbak misbruikt om u te ontdoen van uw huisvuil loopt u het risico op een flinke boete.

  Reinigen straatkolken

  In de gemeente zijn circa 13.000 machinaal te reinigen kolken en 1.500 handmatig te reinigen kolken. De straatkolken worden ieder jaar gereinigd. Bezinksel in de put wordt dan opgezogen of er handmatig uitgeschept. Het is normaal dat er na een hevige bui enige tijd water op straat kan staan. Pas als een uur na een hevige bui nog plassen op straat staan, dan kunt u ons helpen door dit te melden bij het meldpunt openbare ruimte. U help ons ook door zo nu en dan een bezem door de goot voor uw deur te halen. Zo draagt u eraan bij om het riool zo goed mogelijk te laten werken.

  Verstopt riool

  De hoofdriolen worden regelmatig gereinigd en geïnspecteerd. Vuilwaterriolen eens per 7 jaar, gemengde riolen eens per 10 jaar en de regenwaterriolen eens per 20 jaar. De kans dat een riool verstopt raakt door normaal afvalwater is gering. Verstoppingen komen wel vaker voor in uw huisaansluiting. Dat is de buis van uw huis naar het grote riool dat in de straat ligt of soms in uw tuin. Wij noemen dat het hoofdriool. U bent zelf verantwoordelijk voor het ontstoppen van de huisaansluiting. Mocht een aannemer die u inschakelt aan kunnen tonen dat de verstopping in het hoofdriool zit, dan neemt de gemeente de kosten van uw aannemer voor haar rekening. Wij komen pas in actie nadat u eerst zelf uw huisaansluiting heeft gecontroleerd. U kunt de kans op verstoppingen verkleinen door geen olie, afval en vet in het riool te gooien.

  Ongelijke bestrating

  Onderhoud van de wegen is erg kostbaar. Om de kosten zo laag mogelijk te houden is in 2012 besloten de kwaliteit van het wegonderhoud te verlagen. De wegen in de gemeente worden nu beheerd op beeldkwaliteit niveau C. Dat is bestempeld als matige kwaliteit door de kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte en verkeer & vervoer, de CROW.

  De veiligheid van de weggebruiker mag uiteraard niet in gevaar komen. Daarom houden we scherp in de gaten dat de kwaliteit niet lager komt dan niveau C. U kunt ons helpen door onveilige situaties te melden bij het meldpunt openbare ruimte. De situatie wordt onveilig als de bestrating los ligt door bijvoorbeeld wortels van bomen, de ruimte tussen tegels groter dan 30mm is of het hoogteverschil tussen tegels of trottoirbanden groter dan 30mm is.

  Lantarenpaal

  Er staan circa 8.000 lantarenpalen in de gemeente. Jaarlijks vervangen we een deel van de lampen vlak voor ze aan het einde van hun levensduur zijn om uitval te voorkomen. Toch kan het voorkomen dat een lamp eerder stuk is. U kunt helpen door kapotte lampen te melden bij het meldpunt openbare ruimte. Vermeld daarbij het unieke nummer dat op de paal staat op circa 2,5 meter hoogte. Kapotte lampen zijn binnen 15 werkdagen gerepareerd. Is dat niet het geval, maak daar dan nogmaals melding van met vermelding van het nummer van uw vorige melding. Het is namelijk mogelijk dat er een ander type storing is die niet direct zichtbaar is voor de monteur. Een lantaarnpaal zetten we pas recht als deze meer dan 6 procent scheef staat.

  Verkeersborden

  Een verkeersbord behoeft weinig onderhoud. Vaak gaat een bord heel lang mee en is een reconstructie van een straat de eerste aanleiding borden te vervangen. Is een verkeersbord kapot, niet meer leesbaar of staat het bord meer dan 6 procent scheef, dan kunt u ons helpen door er melding van te maken via het meldpunt openbare ruimte. Wij zullen het bord dan binnen 10 werkdagen herstellen.

  Speeltoestellen

  Er zijn circa 140 ingerichte speelplaatsen in de gemeente. De 500 toestellen die daar staan worden om de iedere maand gecontroleerd of ze nog heel, schoon en veilig zijn. Het kan voorkomen dat een toestel stuk gaat en er gevaar dreigt voor de kinderen. U kunt helpen door defecte speeltoestellen te melden bij het meldpunt openbare ruimte. Wij bekijken dan binnen 1 werkdag hoe we de veiligheid kunnen waarborgen.

 • Wat moet ik doen?

  • Voorkom dubbele meldingen, misschien is uw melding al doorgegeven;
  • U kunt uw melding ook telefonisch doorgeven via (0180) 330 300.
  • Urgente meldingen buiten kantoortijden (zoals riolering, bestrating, groen, verlichting en reiniging) meldt u via (0180) 330 300 (24 uur per dag).

  Melding doorgeven met DigiD

  Melding doorgeven zonder DigiD

 • Hoe lang duurt het?

  Wij koppelen zoveel mogelijk aan u terug over de afhandeling van uw melding. Het liefst doen we dat per e-mail. Het is helaas niet mogelijk om alle melders persoonlijk te benaderen. Bij complexe meldingen en meldingen van een gevaarlijke situatie kunt u wel persoonlijk contact verwachten. Wij doen maximaal 3 pogingen om met u in contact te komen. Als uw melding duidelijk is, er geen gevaar dreigt en de uitvoering binnen 5 werkdagen gereed is, koppelen we niets terug. We gaan er dan vanuit dat we u naar tevredenheid hebben geholpen.

  U kunt de voortgang van uw melding volgen via de meldingenkaart en de  "mijngemeente" pagina.

Pagina opties

Wat vindt u van deze pagina?